ХIянчиличи гъирачерси

Гьанбиркур, ириъ 11 ибил классла выпускникуначил гьуниваили. ИлхIели ца суал сабри илдази хьарбаибси:

— Чили чеббикIили педагогла санигIят?
ДурхIни пишбяхъиб.
Илдала пиш­бяхънили децIага­хъи­ли­цун­ра ахIи, гъай агарли­ра, цалил­ра ил са­ни­гIят чеб­би­кIили хIе­биъ­ни якьин­бариб.
«ХIерагу, — викIулра ну, —чина детикилрал? Илцадра хIур­­мата­гар­биуб­ли мугIял­лимла хIян­чи! Совет хIу­ку­мат­ла замана мугIял­лим чинавалра бегIла гьалав чейуси адам, гьанна тамай хIур­мат­ли­зивад ухъи виалли?..»
ХIебиалли, мугIял­лимла хIянчи дигут­и, ла­мусличил ил би­хути­ жагьил специалистунира гьанна камли къаршибиркур. На­гагьладан­ къаршиикалли, иличила ца-хIябал ванати гъай дурес ур­кIи къалабабиркули бирар.
ХIябэсил дус КIишала урга даражала школализир бехI­би­хьудла классунала учительницали рузули сари Забида Мя­хIям­мадова. Илала цаибил дарсличи гьаввакIибхIели, ашкарбиуб, челябкьлализир гьарли-марси учительница ретарни. Багьудила регI, дурхIначил хIял-тIабигIят далдикибси, илдачи дигили рицIибси, нешлагъунти малхIямдешли иртIуси…
Избербашла педколледж хъараахъурли, Забида сунела школализи чаррухъунси сари.
«Наб мурталра халаси гьунарла ва яхIла адамтиван кабилзи­ учительти, — гьанбиркахъули сари илини. – Рукьият ХIясановна, Па­тIимат МяхIяммадовна, ХIяжи Гьарунович, дила мугIяллимти би­ри. Илдани нушазибад, башнилизирад къяжни дуцIухIеливан, гIякьлу-дагьрилизиб бикьурти бучIанти абилкьутири. ХIедалути далахъули, далути чедирцIахъули чеахъдикIахъира ва, ахирра-ахир, гIямрулизи дураира. ИлкIун камси гьунар ахIен?»
— Забида, хIела гъай шямван бархьси саби. Сепайда, цацабехIти бучIантала бегIтани учительла къиян чехIебиули кьадин?
— Ца гIяхIдеш, дила дурхIнала бегIти авараагарти хIебиъни. Дурс­рачира собраниебачира илди зумала гьаббикIули бирар. БегI­тала шайзибад илгъуна кумек чебиухIели, ну рузесра гъира­чер­­ли сарра…
Забидала авъибил класслизиб вецIну шура дурхIя леб. Илди-ургав бажардихIеркуси я бекIмахулхъуси цалра агара. Къиян вегI-алавтанира чехIебаили кахIевлан.
Ца бархIи школала директор Рабазан МяхIям­мадов педколлективличи дугьаизур:
— Гьаригу, узи-урши, «Дусла чеввикIибси учитель» конкурсличи дураухъес чис дигули?
ЛехIдеш. ШуцIалицад учительлизивад цалра, хIера иш ну левра или, дураулхъуси ахIехъиб.
— Наб асубирару? – уруз-урузли хьарбаиб Забидани.
— Сен или рикIулри? ХIура нушала учительница риадли.
— Дила бузерила устадеш бахъ камли кьадин… Биалра, наб бутIакьяндеш дарес дигахъира…
Гьалабван Дахадаевла районна ЦРО-ли дураберкIибси ил ибкьси конкурсличир (сенахIенну илар районна чеббикIибти 40-цад учительли бутIакьяндеш дарибтири) Забида МяхIяммадова хIябъибил мерличи дурарухъун.
Ил сархибдешличил бехIбихьудла классунала учительница директорли уркIи-уркIиларад мубаракрариб. ИлхIели жагьил учительницани иб:
— ГIурхIели сеннира цаибси мер сархес кьасбирис!
ХIера ил, сунела хIянчи дигуси, ил къулайбарес, гIурра гьалабяхI бикес кьаслизирси учительница. Илдигъунти мугIяллимти ахIену нушала школабас ишбархIи гIягIнитира?
Валлагьрагу, шакдеш агарли гъамбиубси Сагаси 2020-ибил дуслизир Забида МяхIяммадова мубаракрирули, бурес дигулра:
— Баркалла биаб хIед! Сагаси Дусли хIед сагати сархибдешуни хьурадараб!