КIел шила шан мугIяллим

 

Гьарахъти, амма хъумхIертули кавлути партияла дусмала цализив районна багьудила уп­рав­лениела жаняхIлизив къаршиикибси жагьти гIямрула дубурлан ургабси кьаркьа, шалати дяхI-някъличилси сайри. Иличил итхIели илцад тянишиэс бетхIеур, уртахъ Ибрагьимла ГIяхIмадхан хап­ли да­­кIу­ухъи, илини сай узуси ка­би­нет­лизи ару­кира.

— Ит…ит шагьарлизивад вакIибси хIя­­­­ким­­гъуна сайри. Амма умути муирала лугъат­литчил салам-каламухъун,—ира ГIяхI­­­мад­­хайзи.
— Зилбачила школала учитель сай. Ил­­ра хIелули виадли, — ибти илала дугьби наб уркъубяхъван зайдухъунтири…
ЦархIил анцIбукь. Чумал дус гьалав марш­руткаличив шагьарлизи аркьули левли, Зилбачила хъяблаб чумал адам тIашли хIисаббиуб. Илди-ургав сайри гьа­ларти дусмазив районолизив чеибси мугIяллимра. Шоферли маршрутка тIа­ша­ибхIели, кIел жагьил урши абацIиб. Ам­ма мугIяллим левси мерличив калун ва архIяли аркьути нушабра, сунечил гьалаб­ван тIашли бирути жагьилтасра разити дугь­бачил талихIла гьундури дигни багьа­хъур.
— Нушала учительли калунси Рабазан Маллаевич сай ит. Райцентрлизи архIяличи дуравхъунси ил маршрутка бакIайчи ва нуша гьунирдатайчи, сунела архIя даимбарес кьабулхIейкиб. Агь, хIябилра валикибси, биштIати-халатала хIурматбарес балуси адам сай нушала шан ветаурси багьадур, сунечи Аллагь разиик, — иб сунес ГIямми ХIясанов бикIуси жагьилли.
— ХIушала шан ветаурсив?—ира.
— Ну илала выпускник, Орловла областьлизив учIуси студент сайра. Нунира, набчил барх бучIули калунтаницунра ахIи, районна хала хIякимтанира гапличил уруси, минала Кьункьила шилизивадси сай, — иб илини, сунела учительлис някъ гьакI-гьакIбикахъули.
ИлхIелицунри дила бекI сунела мерличиб биъниличи шакикибси. Рабазан кьалли нуни арбякьунси даршдусла 70 ибти дусмала цализив Зилбачив чеибсири. Итди дусмазив школала директорли узуси М.ХIяжимурадовли иличила дахъал гапла гъай дурибтири. Илала гъайра гьандикиб:
— Нуша шила мугIяллимтас гьанби­киб­сири Рабазан Маллаевич нушачив учительли узули вахъхIи кахIелан или. Ха­тIа­дикира. Илини дурхIначил, илдала бегIтачил, гьайгьайрагу, сунечил дарх дузути нушачил бузерила ва гIям­рула гьар бархIила мурадуни чедета­ахъи­ли ир­зухIели, гIяхIра вайра бутIа­цуг­ли бур­тIу­ли чейухIели, нуша илис, дахъ­хIи­агарли, дурашан дикIес хIедирули урдухъунра…
ГIергъити авцIанну хIябра дус кIел шила шан ветаурси Рабазан камли ахIи, Уркарахъив ишди тугъала авторлисра, бахъал цархIилтасван, къаршииркур, уркIи гьаргси ихтилатлизи ухIнайхъур. Ил чейули вирус СирхIязи башуси гьуни бехIбирхьуйхIивра, шилизир кадиркути разидешла ва пашмандешла анцIбукьуначи музаулхъули. Рах-магли районнизир детурхути олимпиадабачи кибти дурхIнала кьукьяличил алхIят бурхIназивра хIисабирули вирусра.
