Дусла баянти каиб

(РФ-ла Президент В.Путинни 15-йнайс журналистунала суалтас жавабти дедиб)

Москвализиб халкьани-ур­габ­си вачарла Центрлизиб гьар дус дурабуркIуси улкала Пре­зидент Владимир Путинничилси халаси пресс-конференция бетерхур, сабира 4 ся­гIятра 18 минутра бухъянбитIунси.
Москвализи улкала Президентлизи суал хьарбаэс бякьун арагIебли Россиялизибад 1895 журналист, ил лугIилизиб — Дагъиста СМИ-бала вакилтира. Буралли, РФ-ла Президентлизи хьардаэс 2000-цад суал хIядурдарилри, амма лебтасалра-декIар ил барес имканхIебакIиб.
Балбуцла замана пачалихъла БекIлизи 70-цад суал хьардаиб.
Гьалар кьяйдали, балбуцла бутIакьян­чибани плакатуни кадухилри, амма иш гьакIлис Кремльли илдала кьадар камбарилри – А4 жураличибра халали хIебиэсли.
ГIядатлибиубли, бекIлибиубси мер бур­цули саби регионтала масъултани: жур­налистунас ил мерличир сеналра бекI­хIедирути аргъбаибти масъулти сагаси даражаличи дураэси имканра саби. Гьалабра чебиуливан, улкала Президентли журналистуначилси илгъуна ихтилатла гIергъи сегъунти-биалра баркьудлуми гьунчидикахъес хъарбаркьуни дедлугули сари.
РФ-ла Президентлизи экономикаличила, миллатла проектуни гIямрулизир детурхахънилиличила, социальный бяхIчибизла политикала декIар-декIарти бутIначила хьарбаиб. Зумали суалбикIулри халкьани-ур­габси даражаличила – Россияла-Аме­ри­кала бархбасуначила, Россия ва Тур­ция барх бузниличила, Сирияличила ва Ук­раи­на­личила.
Халати пресс-конференцияби дура­дуркI­­нила гIядат улкала Президент В.Пу­тин­ни 2001-ибил дуслизиб гьалабихьибсири. Ил анцIбукьуличи иштяхI дусличи-дус имцIабикIули саби.