«ХьанцIа цIабикьалаличил» пайдалабикIес

Дахадаевла район­на Иракьила ши­ли­зиб тIабигIятла газ­ли­чил пайдалабикIнила бар­­­кьу­дилис хасбарибси бал­буц дураберкIиб ишди бурхI­назиб.

БахъхIи хIерси «хьан­цIа цIабикьала­личил» пайда­ла­­бикIес бехIбихь­ни­личил ира­кьиланти мубаракбарес ба­кIиб районна бекI Жаруллагь ГIя­маров, илала заместительти Рабазан НухIкьадиев ва ГIяб­дулхIямид Жамалов. Балбуцлизир бутIа­кьян­деш дариб шила бекI Раба­зан Мя­хIям­мадовли ва лебилра шантани.
«Газ пайдалабирниличил иракьилантала яшавла шуртI­­ри гIяхI­цадла ункъдирар, да­хъалгъунти чула хозяйст­во­ла бетуцуни гьамаддирар. Иш­бар­хIи газ бегIлара дур­гIе­си цIабикьала сабливан илдас кумек алкIан», — буриб Ж.ГIямаровли
Саламтала дугьбачил гъайбухъун цархIилти гIяхIлира.
ХIунтIена чял кьицI­ба­ра­хъес ва газ абалка­хъес ихтияр бедиб шила жагьилтас, муниципалитетла руководстволис, шила бекI М.Рабазановлис ва шила хIурматла адам ГI.Жамбулатовлис.
«Нуша дахъхIи хIертири илгъуна сагадешличи. ХIера, ну­шала пикруми гьардизур. Ил­кьяйдали нушаб газ сабук­ни­­личирли нушала гIям­рула-яшавла шуртIри гIяхI­цадла ункъдирар», — викIи ГI.Жам­булатов. Ил­кьяй­­дали илини баркалла багьахъур чус илгъуна гIяхI­деш барибтас.
Дигесири адамтала разити дяхIличи хIерикIес. Газ шилизи сабукни илдас гьарли-марси шадлихъ сабри. Школализир ручIуси Каримат Мутаевани шилизи газ сабукниличила назму бархли белчIун.
Шадлихъла гIергъи муниципалитетла бекI шила адамтачил ихтилатикIули калун. Илини регионна руководитель В. Васильевла сипталичил районнизир дурадуркIути проектуначилара чебетаахъили буриб.
Республикализиб ункъли дурабуркIули саби «100 школа» ибси проект. Ил проектла дазурбазир муниципалитетлизир багьудила 5 учреждение ремонтдарили сари.