Бурибси девлис марли калун

Россияла Президент Владимир Путин Дагъистайзи къа­ча­гъу­ни бухIна­берхур­хIей­чирад 20 дус дик­нилис хасдарибти дал­дуцуназир бутIа­кьяндеш да­рес или регионнизи вакIиб.

Пачалихъла БекIли Че­бяхIси ВатIа дергълизиб, Афганистаннизир диубти дургъбазиб, Дагъистайзир 1999 ибил дусла август-сентябрьличир ка­дикибти анцIбукьуназиб ал­хунтала хIурматлис тIаш­батурси БотIлихла районнизибси мемориалличи вавнала халуби кадихьиб. Сентябрьла 11-личиб абхьибси ил комплексла бекIлиубси бутIа са­би шури кьяйдали хIябал адамла — Че­бяхIси ВатIа дергъла солдатла, ургъан-интернационалистла ва халкьла сай гIяхIъуласи ургъанна— сипатуни гьаладихьни. Памятник барибси саби ЧР-ла халкьла художник, ДР-ла урибси художник Хизри Асадулаевли.
Улкала БекI В.Путинни шила адамтачил ихтилат дураберкIиб, 1999 ибил дусла дявила анцIбукьуназир бу­тIакьяндеш дарибти саби гIя­хIъулати бургъантачил къаршиикиб.
БегI гьалав ил БотIлихлизи ва­кIиб­сири 1999 ибил дусла август­личив. ИлхIели илини Да­гъистайзибад къачагъуни ду­гIаэс халаси къайгъибарибти дагъистанланти — саби гIя­хIъулати бургъантас ва цIа­кь­ла ка­бизунала хIян­­чи­зартас па­чалихъла шаба­гъатуни де­диб­тири. Илкьяйдали Мя­хIяч­­къалализиб Да­гъистайс бекI­­дешдирантачила ва Рос­сия­­ла цIакьла ведомствобала бур­гала бу­тIа­кьяндешличил совещание дурабер­кIиб­сири. Иличир Чечняличилти дазурбачирти Дагъиста районтазир экономикала ва дявила аги-кьяйда къулайдирнила шайчир хIукмурти кьабулдарибтири, гъятIдиибти юртани сагадирнила ва хъулри урдатурти дагъистанланти чула мер-мусаличи чарбирахънила масъулти пикридарибтири.
2019 ибил дусла августла 2-личиб ул­кала Президентли къачагъуначи къаршили бургъули калунти, Дагъистайзи­бад­ти са­би гIяхIъулати бургъанти дявила анцI­бу­кьунала ветерантала даражаличи абиркахънила хIекьлизибси закон къулбасбариб.
20 дус гьалар кадикибтачила гъай­ди­­кIухIели, илкьяйдали гьан­бушес вирар иш­гъуна маш­гьурси анцIбукьра. Ил барх­бас­унси саби РФ-ла Прави­тельствола Пред­седательла къул­лукъуни дузахъуси В.Путин БотI­лихлизи вакIниличил. Ит­хIели бургъантала къушумлизиб дявила командиртачилси ва саби гIяхIъулати бургъан­та­чилси гьунибаъниличиб илини чархара бурибсири, ам­­ма хIебержибсири. Пигьала ба­тур­сири, ибкьти аги-кьяйда гьун­чидикахъили гIергъи, бер­жес чеасили. Ил замана ба­кIи­ли биэсра асубирар.