ГIебшнила саринтани биштIати разибариб

Байрам биштIатасра, ца­бу­тIаван, халатасра бегIла ди­гуси ихтилатли бетарули саби.

Ил пикри марбариб КIишала «ЗурхIяб» бикIуси ясли-анхълизиб гьалабван бетерхурси гIела гIебшнила шадлихълира. Илаб бузути хIянчизартани байрам хъумхIертесили бетаахъурлири. БиштIа дурхIначи чула масхурти-ихтилатуначил ва савгъатуначил илдала бегIтира музабухъири.
Ца шайчирад разили, цархIил шай­чирад кьакьара ракIили сарри ил бар­хIи ясли-анхълис бекIдешдируси Раи­сат Мусаевара: дурхIнала бегIтачил уркIи гьаргли ихтилатрикIулри, илдала гьариллис ванаси дев бурес бажардириркулри. Багьеслири, илала пикруми дахъал лерни, сенахIенну ясли-ан­хъла бекIли рузухIейчирад халаси замана арбякьи ахIенри, гьар секIал ункъли детерхахъес къайгъилизи рикилри.
– Нушла мурад ца саби, – рикIар ил, – биштIати хIулбу­кIахъни, илдас анцI­хIе­­букьахъни. Нушала хIян­чи­­зартани да­в­лачебси ихтилат хIя­дур­­барили саби. Ну­­ни гьанхIебушес хIе­рирус хъар­ба­риб­си хIянчи ламус­личил хъа­ра­ра­хъути музыкала учительница Узлипат­ ГIяхI­­мадова, физкультурала дурсри ка­­д­ирхьуси Марзигет МяхIяммадова, бяркъла шай­­чиб бузути воспитательти Издаг Кьур­­банхIяжиева, Райгьанат Шам­­ха­лова, Сапият МяхI­тIуева, Хадижат Мя­­­хIям­­мадова, ПатIимат Кьурбанова, яс­ли-анхъла завхоз Зарема МяхIямма­да­таева, бизити берклумала уста Хадижат ХIяжи­мусаева…
Ихтилат дахъал журабарси ва давлачебси уббухъун. ДурхIнани дахъал хIязани чедаахъиб, нешанас багъишла­да­рибти далуйти делчIун, урусла ва Да­гъист­а халкьанала делхъани дариб.
Илаб дурхIнала дарибти ваяхIличилси арагIеб выставка лебри: гIебшнила цIе­деш­ла кьумурти, хIязла ваяхI, хъали-ма­чила юртани, суратунала стендани…
— Илди лерилра дурхIнаницун дарибти хIедургар? – хьарбиулра Раисатлизи.
— АхIен, гъари, бегIтала кумекра лебси саби. Аммаки пагьмучебти биш­тIа­тира леб, чулира гьалар-гьаларти ус­та­деш дакIудирути. Нушала кьас са­би илди гIеббуцес, челябкьлализиб че­ахъ­би­кIахъес, гьалабяхI бикес…
Ясли-анхълизи рурсила рурси рази­рарес музарухъунси гьести гIямрула хьу­нул адам ХIязатла ПатIиматли буриб:
— Азир баркалла диаб дурхIни хIул­бу­кIахъибти ясли-анхъла хIянчизартас! Ди­ла риштIаган Хадижатли дарибти делхъличи тамашариубра: илала илгъу­на пагь лебни чина хабарри? Гьанна или­зи нушала хъулирра делхъ дирахъис…
«ЗурхIябла» юртла гьаргала дурхI­нала саринтани гарчбарибсиван саб­ри, нешанала дяхIличиб разидеш парх­би­кIулри. Чис хIейгахъу вегIла виштIаси разиварес, илала пагьмурти чедаэс, илала биштIаси уркIила мурад барес, ил гьаман разити хIяланазив ва дукелцIи­лизив калахъес?
— Раисат, 78 дурхIя хIушани ясли-анхълизи мерлабарилрая. Нушала ши биалли халаси саби, ил багьандан бургар хIушачи хьурахIебарибти биштIати гIурра лебти?
— Леб, гьайгьай. Илди чучи ярга баайчи хIерли саби. Се рикIиша, иш­бар­хIила имканти камли сари. Белики, жагIял-царахIел пачалихъли нушала «Зур­хIябличила» къайгъи имцIабарес. ГIяхIти дарсдешуни ляркьниличи хIерли дирехIе…
— ДурхIнала бегIти ца шайчиб кавлули хIебиэс?
— Юх, бахъал сахаватти бегIти леб. Илдани чула имкан хIясибли кумек гIеббиахъули саби.
Нуша гъайдикIули лер­ли, «КIишан» делхъла аги зайбухъун: «ГьарсяхI-гьарсяхI!» или, дурхIни сагали делхълизиб сабемцIур…
ДурхIналара бегIталара гьав ахъбурцули, гIебшнила бархIи ванали сабри. Нешанала уркIбала ванадешли ахIенара гIебшнила ил бархIи жагабарибсира?..