Ахъдешличи гьуни

ГIябдуллаев Мя­хIям­мад БяхI­му­­­дович Ур­хьу­чи­махьила урга да­ра­жала школала ди­рек­торла къул­лукъличив вецIну кIира ибил бел­чIу­дила дус узули сай.

Бел­­чIу­дила са­га­си дусличи хIя­дур­деш ахтар­ди­барес ко­мис­сия ба­кIай­чи гьар секIал че­де­та­ахъес къайгъилизи ви­килри ил. Иличил рарх сунела марси гьал­­магъ Ха­дижатра, багьу­дила Центрлис кIел класс-ка­бинет дал­­кьаахъес вецIну шу­ра бар­­хIи бу­зули буиб­ти хIябал ус­тас дуб­бат хIя­дур­­бирули, рам­сур­си­гъу­на­ра ахIен­ри.
— Рамсес се гIямала! — иб Ха­­­дижатли, дяхI шалали ба­кIиб­­тас гьунириули. — Пик­ри леб­сири каникултас санато­рий­лизи ар­­кье­хIе, насаб-тухумличи гьар­ди­­кIехIе или, чина хабара! «ХIян­­чи дархьадатурли чиналра укьес хIей­рар», — викIули сай. Иш ви­кIу­си хIебарес риубсирав?!
— Дила шайзибад баркалла бел­кIеная районна бекI МяхIяч ГIяб­дулкаримовлис — ил ва­кIиб­мад багьудила учреждениебачи хIеруди имцIабиуб. «Точка роста» бикIуси програм­ма­лизи кадерхахъурти-ургаб нуша­ла школара лебси саби. ХIе­ра, ишди кIел класс-кабинет дал­кьаахъурли. ДахъхIи хьул­ди­­кIу­тири школала улкьайти дарс­дарес. Ишди бурхI­назир плас­т­икала улкьайти лерхути са­ри. Мини-фут­бол­ла майданра балкьаахъесра кумекбариб. Сен­тябрьла 1-личиб ибхьуси саби медицинала кабинет, — буриб директорли.
ДР-ла урибси учитель, Россияла багьудила­ отличник, 2005-ибил «Дусла директор», «Рос­­сияла халкьла учитель» иб­ти­ хIурматла уми, багьудила Ми­нис­терствола, районна админист­ра­цияла ва районна багьудила от­делла дахъал ХIурматла Гра­мотаби касибси Мя­хIям­мад БяхI­мудович районна гIелака­дул­­хъу­ти школаби гьаркьятала къяй­ли­зи дурайънила шайчир гIяхI­­ти ус­тадеш касибси адам сай.
— Нуша, халати адамти, гьанна цачумал сарра школализир лерти. 20 учительлизибад им­цIатигъунти жагьилти са­би, ил­хIелира — Урхьу­чи­ма­хьила ши­ли­зибадти, — бурули сай директорли.
МяхIяммад БяхIмудович бар­­калла викIули сай Урхьучи­махьила шила администра­ция­ла бекI ГIяхIмадхIяжи Мя­хIям­­­ма­­довичлис, суненира шко­ла­ли­чи халаси пикри бяхI­чи­иуси. Че­бяхIси ВатIа дергъла бу­тIа­кьян­­чибас барибси памятник школала мякьла гечбарили, сагабарахъиб.
Школализир кIел спортзал лер: ца — учительтас ва чедирти­ классуназиб бучIути уршбас, итил — рурсбас ва бехI­бихьудла классунала бу­чIан­тас. КIелра хIя­дурли сари бел­чIу­ди­ла сагаси­ дусличи. Жа­гали далкьаахъурли сари спортс­ментас хасдарибти стен­дани, маш­гьурси боксер, Ур­хьу­­чимахьилизивадси Мя­­хIям­­мад-Расул Мажидовлис хас­­ба­риб­си гIямзи.
БучIантала лугIи гьар дуслизиб 220-230-йчи абиркули саби. Сагаси белчIудила дуслизиб 20 дурхIя цаибил класслизи лябкьян. ИмцIабиубли саби школа «шула» кьиматуначил таманбирути бучIанти. Школа абхьила хIебиубси анцIбукь мургьила медаль каснира, директорла сархибдешуназибад ца саби.
Урхьучимахьилизибад дебали камли бири бучIес башути рурсби. БусягIят биалли, 10-цад рурсили учительла са­ни­гIят касили саби. Илдазирад ца, Зайнаб НурбяхIяндова, рузули сари школализир вожатаяли.
Директорла гьарли-марти кумекчиби саби илала заместительти Заур Ибрагьимов ва КьурбанхIяжи ГIябдуллаев, чебетаибти педагогуни ПатIимат Иб­рагьимова, Загьидат Янбулатова, Масай МяхIяммадова, къантIли буралли, лебилра хIян­чи­зарти.
Чидил класслизи ухIнау­хъал­лира — гьар мерлаб чебетаибси някъ гьанарули саби: классуназиб, учительскаялизиб, столоваялизиб, медицинала кабинетлизиб…
Школализирад дураду­хъун­­­хIели, хIулби дархьдизур жа­­­няхI­­ли­зибси ХIурматла уркьуйчи: учительталайчил дарх илар лерри лебилра техничес­кий хIянчизартала суратунира. Гьанбикиб: хIера, сецад пикри бяхIчииулил школала директорли бузерила адамтачи. Цал­­ра школализиб ХIурматла ур­­кьуйзиб чехIебаира умудеш гIеб­бурцути, учительтас шуртI­ри диахъес бузути адамти. Саби уркIичеббируси руководитель лев­хIели бурги, ил бархIира лебилра технический хIянчизарти иштяхIличил бузути.
Марлира, гIядатла адамта­чи, бегIлара камси алапала вегIличи пикри имцIали бяхI­чи­иэс балниличирад ахIенара дехI­дирхьути руководительла адамдеш! Ил шайчивра цар­хIил­тас гIиб­ратли ветаурси МяхIяммад БяхI­му­до­вичлис ва илини бекIдешдируси коллек­тив­лис белчIудила сагаси дуслизир диаб сархибдешуни!