Гьанна илала гIямрула гьуниличила къантI-къантIли бурисра. Ишдус Рабазан 70 дус вирар. Нушала районна Кьункьила шилизивадси, ВатIа ЧебяхIси дергъла бутIакьянчи, кIиибил группала чулахъ Кьурба Маллала ва хъали-цIа дузахъуси ГIяшурай МяхIяммадовала урши верхIел дус виубхIели, шила школализив учIес вехIихьибсири. Урга даражала багьуди Рабазай ГIяштила школализиб 1968 ибил дуслизиб касиб. Ил дуслизивал чебяхIси даражала университетлизи керхес ибси илала кьас ВатIа гьалабси чебла ахъахъес живарили, къябаиб. КIел дус гIярмияла къяяназив калун. ГIур Дагъиста университетла математикала факультетла бехIбихьудла отделениелизи керхур. Мурхьти багьудлумачи гъаргъси дубурлан 1977 ибил дуслизив чебяхIси даражала багьудиличи вегIиуб ва акIубси районнизи учительли узахъес вархьиб. Итди дусмазив районна багьудила управлениелис бекIдешдируси ХIясайнила МяхIяммадли илизи ибсири:
— Нушаб математикала учительти хIяжатли саби. Амма, дила урши, акIубси шилизиб хIед мер агара. Кьабуликишира райцентрлис гьарахъли ахIенси Зилбачила гехIел дусла школализив узес?
— Гьайгьайра, виркусра, —сабри Рабаза жа­ваб.
Ва, хIерая, гьанна 43 дус минала шилис гьарахъли хIербирути шила шантачил гIям­ру цадарили, чеабиуси наслу мурхьти багьудлумачи бегIбирули узули.
— Зилбачиланти дила кIиибти шанти саби. Дила гIямрула уртахъуни гьаман наб­­чи шадиб башар. Илдани чучи жиирути анцIбукьуни гьатIира дахъал дирар. Ди­­ла тухум-агьлуцун ахIенну, шанти-ур­габ­си бегIлара биштIаси пашмандешла анцI­­­­­­букьличи дуравхъи чарухъунмад, наб кIии­­бил анкъили сабси шила шанти набчи къала­биркур ва децI буртIу, — сай узу­си школализи архIяличил вакIибти дус­мала цализиб набзи илкьяйда ибсири Рабазай.
— Чилирил бурибсири хIу зилбачилан исбагьичи хъайчикайибси сай или. Бархьсив? – хьарбаибсири итхIели илизи.
— Хьунул ахIенну, нура Зилбачивадсира или бикIути къаршибиркур. Хабчаб ну акIуб­си шилизирадси сари. Илра нура кIи­ибил шила шантачил даим чула лугъатличил гъайдикIухIели саби илкьяйда бикIути. Бар­­калла биаб чус! — ибсири пишяхъили Рабазай.
Хала хIеркIла макьамтачил хIербирути саби кьункьанти. Илди-ургаб чебиули бирар вава-кьарла ранганачилти исбагьиби. ГIяштила школалализи белчIуди даимбарес хьурали вашухIели, илис саламти дурхьути, иличирад хIулби черхIейсути исбагьиби лебтири. БелчIудиличи гъаргъси Рабазан биалли дигайла гьундурачи дуравхъунси ахIенри. ГIярмияла къяяназивхIелира, университетлизив учIухIелира дигайла салам-калам шилирзиван гьарахъли детаур. Амма чебяхIси даражала багьуди касили, узес вехIихьили-хIейхьили левли, бегIтани гьалмагъ раргили увухъун.
