Чедибдешличи гъира ва иштяхI дакIудариб

Някъ бирхIяхъули чула цIакь чебиа­хъути адамти ну­шала улкализиб ва арагIеб дунъя­ли­чиб жяв замунтазиб лебтири. Амма спортла жура хIясибли ил бахъхIи биубли ахIен. 1952 ибил дус ил спортла журала бехI­бихьудлизи халбарес ви­рар. США-ла Калифорния штат­лизибси Петалум бикIуси ша­гьар­ла ца барлизиб чула цIакь чебаахъес мурул адамти цахI­набиркулри, ва някъ­би дир­хIяхъулри. Илав чеди­ви­киб­­си­лис барла вегIли процент агар­ли кредит ибхьули буили саби.

Билл Соберанес халируси сай армрестлингла абзанала хужаимлизи. Америкала жур­­налистлис ил абзла жура спорт­лизи каберхахъес дигулри. Чула шагьарла бегIла ха­ласи заллизиб цаибси чем­пио­нат дураберкIибсири. Или­чи ба­хъал цIакь лебти адамти цахI­набикилри. Някъ бир­­хIя­хъянтала абз адам­тас де­­бали гIяхIбизур. Гьар дус ок­тябрьла кIиибси сут бархIи Петалум шагьарлизир някъ бирхIяхъантала дунъяла чемпионатуни дурадуркIути сари.
Армрестлингла абзани машгьурдиубтири Сталонени ил спортла жураличила кино ба­рибхIели. 1969 ибил дус­ли­­чибад бехIбихьили, някъ бир­хIяхънила абзани телеви­де­ниелизирад чедиахъес бехI­бихьиб. Нушала улкализи спортла ил жура 1989 ибил дусла август базличиб багьур­си­ри. Ил манзил нушала улкализи Америкала ва Канадала цIакьти армрестлингуни бакIибтири нушала спортсментази ил жура чебаахъес ва нушала улкализиб ил машгьурбарес. Марлира ил жура нушала адамтас дебали гIяхIбизур. Ну­­шала республикализибра ба­хъал спортсменти леб ил жу­рализиб гIяхIти сархибдешу­ни че­даахъибти. Дунъяла аб­за­на­зиб чуйнара чемпионти бетаурти.
2014 ибил дуслизиб Лавашала районна МикIхIила шилизиб някъ бирхIяхъантала секция абхьибсири. Тренер сай МяхIяммад Гугуевич ГIяб­ду­гIялиев. Жагьси тренерли халаси иштяхI дакIубариб ши­лизиб армрестлингла цIакьси команда хIядурбарес. ХIе­ра, чумал дус шила командали республикализир дура­дур­кIути декIар-декIарти абзаначир цаибти мерани сархули сари. ХIера, гьалабван дура­бер­кIибси МяхIячкъала шагьарла армрестлингла гьалабдеш багьанданти абзаназиб МикIхIила командали цаибси мер буциб. Илдас кубок ва цархIилти кьиматчерти савгъатуни дедибтири.
Декабрьла 12-личиб РФ-ла Конституцияла бархIилис хасбарили, МикхIила шилизиб Лавашала районна 2003-2004-ибил дуслизиб акIубти уршби ва рурсби-ур­габ армрестлингла чемпионат дураберкIибсири. Ил балбуцла сиптакарти сабри Лавашала районна физкультурала ва спортла отделла хIянчизарти ва МикIхIила шила спортла школа. Абзаназир бутIа­кьян­деш дариб районна чумал командали. Ишабра МикIхIила шила команда чедибикиб. ДурхI­нас граматоби ва медальти дедиб. Чемпионатла ахирлизиб физкультурала ва спортла отделла начальник МяхIямадшамил ИсмягIилович Айгумовли цахIнабикибтас ва спортсментас халаси баркалла багьахъур. «Ну разилира нушала дурхIнани чедиахъути устадешличи. Чебиулра хIу­шани хIядурдеш бирни, хIу­шачил тренер узни. Ца-чумал бархIиличи Дербентлизиб рес­­публикала чемпионат ду­ра­­буркIуси саби. Иларра че­да­ахъая хIушала устадеш, чедиб­дешличи гъира, районна­ кьи­мат ахъбуцая», – буриб М.Ай­гумовли.
Иш макьала лукIуси манзил республикала чемпионат ахирличи бикили ахIен. Ил бехIбихьибси сабри декабрьла 15-личиб. Баянти хIясибли, нушала командала урегал дурхIяли цаибти, ав­ли – кIиибти ва гьатIира авли хIя­бъибти мерани сархиб. Тренер МяхIяммад ГIяб­ду­гIялиевич «БегIлара гIяхIси тренер» ибси ХIурматла Грамоталичил шабагъатлавариб. Дагъиста чемпионатличиб чедибикибти гъамли Россияла чемпионатличира аркути саби.