Баркалла сахаватти адамтас

Дубуртар улкала районтазибадли Дахадаевла район адамтала каби­за­ла­чеб­дешличибли ва илдала бу­зерила сархиб­дешу­на­чиб­ли декIарбулхъуси саби мур­талра.

ЧIишулантира ил­ди­гъун­та­зибадли бегI гьалаб гьан­бу­шес вирар. ГIе, саберхурти ва сахаватти саби илди. Ун­ру­бачилти бархбасунира ил­дала мурталра гIяхIти ди­рар. ИмцIаливан бархбаси би­рар илди уркухъантачил. Се­на­хIенну илди кIелра ши де­бали гъамти сари ва илаб хIер­би­ру­ти адамтала баркь-бацра лер­гIер мешути сари.
Нушала игъбарлисван Уркухъла шилизивадси жагьси педагог ХIямзатов Рабазан На­бигуллаевич Д.Ами­рар­с­лановла уличилси ЧIишилила школала директорли узахъес катурли сай. Бажардичевси, яхI-ламусли жагаварибси ва школала педколлективличил, бучIантачил ва шантачилра вархли гIяхIил валикибси адам сай ил. ЧIишуланти разили саби ил багьадурла бузериличи ва илини се балбуцалра гIеббуцесра хIядурли саби. ХIера, «150 школа» ибси программа гIеббурцули, школа ремонтбарес ва белчIудила гIягIниахълуми тIалабдарес багьандан чIишулантани кумекбариб. Баркалла биабну чус. Илдала сахаватдешлира педколлективлара директорлара бажардичебдешлира чеалкIуси наслулис халаси савгъат барес имканти акIахъубли сарину.
Илдигъунти гIяхIти баркьудлумала кумекличирли халкь цабирахъули саби, школаличил дурхIнала бегIтала ва шила лебилра шантала бархбас уржахъули саби. Нушала хала бегIтачибадли баибси илгъуна цабалгундешла ва сахаватдешла гIядат даимбирес гIурра ахърира гьунарра габ чIишулантла жамигIятлис ва лебилра районна шимала адамтас бикIули саби ЧIишилила школала педколлектив ва директор. Нушаб дигулра гьарил хъалибарглизир баракатра балгундешра камхIедирули ва гьарил адамла гIямрулизир чIянкIли гIяхIтицун баркьудлуми кадиркули.