Газличил масхурти гIяхIти хIедирар

Арбякьунси жумягIлизиб республикала БекI В.Васильевли совещаниеличиб Дагъиста халкьлис газлизибад урехи хIе­би­рахъ­нила масъала ахъбуцибсири.

Ахтардили чебиахъуливан, газ пай­да­лабирнилизир дахъал че­дет­хIеиб­дешуни белгидарили сари. Ишдусла январь-фев­ральличирцун 40 адам зарай­зи бикибти 18 анцIбукь кадикили сари. ГIер­­гъисигъуна балагьла анцIбукь каби­киб­сири МяхIячкъалализиб фев­ральла 15-личиб. Дугила замана кIел дерхI­ла юртлизиб газла гIягIниахъала баргбердили саби. ИлхIели 53 дусла гIямрула хьунул адам бехIемцIлизи рикибсири ва республикала клиническая боль­ни­­цала цIали диахъубти дяхъурбала от­делениелизи раахъибсири. Юрт­лизи цIа хIедикили калунтири ва бу­сути адамти балагьлизибад бер­циб­ти­ри. ЦIадикибти диалри, се бетарил ба­гьес къиянни ахIен. Селичибли газ ду­ра­­бухъирил сабабти белгидирули са­ри. Газлизибадли мяхIкамдеш бир­ни­ли­чи адамти чекабилзули ахIен. Ил­дас гьан­­биркули саби гьарил секIал специалистунани бекIдарес хIяжатси саби или. Амма гьарилличи къячдилкути сари илди ма­съул­ти.
Газ пайдалабирухIели, селичила гьан­бикахъес хIяжатлил баян­бирехIе. Газ­личил пайдалавикIни дебали урехиласи саби. Дахъал дерхIанарси юртлизибти адамтазивадли цали заманаличиб газ пай­далабирути гIягIниахълуми ах­тар­ди­хIедирули виалли, илабти леб­тасалра къияндешуни акIес асу­бирар. МяхIкамли шикь­хIей­кIу­силис газли ламартдеш дирути сари. Им­цIа­ли­ван адамти гIяндуршуси газли агъулаба­рили бубкIули бирар. Илгъуна бетарар газличил пайдаладирути ваяхI ва ил дура арбашахъес хасбарибси мер букьбуи биалли, газла гIягIниахъала баргбердалли. Газличил пайдалабикIутани заманаличир чули дузахъути газла ваяхI хасти организациябази ахтардидарахъес хIяжатси саби. Урехилати сари газла колонкабира. Илди специалистунани кахIедихьибти диалли хаслира балагь-кьадар дихутили детарар. ЦабехIли унрубази ва балутази кадирхьахъули сари илди, цархIилтани чули кадирхьулира дирар. Илди далкIли кадирхьниличила пикрилра хIебухъи.
2013 ибил дусла майла 14-личибадси Правительствола «Газличил адамти гIеббурцухIели, ва илди пай­да­ла­бикIухIели хъулразир ва юртаназир газла ваяхIлизибадли урехи хIе­би­рахънила тяхIуртачила» ибси хIукму хIясибли, газ пайдалабирусини ил шайчиб вягIда бигьи биэс хIяжатси саби (илгъуна бетуцлис ТО ВДГО ва ВКГО дикIехIе).
Хъумартес асухIебирар, илгъуна вягIда хIебиалли, газ пайдалабирни тIашаэс асубируси биъниличила. Сен илкьяйда бируси или хьарбиидая хIушани? СенахIенну хIушани специалистуни хъули бакIахъес хIебалтадалли, хIушала хъалибаргунас ва унрубас урехи алкIахъулрая.
Илдани имцIали хьарбиули бирар газла ваяхI техникалашал гIердурцни се ибси или. Илгъуна суал бархьсира саби, сенахIенну гьар дуслизир илдигъунти къуллукъунас нушани арц лугути сари.
Се барес хIяжатли, гьатIи, газла ваяхIличил? ХIуша хIердируси мерличи специалист вакIили газла ваяхI кабихьнила, ил дебабарнила ва ширли бакнила шайчирти, цархIилти далилти ахтардидирути сари. Илдани илкьяйдали квартирабазирти ва адамтала саби-бегIти юртаназирти газличил дархдасунти гьарил секIал чедетаахъили ахтардидирути сари. Секьяйда газ улкулилра ахтардибируси саби ва нясдешуназирадли лерилра секIал умудирути сари.
Лерилра секIал чедетаахъили ахтардидарили гIергъи, специалистунани илдала бегIтачил газлизибад урехи хIебирахъниличила иргъахънила хIянчира дурабуркIуси саби.
Газ пайдалабирусини ахтардила баянти чедаили гIергъи, ил шайчибси хIянчила хIекьлизибси актлизи къулбас кабалтуси саби. ГIур адам умутличил газличил пайдалавикIес вирар.
Газличил адамти гIеббурцнила организациябала специалисту­на­ни ахтарди дураберкIнила гIяхIдешличирли хIушала арадешра­ лебдешра мяхIкамдирес имканти алкIули сари. Газличил пайдалавикIуси гьарил адамлис илгъуна техникалашал къуллукъ гIеббурцнила шайчибси вягIда биахъес чебси саби. ДР-ла БекIла хъарбаркь хIясибли, ишбархIи адамтала газличил пайдалабикIнила тяхIяр-кьяйда ахтардидирули сари. Адамти уцахъуси кабизла, пачалихъла хъулрала инспекцияла, газла кабизла хIян­чизарти ва цIа дилшахъанти хъулрази башули, ахтардлуми дурадуркIули сари. Ил ­ба­гьан­дан жавабкардеш дакIудиреная.

