Арши иршес бехIбихьиб

Дахадаевла районна диркьала мер-мусаличир иш­­ди бурхI­на­зир арши ирш­нила хIянчи дехI­дихьили сари.

Ризкьила сабухъ бурчнила хIянчи дехI­­дирхьнилис хасдарибти далдуцуназир бу­тIа­кьяндеш дариб муниципалитетла бекI Жа­руллагь ГIямаровли, шила хо­зяйствола от­делла начальник Шамил Хулаттаевли ва шила хозяйствола предприятиебала руководительтани.
Балбуц ибхьули гъайухъунси Жарул­лагь ГIямаровли лебилра дуцIрумла хIян­чи дехI­­дихьниличил мубаракбариб. Илини бу­­риб ишбархIи бузерила бай­рам саби гьарли-марли уркIи-ур­кIи­­лабад чула ванза дигахъути, сабухъчебли бузути, хъумачир се­гъун­тилра лугни кахIелахъес къайгъили­зибти ва къиян кахIебихьили кьацI сар­хес хIер­ни­личила ункъли балути зяхI­­мат­чи­ба­ла или.
Шила хозяйствола управлениела начальникла гъай хIясибли, ишдуслизир ризкьи дашахъантани 2284 гек­тар­личи­радли гIебшнила, илдала лу­гIи­л­изир анкIила 1613 гектарличирти, три­тикалела – 47 гектарличирти ва мухъила 624 гектарличирти сабухъуни ду­чес хIя­жатси саби.
«Агрохолдинг «Агрохомлизир» дузар 3 комбайн. Илдас гIергъи дашули кIел пресс-подборщикра ца К-700 журала тракторра дузути сари», — бурули сай Шамил Хулаттаевли.
БекI механизатор Расул Маликовли бурни хIясибли, авлахъличир техника дукьхIедуи дуути ахIен. Илди авлахъличир къалабали ремонтдирутира сари. БусягIятла манзиллизир машинаби ва тракторти парклизир лерай умударили ва далагардешунира агардарили бузериличи хIядурдирули сари.
«Техника букьбуалли, бусягIят сва­роч­ный аппарат дакIубирар. ЦIадирк­ни­­личи къаршидеш дирнила хIянчира ду­ра­дуркIули сари. Техникаличи даршили сари искрогасительти, огнетушительти. Леб шин дикес хасбарибси (водовоз) машинара», — буриб бекI механизаторли.
Илкьяйдали муниципалитетлизир ризкьи учидирхънилис хасдарибти техникала лугIи 12-личи халбирули саби. Ризкьи гечдирути сари хIябал камАЗ журала машин­аба­чир ва тюкани — «Торнадо» журала тракторличир.
ХIядурдарили сари ризкьи умудирес ва калкьес хIяжатти меранира.
БекI агроном МяхIяммад Мухтаровла гъай хIясибли, районна ризкьи дашахъантала бузерила халати устадеш лер. «Илдани балуси саби гьарил минут кьиматчебси биъниличила ва сабухъ детахълуми агарли авлахъличибад къантIси заманала бухIнаб бучес хIяжатли биъниличила.
«Агрохом» агрохолдингла директор МяхIяммад ГIябдуллабековли бурули сай комбайнерти дебали чекабизурли бузниличила, арбякьунси дуслизиб техника савлиличибадли бархIи ахъайчи бузули калниличила. «ИшбархIилизир илди лерилра бузериличи хIядурли сари. Илкьяйдали ванаси хурегра машиналичиб авлахъличи биахънила хIянчира ункъли тIашбатурли бирар.
Аргъ-бархIи къулайли калалли, сабухъ къантIси заманала бухIнаб бучес кьас саби. Авлахъуначир ризкьи ункъли дерхъили сари ва гьар гектарличирадли 15-20 центнер сархес кьаслизирра».
Компания бузерилизи ахъес хIяжатли биъниличила багьахъур районна бекI Жаруллагь ГIямаровли, ва цаибти комбайнаби авлахъличи дурадухъун. Илкьяйдали муниципалитетла руководительли ризкьи дурчнила лерилра хIянчиличи хасли хIеруди бируси саби.
Илини илкьяйдали буйрухъ бедиб жавабкардеш дихути хIянчизартази, лерилра цIакьани ва имканти пайдаладарили, детахълуми агарли ва заманаличиб ризкьила сабухъ бучахъес.
«Сегъуналра сабухъ сабил алкIуси ахIен. Бузерила коллективтала цахIнабси хIянчила гIяхIдешличибли саби ил бурчуси. Ризкьи дахъал дирар, нушара цадалгес ва ца командализир диэс хIяжатбиркур», — буриб Жаруллагь ГIямаровли.