Мез – рухIла давла!!!

Дарган мез мяхI­кам­дирнилизи ди­ла биштIаси, дар­ган мезли гъайдикIути ши­ма­зибад гIяхIцад тяйдиси ши­ли ва школали кабирхьуси пай­ли­чи­ла бурес дигулра.

Халкьани-ургабси нешла мезла БархIилис хасдарибти далдуцуначила нуни гьаларра газетализи макьалаби дархьибтири. Бархьли бурасли, дусличи-дус дарган мезла учительли рузес къиянбулхъули саби. Къиянбулхънила сабаб — дурхIни чула хъалибаргуназиб имцIали урус мезли гъайбикIни саби. Илди шилизиб ца лугъатличил гъайбикIули биъниличи хIерхIеили, 5-ибил класслизир дурсри дирес рехIрихьасли, тамашарирусра: дурхIнани сулеркан мезла дугьби бекIлил далхIедалули уббулхъули саби. ГIур тамашарирулра илдани вайтIа литературный мез далниличира.
ДурхIнала дарган мезличи гъира имцIабиахъес или ну­шани декIар-декIарти дал­дуцуни дурадуркIули ­ди­ре­хIе. Декабрьла 9-личибад 14-ли­чи бикайчи нушала шко­­ла­ли­зиб «дарган мезла жу­мягI» сабри. Абзур жумягI жу­ра-журала гьаргти дурсри, гIя­датла ахIенти дурсри, классла дурарти далдуцуни ду­­ра­­дер­кIира. Илди-ургар лер­­ри халкьани-ургабси ­неш­л­а мезла БархIилис хасдарибтира. Фев­ральла 19-личиб 10-ибил класслизиб классла руководитель, урус мезла ва литературала учительница Ма­рият Мур­тазагIялиевначил барх «Нешла мез — рухIла дав­­­ла!» бикIуси классла сягIят ду­­ра­беркIира. Илала мурад сабри нешла мез чеабиуси нас­лулизи мяхIкамдарахъни. Классла руководитель Марият Мур­тазагIялиевнани ихтилатбариб урус мез жяргадирес асухIебирниличила. Урус мезли ВатIайчила, нешличила назмурти зайдухъун. Нуни биалли дурхIнази адамла гIямрулизиб дарган мезла кьадриличила, дарган мез хIедалуси адам дарган виэс хIерниличила ар­­­гъахъира. Г.-Б.БяхIяндовла, ХI.ГIя­­­­лиевла мезличила ­дуру­ти баянти гьандикахъира. Илкьяйдали Р.БяхIяммадовла ва Р.ХIям­затовла мезличила наз­мур­ти зайдухъун. Ахирличиб мезличила нуни белкIунси наз­мура белчIунра. Классла сягIят Аминат ХIяжиевани дарган мезла далайличил таманбариб. Лебилра дурхIни ­миллатла пал­тарли бегIбиублири.
Школализиб халкьани-ургабси нешла мезла БархIилис балкьаахъурли стенд ва гIямзи лер. Илди далкьаахъес кумекбарибсири 7-10-ибти классунала дурхIнани.
Февральла 20-личиб 5-иб­ил «а» класслизиб ­класс­ла ру­ко­во­дитель, урус мезла ва ли­те­ратурала учительница ХIя­ва ХIусейновначил урусла ва дарган мезани далнила «КIел­ра мез нушаб цаван ­ахIер­ти­ сари» ибси уличил абз ду­­р­а­­беркIира. Дарсла мурад сабри дурхIни дебали камли балуси байрамличил тянишбарни, нешла мез ва цархIилти мезани мяхIкамдарни, неш­ла мезличи ва культураличи пах­рубарни, ­патриотизмала бяркъ бедни, гъай гьаладяхI ардукни, пикрибикIахъес ва гъай­бикIахъес бурсибарни. Дарсла бехIбихьудличиб нуни ил­д­ази дарган мез руркъес чараагарси биъниличила аргъахъира, ил сагали акIубси байрамличила дурхIначил ихтилатбарира. ГIур нешла мезличила, илди мяхIкамдирес гIягIнили биъниличила буриб учительница ХIява ХIу­сей­нов­нани. Абз бехIбихьиб урус ва дарган мезличила баян­­тачил, гIур зайдухъун ГI.Абу-Ба­карла, М.ХIямидовла, А.ГIяб­дул­ма­на­повала, Зугьраханумла наз­мурти. Урусла ва дарган мез далнила абзлизир жура-журала хъарбаркьунир лерри: «Лишанти хIясибли секIал багьес», «Кумекбарая», «Дев бучIа», «Масхарала суалти», «Ца девли бура», «Ну чиди жинсла сабрав?», «Шифро­вальщики», «Бархьли бура», «Им­­­цIаси барга» ва цархIилти. Бал­буцла ахирличиб чедибикибси команда шабагъатлабарибсири.
Февральла 21-личиб 7-­­иб­и­л­
класслизиб халкьла мухI­­лила пагьмулис хасбариб­си «БегIти ва дурхIни» би­кIуси абз ду­ра­­беркIира. Или­зир бу­тIа­кьяндеш дариб бегI­та­нира дурхI­­нанира. Илала му­рад саб­­ри вегIла ВатIайчи диги им­­­цIадарни, халкьла мухIлила пагьмуличи иштяхI акIахъни, вегIла гIядатуначи ва культураличи пикри битIакIни. Гьа­ланачи фольклорличила, дар­гала белкI акIниличила их­­­тилат дураберкIира. Абзла бехI­­бихьудлизиб биалли, 2 дур­хIяли халкьла мухIлила пагьму мурт акIубсирил ва ил секьяйда нушачи баибсил буриб. ГIур гьаладихьира гIяхIцад хъарбаркьунира: «Фольклорлизирад суалти», бегIтази эпосла далай «СултIаняхIмад Иш­тIаган» саркъахъили бел­чIахъни, «Буралаби тамандарес», «Нешанази гардла да­лай белчIахъни», «Чиди хабарлизиртил бутIни дурахъни», «Даргала беркала», «Даргала делхъ» ва цархIилти. Конкурсла дураб Элиза ШяхIбановани «Сулевкент» бикIуси дарган мезла далайра белчIун.
Нушала школализиб ва районнизиб дурхIни-ургаб Да­гъиста автортала произ­ве­дениеби дучIнила абз ду­ра­бер­­кIибсири. Илаб нушала ру­чIан­ни 1-ибил мер буциб.
Нушани дирусигъуна би­ре­­хIе, даргала литера­турный мез мяхIкамдарес багьандан!