Се бетарара?

Ургарти дусмала адамли сунела гIямрулизир 70-цад литр нургъбала кертIули сай. ДукелцIили адамла кьаркьайс бируси гIяхIдешличила нушани балулра, амма нургъбалара гIяхIси асарличила бахъли-декIар хIебала. Биалра, тухтуртани бурни хIясибли, висудешли адамла хамхалис илцад гIяхIдеш бихули саби, сецад бихулил дукелцIили.

Бурули бирар, нургъбани адамла дяхIла камлис зарал бирули саби или. Юх! Нургъбани малхIямси асарбируси саби. ГIялимтани буруливан, чула цахI­на­бик хIясибли, нургъби адамла хIиличи мешути сари. Хьу­нул адамтани хIулбала уди бикуси кремлизи каберхахъурси секIал нургъбазибра леб, иличибли балулра адамла дяхIла камлис илини сегъуналра зарал хIебирни, гьатIира, гIяхIси асар бирни. Тухтуртани бурни хIясибли, нургъбази демдри ва хIунтIендеш катхIелахъес багьандан вархьли висесра багьес гIягIнили саби – тяхIуси мерличив ва явлухъличил сурк-хIяшхIейкIули.
Нургъбани адамла кьаркьала хIярхIбирахъули саби…Машгьурти тухтуртани бурни хIясибли, дисухIели нушани къантIси, къалабаси гьигь абалтулра ва бухъянси гьигь дурабуршулра. Ил башрили гьигьикIнила ва хIи дузахъуси кабизлис дебали гIяхIси асарбирули саби. Чумал минут висудешли адамла гьигь багьлабирули саби, илхIели уркIила тимхъ гьалакбирули саби. Илала асарли хамхализиб майъара дурабиркули саби, ил адамла чархлис гIяхIси биъни нушани балулра.
Нургъбани пашмандеш, нервабала ибкьдеш беткахъахъес кумекбирули саби. Адамли инкарла хIял, аги духIнадурцни дебали вайси саби ва, илди нургъбачил дурадушалли, чарх ряхIятбирар. Мурул адамти хьунрачибра шуйнали камли бисути саби, ил багьандан, гIялимтани бурули кьяйда, илди хьунул адамтачибра верхIел дус камли хIербирули саби. Нургъби тIашиухIели, нервабала кабиз заябирули биъни тухтуртани якьинбарили саби.
Амма вахъхIи висесра асубируси ахIен, сенахIенну адамла чархлис илини заралра бирули саби. Масала, вахъхIи висуси адам мурталра вамкьурли, вамсурли вирар. Тухтуртани буруливан, илгъуна адамла гьанкIра беткайхъуси саби ва нервабала кабизлисра зарал бетаруси саби.
Нургъбазибад гIяхIдеш касесра багьес гIягIнили саби. Дила пикрили, дурадулхъути нургъби тIаш­хIеи­ли датиэс гIягIниси саби ва циила замана бикили гIергъи, паргъатиэсра багьес хIяжатли саби.