—Илдала хIукмули гьаланачи уркIу­хъа­­хъунсири, амма илдала гIямрула дурхъаси ва къиянси кьисмат гьанбикили, раргибси гьалмагъличи кьабуликира, ва илди бикIуси барира. Иличи пашманра хIейубра. Бурисра, дила аттала ГIяйша бикIуси цаибил хьунул лерсири, шел баркьибти гIелаб батурли, итил дунъяличи аррякьунси. Дус дикили гIергъи, дудеш сагадан хъайчикайиб. Нуша гехIел акIубра неш ГIяшурайлизирад. БегIтани, къантIли бурасли, нуша 13 урши-рурси анцIкьи агарли, разили ва шадли халадаахъира, гIямрула шалати гьундурачи дураира, — викIар ихтилатлизив Рабазан.
Чумал бархIи гьалав Рабазан районна администрациялизив къаршиикиб. Илала дяхI-някъличи хIеризурхIели, жагьхIелла дусмазивван чарх-бекIлизив кегIеблири.
Бикахъили заманара мерра илала дудешла черкад ихтилатлизи ахъира.
— Рабазан Маллаевич, хIябал базлира-сера нуша ЧебяхIси Чедибдеш сар­хиб­хIей­чирад 75 дус дикнила байрамличи ду­радулхъутира. Дудеш дергълизивад чу­лахъли чарухъунсири или аргъибсири. Ила­ла дявила гьуниличила буреси бургар?
— Дудеш дявила майдайчи дуравхъайчи, мицIираг адилкьути ва ванза бузахъанти бегIтала кумекчили вирусири или бурули балас. Фашистуни нушала улкаличи чебухъунси дуслизив дявила майдайчи цархIилти шилантиван арукибсири. Сунени буруливан, Харьков шагьарла дуба-карчIализи мерлабиубсири илдала полк. «Душман гъамирули сай ибти тIама-гьама зумадиубмад, нушала пехотала полкличи хъарбарибсири магърибла шайчибси гуми сеннира душмантази хIебикахъес. Дугила замана хабарра агарли душмантала самолетуни дакIудухъи, бомбаби нушачи чекьур. ИлхIели алгъай някълизибад вяхъира ва набра хабарагарли госпитальлизив вагьарииахъубра. Ил анцIбукь 1942 ибил дуслизиб кабикибсири. ДусцадхIи госпитальтази виахъули калунра. Ахирра ургъес хIерни кабизахъурли, кIиибил группала чулахъ ветаурси, хъули вархьира» или бурули вири дудешли, — викIар Рабазан.
— Бузерила гьуни сегъунари дудешла?
— Шилизир ва районнизир дура­дур­кIути хIянчила маргьличив даим чейусири бикIули бири шанти. Хайдакьлизибад Уркарахъи башути гьундури дируйхIив узули калун. Авлахъла бригадирла, шила Советла председательла къуллукъуни дузахъулира узиб. Бурасли, илала бекIлибиуси гIямрула мурад — нуша вецIну хIябралра белчIудиличи ва бузерила дурхъадешличи дегIдарни сабри. Ил мурад илини сархнилис бикьруми нуничибра итхIелла гIямрула гьарил кьункьанни гIяхIил бала, — пишяхъили иб Рабазай.
ГIергъити дусмазиб чеабиубси нас­лу­­­лис мурхьти багьудлумира кабизла­ бяркъра бедлугнила шайчир дахъал «анар-ха­нар» дургар ибти пикруми дашули­ дирар райцентрла учреждениеби-ор­га­­ни­зациябикадра кьакьурбикадра ита-иша къа­лабати школабала директортира му­гIял­лимтира къаршибиркухIели. Ба­хъал­унтани минала бегIтала гIяхIял-шан­дешличила гьанбикахъес замана агара ибти дугьби пIирдизахъурли, аркьути ме­раначи дуцIбулхъан. Ишдус 70 ибил дус­ла шадлихъличи дуралхъуси Рабазан Мал­лаевичра чина саял къабалабасиванри. Ил сапарлизиб «ДурхIнас бяркъ ва багьуди бедлугес даг гьамадлирив ишди бурхI­на­зибу?» ибси суал бедили увухъунра илизи.
