ХIямшиманти —яхIла адамти

ХIямшимала шиличила, шантачила чуйнара бел­кIун­си саби, нуницунра ахIи, гIяхIцад машгьурти адам­танира—писательтани, поэтунани, журналистунани.

ХIямшимала шиличила буруси белкI бехIбихьни, марлира, бархьсили бетарар машгьурси профессор Расул МяхIяммадовла у гьанбушни, суненира Дагъиста тарих чебетаахъили бяркъурси, ва вегIла мер-мусаличи дигила, хIурматла шайчир чеалкIути наслубас гIибратла къел гIелар датурси.
Ахъушантани хIякимти илцад гапхIебиру, хаслира дурабад бакIибти, илдачи тIалабунира имцIали дирар. Ахъушав райкомла цаибил секретарьли узули калунси хIямшиман РажабгIяли ГIямаровличила, гIяхIцад дусми ардякьи диалра, илала гIяхIти баркьудлумачила бурули саби.
Баркаллаличил гьанбуршули саби районнис бекI­дешдирули калунти НурмяхIяммад ГIябдуллаев ва МяхIяммад ХIясанов. НурмяхIяммадли сунела адам­дешла баркьудиличил хаслира баркалла сархиб ТIантIала шила шантала. Ашкарливан, ТIантIала шила халкь 1944 ибил дусла мартла 13-личиб чечентала мер-мусаличи гечбарибти саби. ГIур чархIебулхъан или гьанбикиб биэс, хъали-цIализиб пайдалати секIал алавчарти шимала халкьли ардихули дуили сари. «ЦIелдубазибад дебаси гуми бетаруси саби» или, гуми барес багьандан цIелдуби урисес бехI­бихьибхIели, НурмяхIяммадли ил баркьуди тIашаахъили буили саби, «МицIиртира дугIкаили, алхунтира паргъатагарбарес асухIебирар!» или. ТIантIала шантазиб хIямшиман НурмяхIяммадлис баркалла муртлисалра кали саби.
МяхIяммад ХIясановла ва НурмяхIяммад ГIябдул­лаевла гIяхIгъабза уршби лебни кIилалра «Машааллагь!» викIеси анцIбукь саби. МяхIяммад ХIясановла урши МяхIяммад дахъал дусмазив ДГУ-ла проректорли узули сай, ректорла къуллукъуни заманалис дуза­хъу­лира калун. ГIябдуллаев НурмяхIяммадла урши Мя­хIям­мадзапир Даргазив машгьурси адам, гIялим, поэт, макьамти лукIан, даргантала гимн­ла автор сай. Адамтала баркаллара хIянчилизир гьарбизунира дахъ­дикIаб чула!
Иш белкI хIядурбарес хьулрухъунра «Замана» газетализир Наида Гъуруевани сунела бегIтас багъишладарибти назмурти делчIунхIели. Нариман ва ХIябибат нуни гIя­хIил балутири. 60 ибти дусмазир ну ТIантIала школали­зир ручIухIели, Нариман ИсмягIилов директор сайри. ТIантIала шантани илала сецад хIурматбирусирил гIя­хIил гьанбиркур. МалхIямси, тяп сунела дурхIначиван урхIлайчира дигичерли хIеррикIуси ХIябибатра хъумартес хIерирус. ХIямшимала шилизир детурхули дири школаби-ургарти жура-журала конкурсуни, фестивальти. Илдачи бикутири алавчарти шимала школабазиб бучIути уршби-рурсби. ГьархIели ТIантIибад бакIибти дурхIни ИсмягIиловхъалани чучиб кьацIли балхутири. ХIябибатли дарибти хIямшиман чуднала тIем наб гьаннара гьанбиркули лебал…
Бунагь-хатIа урдуцаб чула, чуйна гьанбушаллира пер­гер адамти — гIяхIси барес ибсицун пикри саби ал­кIуси! ГьанхIебушес хIейрар пагьмучевси писатель ва жур­налист Ильяс ХIясанов; «Замана» газетализир да­хъал дусмазир корректорли рузули калунси умути адаб-хIяяла хьунул адам Калимат ГIяхIмадова, илала узи ГIяхIмад, тяп сунела рузиван чихъти хIял-тIабигIятла вегI учитель; районна газетала редакторли узули калунси МяхIяммадхIяжи ГIябдуллаев; поэт Багъатир МяхIяммадов, пагьмучевси учитель МяхIям­мад­гIяли МяхIяммадов.
Халкь-ургав дебали валикибси адам сай Ахъушала районна избирательная комиссияла предсе­да­тель МяхIяммад ГIяхIмадов, адамтани баркалла­ли­чил гьанур­шули сай илала дудеш ГIяхIмад Кьи­цIал­мя­хIям­ма­дов — районна паспортный столла начальникли вахъхIи узули калунси.
Районна музейлизиб хIядурбикIули саби Стамбуллизив консулли узули калунси, ХIямшимала шилизивадси МяхIяммад Сулайбанов гьаникахънилис багъишлабарибси балбуц дураберкIес. МяхIяммадла рузи Марьям Сулайбанова Лавашала райкомла секретарьли рузули рири ва адамтас сецад гIяхIси саррил хъумартес хIейрар!
