Пайдаладирес чебиркур

Дахадаевла рай­онна багьудила уч­реждениебас мето­­дикалашалси ва прак­ти­калашалси кумек гIеб­­би­ахънила мурадличил гьун­­ду­рала карта ибси бетуц гIям­рулизиб дурабуркIули, гьа­лавван ДГУ-ла педагогикала ка­федрала доцент, Дахадаевла район­низив ЦРО-ла бекI спе­­­циалист М.Алжанбеков рай­оннизир бегIлара ахъти мер­-мусаличирти Кьяр­ба­­чIи­­­­махьила ва ДугIа­хъар­­ла­­ школабази вякьун. Ил­ди ­­ школабала лебилра учи­те­ль­­тани бутIакьяндеш дариб ил­­­хIели дураберкIибси се­ми­­­нарличир.

Ил бал­буц­ли­чир хIердариб школь­ни­ку­на­­ла багьудлуми ахъ­дурц­­ни­­ла ва бяркъ лугнила му­рад­личил школабазир сага­де­­­шуни пайдаладирули учи­тельтала бузери гьалабяхI аркнила масъулти. Школабала учительтани дурс­рачир ва дурсрала дурар дурхI­нас ба­гьудлуми ва бяркъ луг­ни­лизир ишхIел­ла сага­де­шунала ИКТ тех­но­ло­­гияби, интерактивный ва муль­ти­ме­дийный тяхIурти руркъ­нила детуцуни пай­да­ла­­дирес хIя­жат­ли биъ­ни­ли­чи­ла­ра гъай детаур.
М.Алжанбековли тIинтIли буриб ахъдуцибти ма­съул­тачила. Мурад ХIя­жи­му­ра­до­вичли устадешла дарс кабихьиб интерактивный тяхIярли багьудлуми гьаладяхI аркниличила. Илини учительтала бузерилизир къаршидиркути масъултачила чебета­ахъили аргъахъиб.
Учительтази чула бузерилизир къаршидиркути къияндешуначила хьарбиулри.
Мурад ХIяжимурадовичли учительти уркIичеббирни ва дурхIнала гьав ахъбурцни дигеси анцIбукьри.
Балбуцличиб гъайбухъун илкьяйдали школабала директорти ва учительти. Илданира чула бузерилизир къаршидиркути далагардешуначила гьанбуршулри.
Ил бархIи ДугIахъарла урга даражала школализиб бегIтала собраниера бетерхур. Илав гъайухъунси М.Алжанбековли гьанбушиб гIергъиси замана школали сунела бузери ункъбарниличила, гьаннала гIергъира гьар шайчибадли гьалабяхIцун башниличи вирхниличила, чедирти классуни ункъли имтихIянтачи хIя­дур­бирниличила. ДурхI­нала бегIтани учительти-пред­мет­ни­куначилси бархбас чIу­ма­ба­рес чебиркур илира буриб илини.