Кьадричебси

Гьалабван Сергокъалала районна ГIяялизи­ма­хьила урга даражала школализиб Дагъиста культуралис ва мезанас хасбарибси балбуц бетерхур.

Иличир бутIа­кьяндеш дариб поэтуни У.Мя­хIям­ма­довани, К.Ра­базановли, Сергокъалала культура­ла Юртла методист И.ГIялибековли ва да­лай­чи Гь.Мя­хIям­ма­довани. Балбуц бузахъулри музыка­ла му­­гIяллим З.ЖабрагIи­ло­вани. Илини дурхIнази неш­ла мезла кьадриличила, гьарил адамли илдала халаси хIурматбирес хIяжатли биъниличила аргъахъиб. ГIяхI­ланира нешла мезличила пикруми дуриб, ва чули делкIунти назмурти делчIун. Гь.МяхIяммадовани би­алли, сунела гьайбатси тIамаличил пергер далуйти зайдухъахъун.
Байрамла дазурбазир программализи назмурти, далуйти, буралаби, багьираби кадерхахъурлири. ГIяялизимахьила урга даражала школала мугIяллимти А.МуртузагIялиевани, М.МяхIяммадовани, З.Жабра­гIиловани, С.Сулайбановани ва библиотекала заведующая А.Къаратовани программа балкьаахъес халаси къайгъи дакIубарилри. Цалабикибти гIяхIлас школала дурхIнанира чули делкIунти назмурти делчIун.
Ахирличиб ГIяялизимахьила урга даражала школала директор Къурбанкъиз Мур­ту­загIялиевнани лебтасалра уркIи-уркIилабад баркалла багьахъур.