«ГьалабяхI башахъехIе»

Хайдакьла районна Родниковый посё­лок­лизиб 2004-2009-ибти дусмазиб акIубти жа­­гьилтала-ургаб дзюдола шай­­чибси абз бетерхур. Аф­га­нистаннизиб алхунти бур­гъантала хIурматлис хас­ба­рибси балбуц сабри ил. Абз­лизир 100-личибра им­цIа­ли жагьил дзюдоистли бутIа­кьян­деш дариб.

Балбуцличи Советский гIяр­­мияла майор, Афганистан­ни­зир кадикибти дявила анцI­­бу­кьунала ветеран Расул Ра­бадановра живарилри. Илини цалабикибтачи дугьаизурли, абз дураберкIес пикрибарибтас сай живарнилис баркалла багьахъур, илкьяйда жагьилтас сархибдешуни далгун. «Гьай­гьайра, ишдигъунти абзани дурадуркIни дебали мягI­ни­чебси саби, сенахIенну илдани жагьилтази Афганистаннизиб гIярмицла чебла ихъули алхунти шантачила гьанбиркахъули саби», —викIи Р.Рабаданов.
Бурес чебиркур, цаибил мер багьанданси абз ахъси даражаличиб бетерхур. Бу­тIа­кьянчибала устадешличилси му­шулбашнили лебтачилра асарбариб. Абзличиб че­дибикибти белгибариб судъяби Муса ГIябдулкаримовли ва Нурутдин Рабадановли.
Абзлизиб чедибикиб: Баршамайлизибад: М.Эльдарханов (24 кг.), А.МяхIяммадов (27 кг.), Р.Пирбудагъов (30 кг.), Р.Асбанов (33 кг.), М.Мя­хIям­мадов (36 кг.), Р.Зубаилов (42 кг.), ХI.ХIя­жи­гIяхIмадов (50 кг.); Жинаби­ли­зибад: А.Асбанов (39 кг.), М.ГIя­лиев (60 кг.); Мажалислизибад: К.Оруджев (46 кг.), И.МяхIяммадов (55 кг.), И.ГIя­шур­беков (60 кг.). Чедибдеш сархибти спортсменти бяркъурти саби тренерти Нурутдин Рабадановли, Марат Рабадановли ва Тимур Рабадановли, районна дурхI­на­ла-жагьилтала спортла шко­лализиб. Илкьяйда Муса ГIяб­дул­каримовла руркъянтанира абзлизир савгъатуни касиб. Абзлизиб чедибикибти ва призёрти арцла савгъатуначил, гра­мотабачил ва лайикьти ме­дальтачил шабагъатлабариб. Илкьяйдали жагьилтала тре­нертасра арцла шабагъатуни дедиб. Арцличил кумекба­риб­сири С.МяхIяммадовла бекI­деш­лиубси бегIтала комитетли.
«Афганистанна дубуртазиб бургъули алхунти гIярмицунала хIурматлис хасдарибти далдуцуни дурадуркIни гIяхIси гIядатлизи халбирулра. Афганистаннизибси дергъ XX-ибил даршдуслизиб бегIлара бухъянсили бетарули саби. Ил вецIал дус бухъянбитIунсири. Илаб 15052 советский гIярмиц ва офицер алхунтири, 53753 бяхъибтири, 417 къел-хIерзи агарли бетахъибтири. Февральла 15 илабси кахси анцIбукьлизиб мицIирли калунтала уркIбазиб даимлис кавлан. Спортла абзани дурадуркIни Афганистаннизир бутIакьяндеш дарибти бургъантала хIурматбарни са­би. Нушала чеалкIуси наслули убла тарихличила балес ва хIурматличил Чедибдешла байрахъ бихес гIягIнили саби.
Жагьилти спортлизи ахъни — арали гIямру дуркIни саби. Илала хIекьлизиб дебали мягIничебсили бетарули саби тренерла хIурмат, сенахIенну, дурхIни уржахъес, руркъес ва мурадличи баахъес гьарилла бетаруси ахIен. Нушала халкьлизи арали гIямру дуркIахъес районнизиб спорт гьалабяхI башахъехIе», — викIи районна бекI ГI.Темирбулатов.