Нушаб гIямрула гIибрат

Иш белкIлизиб дила гIязиз неш, Марият ЯхIъяевна, акIубси бархIиличил мубаракрарес ва ил сегъуна адам сарил бурес дигулра.

Сецад дахъал ва жа­гати дугьби дурили хьал­ли­ра, нешла лерилра мал­хIямдеш ва игитдеш че­да­ахъес чилилра хIей­рар, дила пикрили. Ил багьандан, ца анцIбукьличила бурес дигулра.
Дубурла цархIилти шимазир кьяйда, Кьункьила шилизирра хIеблизир хIяйванти хIенкьлизи кайутири. Нушала хъалибаргличи ярга сабаъни­ хIя­сибли, дудешра, риш­тIал рузи Ингара нура хала хIенкьулачил дарх дуки дякьи, гьанбиркур. Дуки-гьу­ни­ла­ мер-муса шиличирад 13 ки­лометрлацад гьарахълири. ДуцI­румла манзил биалра, бу­гIяр­лири, савлиличирад заб­ да­риб­ ва нушала палтар дем­хIа­хъур.
Гьар шел-вецIал минутла бухIнаб сягIят чум дикилил дудешлизи вявирули хьаллира, сепайда: ца сягIятла замана ца бархIиван кабилзулри. Рузира ряргIилри, амма бархIи ахъай­чи яхIбарес хIяжатли биъни иргъулри илинира.
ХIерила манзил алавчарти мер-муса зумаси дирихьли кIапIдариб. БугIярдешли руржахъуси ну, хIяйвантас вацIализи гьуни «гIекIили», кьяшмачи тIашлири. Рахли дирихьлизибад адамла къаралди дакIубухъун. Гьала-гьала ну урухриубра. ГIур, неш­ла къаралди багьурхIели, бекIлизиб мехIур пикри лямцIбухъун: 10-12 дус риубси наб неш Аллагьли, нушала хъа азбарларад сунела духъянти някъбази руцили, дила мякьла каратурсиван бизур. Илкьяйда биалри, сери.
Амма нушала неш, школализирад ракIибмад, нушаб дерубти палтар, дабри, дуцIарти чайла термос гавлаглизи кадихьили, нуша даргес гьайриуб­лири. «Илцадра ши­личирад гьарахъдикибти нуша дирихьлиур сен-сен даргира?» — викIуси дудешла суайс, «Хала хIенкьула хIяйвантачи ургъухIели, илала тIамала бикьухIи рашира», — ри­кIи неш. Нушала демхIурти пал­тарра дарсдарахъили, хала хIенкьулара нушара ду­цIар­ти чяйли дахи, нушала хIу­рул­гIян­гъуна неш хъули чарриубсири.
ЦацахIели дила неш сецад халаси цIакьла ва яхIла адам сарил, ибси пикри алкIули бирар. СенкIун нуни хIерираси, школализиб мугIяллимла хIянчира бузахъули, халаси хозяйствора бихIули, шел биш­тIатира кьяшмачи тIашбатес. Амма неш лерилра хIян­чира дарили, нуша рурсби, диги-лявличил алавдурцесра гIяхIил бажардириркулри.
Гьанбиркур, гьачам, дугели ну цулала изай инжит­рарилри. Дарман бержили хьаллира, гIяхIдеш аги. ИлхIели нешли ну мякьла карихьахъунра ва сунела хъат някъличи дила ляжи кабихьахъиб. ИлхIелицун ряхIятбиуб дила изала, ва ну рускаунра. Нешла хъат някъ сихIрула сабли уббухъун.
Дила ахIерси неш, хIуни, нушала гIямру хIелагъунти къиянтили хIедиахъес, дебали халаси гъаза барири. Баркалла, неш, нушаб гьамадти ва жагати гIямру пешкешдарнилис ва хIу нушала лернилис. ХIела пасихIдеш ва малхIямдеш нушаб ишбархIира, нуша нешани детаурли диа­хIел­ра, дебали хIяжатли сари. Нушаб хIу гIямрула гIибрат сарри.
Неш, хIу нуни хIела рурс­бала ва нушала дудеш ГIяб­дулжалилла шайзирад акIубси бархIиличил мубаракрирулри. ХIу арали, разили ва хIулкIули калаби, шалал дунъя лебалли.
ХIурматла Марият ЯхIъ­яев­на, хIу «Замана» газетала агьлулира акIубси бархIиличил мубаракрирулри. ХIу гьар бархIи хIела хъалибаргли разирираби. ХIед арадеш, талихI, духъянти гIямру кьадардиаб.