Илдала хIурматлис…

Ил бархIи савлиличибадал, уму­си хьанцIа заклизиб пиш­бяхъибси хIебла берхIили ва­нати уркIецIила нур разили ванзаличи тIинтI­дарилри.

МикIхIила шила дайлабси ХI.ХIямидовла у бихуси лицейла гьа­лаб­си майдан вавнала анхъличи мешу­би­килри. Ранг-рангла палтарличил бегI­би­убти бучIантачил барх алавчарси тIа­би­гIятра хIулбукIибсигъунари. Учительти, дурхIнала бегIти, лицейла бучIантачил барх 2019 ибил дусла выпускникунас хасбарибси шадлихъла байрамличи, илдачил чула разидеш бутIес чукурбикилри.
Музыкала зайдикIути макьамтауб, чукурбикибтани дирхъути хъутрала гурла тIамалиуб, майдайчи цалабикибтала разити хIеранауб лицейла юртлизибад ХIясанова Муъминат МяхIяммадовнани къелгIеббикуси 11 ибил классла бучIанти, ишхIелила выпускникуни, дурабулхъули саби. Илдала хIурматлис РФ-ла гимн зайбухъун.
Байрамла шадлихъла куй бикуси лицейла старшая пионервожатая Раисат Мир­заевна СултIанбековани шадлихъла бал­­буц абхьниличила балахъули сари. Зай­ди­кIули сари музыка. Илини выпускникуни мубаракбарахъес гъай бедлугули сари лицейла директор, Дагъистан Республикала урибси учитель, РФ-ла халкьла багьудила отличник Исламгерей Дибирович Дибировлизи.
Илини ишдусла выпускникунас гIям­ру­лизир, челябкьлала белчIудилизир гьар­­бизуни диубли дигниличила буриб, пачалихъла цати имтихIян (ЕГЭ) ункъли дедес лебтасалра имканбикIниличила умутчебли вирхес дигули виъниличилара багьахъур.
МикIхIила шилизибси лицейла выпускникуни мубаракбарес вакIилри районна администрацияла бекIла цаибил заместитель МяхIяммадрасул ГIяхIмадович Васкаев. «Лавашала район» МР-ла администрацияла шайзирад илинира лицей таманаибти жагьилтас гьарил бархIила баркьудилизир сархибдешуни ва гьарбизуни далгун, илдазибад челябкьлализиб саби акIубси шили, районни, республикали пахрубарес­ти хIурматла адамти, машгьурти гIялимти, учительти, тухтурти, культурала, искусствола ва политикала хIяракатчиби дурабулхъниличи вирхниличила буриб.
УркIила дигили дицIибти, выпускникунас челябкьлализир багаладиэсти насихIятунала малхIямти ва пасихIти дугьбачил шадлихъличиб гъайбухъун лицейла директорла белчIудила ва бяркъ бедлугнила шайчирси заместитель, ДР-ла рурибси учительница УмуряхIим Уцумиевна Рашидова, лицейла классла дураб бируси хIянчила шайчирси завуч, РФ-ла цахIнабси багьудила хIурматла хIянчизар Аминат Мирзаевна СултIанбекова.
11 ибил классла бучIанти ПатIимат Дин­­бяхIяндовани, Разият Амировани ва Мя­­хIям­мадсалам Тимировли лицейла учи­тельтас багъишладарибти назмурти дел­­чIун. ГIур 11 ибил классла бучIантани «ГIер­­гъити зянкъ» бикIуси далай зайбухъахъун.
Шадлихъличир гъайрухъунси шилизибси искусствобала школала директор ПатIимат Адзиевна Адзиевани гIяхIцад выпускникунас грамотаби, далай-делхъла пагьмула шайчиб декIарбухъунтас искусствобала школа таманаънила хIекьлизирти свидетельствоби дедиб.
Ашкарливан, багьудлумала дунъялизи кайцIуси цаибси ганз дунъяличиб бегIлара жагаси уличилси адамличил – цаибси учительличил бархбасунси саби. Илдигъунтала лугIилизибад сабри шадлихъличиб гъайбухъунти ишхIелила выпускникунала цаибти учительти Написат БяхIяндкьадиевна МяхIяммадовара УмуряхIим Уцумиевна Рашидовара. Илдас багъишладарибтири выпускницаби Аминат ГIисаевани ва Наида Агъаевани зайдухъахъунти назмуртира.