Газличил пайдалавикIнила мягI­ничерти тяхIяр-кьяйда
ГIебшнила ва янила манзиллизир газла ваяхI имцIали дузахъули дирар. Ил багьандан ишди насихIятуначи пикри бяхIчиаая: дукь­дуунти газла ваяхI пайдаладирес асухIебирар; газла ваяхI ка­дихьибси хъали мурталра гьавалибирхъяхъес чебиркур; газ би­губли гIергъи калунти гIела-гьаладиклуми дура ардашахъес хас­барибси турба ункъли бузулил ахтардибирес хIя­­жатси саби. Ил­гъуна турба агарли гIергъи газла ваяхI бузахъуси ахIен. Се­на­хIен­ну газ бигубли калунти гIела-гьа­ладиклумани адам агъулави­ра­хъу­си сай; газла ваяхI кадихьибси мерличив усес яра бамсрии­хъес асубируси ахIен; хIеруди агарли газла ваяхI мабалтадая ва илдачил хъали ванабиресра асухIебирар; газла ваяхIличи дурхIни гъаммабирахъидая; газла ваяхI вегIли ремонтбируси ахIен; вегIлицун юртлизи газ кес асубируси ахIен; заманаличир газ­ла ваяхI ва газла гIела-гьаладиклумас­ хасдарибти турбаби ахтар­ди­дарес чебиркур, илди хIянчи дурадеркI­ни­­личила акт биэсра хIя­жат­си са­би; шиберличилти (дура арбашуси газла кьадар белгибируси ваяхI) турбабачилти печаначи хасли пикри бяхIчиаэс че­бир­кур. Ил­гъуна ваяхI балкIли пайдала­бирниличирли адамти бубкIахъути анцI­­букьуни кадиркули дирар. Шибер мур­талра гьаргли биэс хIя­жатси саби. Мур­талра адилкьути печаназир илди хIя­жат­тира ахIен.
Хъуммартидая, газла гягI гьанаур­хIе­ли, къалабали хасси кабизлизи 04 телефонничи зянкъдяхъес хIяжатли биъниличила. Мобильный телефон саби илдала 104, цахIнабси кумекла кабизла номер 112 саби.