Леб шилизиб бахъал бузерила ветеранти. Илда­зи­вад цаибси сай ГIяли ТIайгибов—бахьдешличил, хIя­лал­дешличил, шира шантира багьандан узули калунси адам. ГIяхIцад дусмазиб ХIям­шимала шила админист­рациялизиб чекаризурли хIянчи барибси, шантала хIур­матличи лайикьрикибси ПатIимат МяхIяммадова, телефонисткали рузули, бахъал адамтала баркалла сархибси Муъминат ГIяхIмадова гьанхIебушес вирару!
Наида Гъуруевала хала дудеш ГIяббасла ГIябдулла авцIали дус шила мижитла будунни калунси сай или бурули бирар. ГIярабла гIилмула гIялим сайри СягIдуллагь, бусягIят райбольницала бекI тухтурли узуси МяхIяммадамин СягIидовла дудеш. ХIямшимала урга даражала школализив дахъал дусмазив директорли узули калун МяхIяммад Жабаев. Гьанна илала гьуни даимбарили сай илала урши Тимурли. Пагьмучебти, хIянчи дигути саби хIямшимала учительти. Ил сабабли бургар ил шилизибад бахъал уршби-рурсби бучIес кабурхути ва гIяхIси санигIят кайсути. Районна больницализиб бузути имцIатигъунти тухтурти ва бусягIят бекI тухтурли узуси МяхIяммадамин СягIидов ХIямшимала шилизибадти саби. ГапхIебарес хIейрар дахъал дусмазиб чули чеббикIибси санигIятлис мардешличил къуллукъбирути тухтурти ХIябиб ХIясанхIусейнов, МяхIяммадгIяли МяхIяммадов, ПатIимат ГIямарова, Марият ХIяжиева, Раисат ГIябдуллаева, ХIяпизат ИсмягIилова, Марьям ГIядайхIяжиева, Барият ГIяббасова, Екатерина МяхIяммадова, Марзият Кьутиева, Шамил Даудов ва бахъал медсестраби.
ХIямшимала шилизибадти учительти алавчарти шимазибра бузули саби. Барх бузутала, дурхIнала ва бегIтала хIурмат сархес бажардибикибти педагогуни саби Ахъушала цаибил номерла урга даражала школализив директорла заместительли узуси Карим ГIяббасов ва Семгамахьила урга даражала школализив узуси РажабгIяли МяхIяммадов.
ГьанхIебушес хIейрар дахъал дусмазив жавабла къуллукъуначив узуси ГIябдулкарим Нариманович ва илала хьунул Сабият Сунгъуровна, 1984 ибил дусличирад бехIбихьудла классунала учительницали рузуси, иличи сагали школализи аркьути дурхIни белкIахъес бегIти чумал дус гьалабал пикрибикIули бирар.
Чинаб бузули биаллира, жавабкардешличил де­кIа­ра­булхъули саби хIямшиманти. Районна ветуправление­лизиб бегIлара гIяхIсилизи буйгIуси саби ХIяжи Жабаевли бекIдешдируси ХIямшимала ве­тучас­ток. Чебетаибти хIян­чизарти саби районна фи­нансунала отделлизир дахъал дусмазир рузуси ПатIимат ГIяхIмадкьадиева, илала мурул, ветуправлениела чеветаибси хIянчизар Мя­хIяммад Закарьяев, духIнарти къуллукъунала отделлизив узуси Кьади Бегаев.
«Сархибдешуни ва хIурмат диаб», или бурес ди­гулра гьалавван Ахъушала районна шила хозяйст­вола управлениелис бекIдешдарахъес катурси Дауд­хIяжи Даудовлис, ХIямшимала шила администрацияла бекI ХIябибулла Кьутиевлис, районнизиб культурала хIянчила даража ахъли бихути Пирдаус ХIяжимяхIяммадовас, Кумсият ГIяхIмадовас, Зульфия Рабадановас, бахъхIила медицинала хIянчизарти Басират ГIялиевас ва Зазай МяхIяммадовас , 50 дус шила библиотекализир рузуси Асият ГIялиевас, ХIямшимала шилизибадти спортсментас, спортсментачила лукIуси Сиражутдин МяхIяммадовлис, жигарчевси депутат Закарья Закарьяевлис, къантIли буралли, ишаб гьанхIебушили калун биалра, гIяхIти пикрумачил ва кьасаначил хIербирути лебилра хIямшимантас!
…ХIера, илдигъунти пикруми акIахъуб Наида Гъуруевала духути, бегIтачи дигили дицIибти тугъани. Баркалла, Наида Наримановна, хIела пасихIти дугьбас! Илдани гьариллис гьанбиркахъули саби сунела неш-дудеш, уркIилаб кьас дебабирахъули саби илдачи мешусили, бегIтала хIурматличи лайикьли виэсли хIериэс ибси. Арали батаб бегIтала хIурматбарес балути лебилра!