Халкьла кумекчили бархьдеш кабизахъур

Арбякьунси дус, ну­ша­ни балуливан, театрла Дус сабри. Иличил дархдасахъи, нушала ГI.Ба­­тирайла уличилси Дар­гала театрлира шимази ва районтази дахъал архIяби дура­деркIиб. Адамтас декIар-декIарти спектакльти ва кон­цертуни гьаладихьиб. Ил­кьяй­да ишбархIира театрла гIяр­тис­тунани адамтала уркIби шад­дирули сари.

ХIера, ишди бурхIназибра М.Горькийла уличилси Урусла театрла халал заллизиб Даргала театрли Грузияла драматург, гIяртист, режиссер Авксентий Цагарелила «Ханума» бикIуси пьесала чебкад музыкала, масхарала спектакль гьалабихьиб.
Илизир сипатдирути анцI­букьуни 19 ибил даршдуслизир, гьалабла Тифлисла жявхIелла къатIаназибад цали сабси Авбаларе бикIуси мер-мусаличир кадиркули сари. Мискинвиубси талхъай давлачер рурсиличи хъайчикайэс кьасбарили саби. Лебтанилра ралуси сукникьяна Ханумачи дугьавилзули сай. Илини талхъайс жагьси ахIенси, ургарти дусмала, амма давлачерси цIикури раргиб. ЦархIил сукникьяна Кабатони биалли, илис лергIер жагаси, кегIебси чарх-бекIла рурси раргиб. Илис Сонна бикIусири. Дудешла ва талхъа пикруми-кьасаначи хIерхIеили, рурсили жагьси пианист Котечи дигай дихьиб. Ханумани, дигай дихьибти жагьилтас кумекбарес ва сунела къаршикарлис диргаларухъес багьандан, талхъа шадлихъ буэс кьасбариб. Сунела пикрира илини бетерхахъур. Тамаша ахIенгу, сенкIун ил абзур спектакльлизир гьар сунени бехIбуцибси баркьуди таманбарили, гьунчибиркахъуси адам сарри.
Наб дебали гIяхIбизур Ха­ну­мала роль. Ил бузахъулри Муъминат Аскандаровани. Ил­цадра халати устадешличил ва жагали гьарил анцIбукь гIягIниси тяхIярли гьалабихьес бажардирикиб ил. Буралли, ил халкьлис кумекбируси, бархьдеш кабизахъес къайгъичерси хьунул адам сарливан, чериахъулри.
Гьайгьайрагу, ил журала дал­дуцуни нушаб, хаслира – иш­хIелла гIямрулизир, рухI­ла дав­лаличи пикри камби­уб­си ман­зил, чараагарли хIя­жат­ти са­ри. Нушала культура, гIя­да­ту­ни, адаб-хIяяла черяхIти къили­къу­ни гIячихъли чедиули сари илар.
Спектакльличи бакIибтала ургаб даргантицун ахIенну, цархIилти миллатунала адамтира лебри. Илала мягIна аргъес гIяртистунала мез дагьес хIяжатдеш аги. СенахIенну илдани илцадра чедетаахъили дузахъути роланачи, палтарличи хIерэс, зайдухъахъунти пергер далуйтачи лехIизесцунра спектакльличи вакIес хIяжатли буилигу, бикIулри илди.
«Ханума» пьесализир гIям­рула дебали мурхьси мягIна бухIнабуцибти баянти сипатдирули сари. ХIера, иш сценаличибти гIяртистунани илди лерилра нушази чедаахъиб. БусягIятла замана кадиркути кьяйдали, лерилра итхIелла анцIбукьуни хIулбала гьалар дагьардиуб. Сценаличи дураулхъуси гьарил гIяртист ва далайчи жагали хIядуриъни чебаэслири», — викIи дубурла шилизивадси М.Кьурбанов.
Спектакль адамтас илцад­ра гIяхIбизнилис бикьридеш ди­рули сари ишди бурхIназиб гьа­чам-гьатIи ил хIербикIутас гьалабирхьнилира. Мартла 6-личиб 19:00 сягIятличиб Мя­хIяч­къалализиб Къумукъла театрлизиб ГI.Батирайла уличилси Даргала театрла гIяртистунани чула пагьмурти сагадан чедиахъу.