Культурала Юрт абхьиб

«Культура» ибси Федеральный миллатла проектла дазурбазиб, Дахадаевла районна Кубачила шилизиб ишбархIила тIалабуначи бал­би­кахъили барибси культурала Юрт ибхьнила шадлихъ дураберкIиб. Ил 300 адам кабиахъес хасдарибти мераначилси саби. Хабарла мургьи-арцла устнала ши­ли­зибси шадлихъличи республикала ва районна мер-мусаличибад бахъал гIяхIли бакIиб, пагьмуртала кол­лективти цаладикиб.

Культурала Юрт лушес бехIбихьибсири 2019 ибил дусла августличиб. Арбякьунси дусла ахирличир илар лерилра хIянчи хъараахъуртири. Илар библиотека, актовый зал, репетицияби ва кружокуни дура­ду­р­кIахъес хасдарибти хъулри лер. Рес­публикала культурала Министерствола программала дазурбазир юртлизи сагати ваяхIра хиб.
Культурала Юрт ибхьнила шадлихъличи бакIиб районна бекI Жаруллагь ГIямаров, ДГУ-ла ректор МуртазагIяли Рабаданов ва унраличирти муниципалитетунала вакилти.
«Культурала Юрт халкьли бамсриихънила мерли бетарули саби. Шантани чула пагьмурти гьаргдарес багьандан илар гIяхIти шуртIрира диэс хIяжатти сари. Федеральный проектла гIяхIдешличирли кубачилантасра бахъал адамтала бутIа­кьяндешличилти культурала далдуцуни дурадуркIес имканти акIахъубли сари», — буриб Жаруллагь ГIямаровли.
Цалабикибтачи уркIи-уркIиларадти дугьбачил дугьавизур М.Рабадановра. ДГУ-ла ректорли илкьяйдали шадлихъла балбуцличиб сархибдешуначил декIарбухъунти гIяр­букIанти Дагъиста культурала Министерствола ХIурматла Грамотабачил шабагъатлабариб.
Культурала Юрт ибхьнилис хасбарибси балбуцлизиб чебаахъибси концертлизир бутIакьяндеш дариб Дагъиста ва районна машгьурти гIяртистунани, делхъчибани.