Ахъти шабагъатуначи лайикьикибси

СВО-лизир бутIакьяндеш дирути бургъантас кумек гIеббаахъни багьандан «Халкьла фронт» ибси бетуцлис уркIи-уркIилабадси баркалла балахъули сай гвардияла капитан, Дахадаевла районна Зубанчила шилизивадси МяхIяммадсалам ГIябдулгъаниловли.

МяхIяммадсаламли ункъли балуси саби СВО-лизибти бургъантас се хIяжатбиркулил.

Илини Украинализир кадиркути дявила анцIбукьуназир бегI гьаларти бурхIначирад бутIакьяндеш дирули сай. Россияла пачалихъла «Гъабзадеш багьандан», «Дявилизив декIарухъни багьандан» ибти ахъти шабагъатуначи лайикьикибси сай. Илди шабагъатуни илис, дявила майдайчив игитти баркьудлумачил декIарухъни багьандан дедибти сари.

Дагъистан Республикала ахъти шабагъатуначира лайикьикибси сай ил. Илис дедибти сари «Дагъиста халкьла игит» зубари ва «Дагъиста хIяя ва деза» ибси медаль. Илдани чебиахъули саби дубурлай вегIла улкала хъархIерагардеш далтахънилизи, даршудеш биахъес ва адамтала гIямру къулайдиахъес багьандан  кабирхьуси пайличила.

МяхIяммадсалам чеалкIуси наслулис гъабзадешла ва патриотизмала гIяхIси гIибратли ветаурли сай. Илини ВатIайс мардешла мисалти чедиахъули сари бургъантас, ва илди уркIичеббирахъули саби.

Дерхъаб хIушала гIямру, нушала гIяхIгъубзни! Жяв-жявли дергъ таманбиубли, хIушала хъалибаргуначи хIулкIули чардухъаба.

Дахадаевла районна администрацияла пресс-служба