— Бархьли бурасли, набчил барх бузутанира буруливан, даг кабизла программабира белчIудила ваяхIра дархьтира сарри, далдикибтира. Историяла, географияла, обществоведениела… кабизла программаби лертири. Илди кьалли дати, математикала законти дархли чуласун пайдаладиреная бикIути гIялимтира дакIубулхъули саби улкала хала хIякимти-ургаб. ГIе, итаб, Москвализиб. Ил багьандан ишди бурхIназир гIяхIцад къияндешуначи дяхIигулра нуша мерла мугIяллимти. Илкьяйдали инжитбирули саби районтала хIякимтира. УркIи гьаргли бурисра, нуни ва набчил барх бузутани, гIяхIцад анцIбукьуназир чедирад дашути «кагъурти» цашалдарили, дурхIнас кабизла багьудлуми дедлугули дузулра.
— ХIела пикрумазиб хIекьдеш леб. ХIунира нунира балуливан, итил яра ишил мугIяллимла бузерилис бикьрили детарули сари районна ва республикала олимпиадаби. Гьар дусливра-сера белчIудила дусмала бузразив райцентрлизив дурхIначил, ишбархIиван шалкIур кагъуртала берга­ра­гуначил, чейидра. Олимпиадабачи бу­чIа­хъути бикули вашулира хIисабирулри, — ира Рабазан Маллаевичлизи.
Иш мерличив Рабазан пикриухъунси­ван виуб. Илини гьаларти дусмазиб бу­чIа­хъули калунти районнизир ва республикализир дурадуркIути олимпиадабачи бурхьниличила ва илар гьаларти мерани дуцниличила дигиличил буриб. ГIергъити дусмазиб сунени бучIахъути математикуни-ургаб республикализи бякьунти агни хIекьдеш биъни марбирули, бекI гIяшбуциб… Амма хапли ил викIар:
— Пахруличил бурисра, дила дагла выпускникуназибад бахъалтигъунти чебяхIси даражала багьудлумачи бегIбиубли, улкала декIар-декIарти гIямзурбазиб хIур­матличил бузули саби. Леб илди районнизибра республикализибра, — пикриухъи, илини илдала уми ахъли дуриб. — Крымла дявила академиялизив преподавательли узуси, физико-технический гIилмуртала кандидат МяхIяммадхIяжи Каримов, Орловская областьлизив математик ГIямми ХIясанов, ветеринар Абакар ГIусбанов, МяхIячкъалала халкьла хозяйствола университетла хIянчизар Запир МяхIяммадов, районна багьудила управлениела жавабла хIянчизар ШяхIбан ХIясанов…
Дагла ва ишди бурхIнала шила школала мугIяллимтани буруливан, Рабазан Маллаевичли сунела гьарил дарсла бехI­би­хьудла шел минут харждирули вирар дубурлантала дурхъати гIядатуни дурхIнази гIерисахънилис. Чинаб къаршибикаллира биштIатани халатала хIурматбирес хIяжатли биъниличила, кIелра шила халкьла манпагIятти гIядатуни руркъяхънила, саби чинаб хIербиралра ва бузалра вайнукьабачил барххIебикахъес школализивцунра ахIи, кIел шила шан ветаурси дубурлан шила кьакьурбазивра даим ихтилатуназив чейур. Пергер хъалибарг абикьесра бажардиикили сай Бузерила ветеран, «Халкьла багьудила отличник» Рабазан Маллаевич. Илала хIябал рурси ва ца урши леб. Илди чебяхIси даражала багьудлумачи бегIбиубли, шилизиб ва шагьуртазиб хIеркабирули саби. Ца рурси зилбачиланничил гIямру цадарили, шила школала учительницали рузули сари. Рабаза иличил пергер гIямру дуркIуси Нургьаниятла баркьибтала 12 урши-рурси леб. Илдасра шалати ва шадти гIямру дулгулра.