БекIлибиубси хъарихъ саби

Лебтанилра балуливан, нушала улкала Президент В.В.Путинни 2024 ибил дус хъалибаргла Дус сабливан багьахъурси саби. Иличил бархбасахъи, гIяхIцад хъалибаргуни гьар шайчирад пачалихъла кункдешуначил, къулайти шуртIрачил гIердурцули сари, илдазибад цалра дяхIцIилиуб кавлули ахIен, хаслира дявила хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дирути гIяхIгъубзнала хъалибаргуни. Илдигъунти хъалибаргуни хIерудиличил гIердуцес, биругIеб нешанала, дурхIнала ва дявила бутIакьянчибала уркIби разидарес халаси къайгъибирули саби регионнизибси, мерличибси хIукуматлира.

ХIера, ишди бурхIназибра Мургукла шила культурала шайчибти хIянчизарти заманалис отпускличи вакIибси СВО-ла бутIакьянчи Закария МяхIяммадович МяхIяммадовла хъалибаргличи гьаббакIиб. Илдани СВО-ла бутIакьянчи дявила мераначивад ара-сагъли чарухъниличил мубараквариб ва хъалибарглис гIяхIдешуни, баракат, талихIчерти гIямру далгун. Марлирагу, нушала ВатIан гъармукабазибад балтахъути бургъантас хъалибарг — бегIлара бекIлибиубси хъарихъ саби. Хъалибаргли саби илди уркIичеббирахъути, гьав ахъбирахъути ва нушала челябкьла багьандан бургъахъес цIакьанира дедлугути. Илдигъунти дирхалачерти, чучи къакъбяхъести хъалибаргунани ишбархIи улкала гьалаб чула чебла ихъули, нушала ВатIан балтахъути гIяхIгъубзнира Чедибдешличи биахънила шайчир ташмишдеш алкIули ахIен.

Нушала корр.