Замана аркьуцад, дурхIни халабикIули саби. БехIбихьудла классуназибад, иш­бар­­хIила выпускникуни дахъал кабине­ту­­начилси ва учительтала халаси лу­гIи­ли­чилси урга даражала школализи къар­шибиркули саби. Илаб саби илди классуни къелгIердикутала (руководи­тель­тала) къайгъичебси хIерудили алав­­бурцути. Илдигъунтазирад сарри вы­­пуск­никунала гьалар гъайрухъунси Муъ­минат МяхIяммадовна ХIясановара. Или­ни сунела классла бучIантас гIергъити насихIятуначил дархдасунти, гIямрулизир багаладиэсти дугьби хIядурдарилри. Классла руководительтас мубаракла мерлар назмурти делчIун выпускникуни П.ГIямаровани ва Г.ГIялибековли.
Бахъалгъунти выпускникунани багьуд­лумала дунъялизи чула цаибти гунзри дурхI­нала анхълизир кацIибтири. Илдас му­баракла дугьбачил гъайрухъунси шилизибси дурхIнала анхъла заведующая Баканай ТIантIановна ГIябдулбековани дурутачира выпускникуни дигиличил лехIяхъиб.
Гьарил учIаннис школа кIиибси юртличи мешубиркур. Цаибти учительтани, классунала руководительтани илдас бегIтала мер бурцу. Ил багьандан бурги, ученица Асият ГIялибековани белчIунси далайра учи­тельтала хIурматбирули зайбухъахъунсира.
Чучи мубаракла дугьбачил дугьабизурти биштIатас выпускникунани хъум­хIер­тести савгъатуни дедиб. Биш­тIа­тани илдас вавнала халуби савгъатдариб.
Выпускникунала гьалаб мубаракла дугьбачил гъайбухъунтири, чули гIяхIцад назмуртира далуйтира зайдухъахъунти, цаибти классунала бучIанти. Илди шадлихъличи хIядурбарибти учительницаби Салимат Камаладиновнала ва Умият ГIя­ли­шиховнала умира ишар баркаллаличил гьандушес чебиркур.
Выпускникунас багаладиэсти насихIя­ту­ни ва мубаракла дугьби дуриб шилизибси «МикIхIила шила участокличибси больница» ГБУ-ла бекI тухтур Ш.Мирзабековли, лицейла бехI­би­хьудла клас­сунала завуч Т.ГIя­ли­бековани, лицейла учительтас баркалла бала­хъули гъайбухъунти выпускникунала бегI­та­ни.
Учительтас багъишладарибти наз­мур­ти зайдухъахъун выпускникуни Ш.Чам­са­диновли, К.Кьурбановани, Э.За­кер­гаевани, С.МяхIяммадовани ва М.Ами­ров­ли.
— Школа – нушала хъали саби, сунезибра нушачи мурталра хIерси. Ил селичилра цугбуцес хIейруси дунъя саби. Ил нушала учительтачил, бучIантачил бархбасунси саби, – рикIи шадлихъ бикуси. – Ва ишбархIи хIушаб бегI гьалаб зайбулхъан нушала лицейла гимн. Умутличил дирхулра хIушаб ил гIяхIбилзниличи. Ил зайбулхъахъни нушачиб челябкьлализиб гIяхIси гIядатли бетарар или гьанбиркур.
7-8 классунала бучIантани гимн белчIун.
БегIти мурталра чула дурхIначила пикрумазиб бирар. Илди гьанни бегIтани чум-чумилра яргализиб гьанкI батурли бургар. ГIямрула гьундурачир ва дукьбачир, выпускникуни, хIушачил дарх нешла сахъси уркIи, дудешла духути, гIякьлули дицIибти дугьби кавлан или гьанбиркур. Выпускникунала бегIтас хасбарибсири Ума БяхIяндовани ва Наида Агъаевани белчIунси далайра. «БегIтас дулгехIе» бикIуси далай выпускникунанира зайбухъахъун.
2019 ибил дусла выпускникуни ГIямар ГIялибековли, ПатIимат ДинбяхIяндовани, Эльвира Закергаевани лицейла байрахъ 2020-ибил дусла выпускникуни Муртуз Сулайбановлизи, Саният БяхIяндовази ва Набисат ХIясановази бедлугули саби.
Зайбулхъули саби «ГIергъити зянкъ» бикIуси, лицейла бучIантала кьукьяли белчIунси далай. Зайдулхъули сари гIергъити зянкъ. Дахъал ранганарти пушягIуни заки ахъдирули сари. Иличибли шадлихъ ахирличи биркули саби.