Дагъиста БекIлира гIеббуциб

ГIергъити дусмазиб нушала республикализиб, «Инсан» фондла сипталичил, дигеси гIя­датли бетаурли саби Рабазан баз­лизиб жамигIятличил дубкабалтни.

МяхIячкъалала бекIлибиубси жу­мягI­ла мижитлизиб гьарил дигусини, дуббуцибти адамти дубкабалтахъес багьандан, бирусигъуна пай кабирхьули саби. ИмцIатигъунти мижитуназибра ил гIядат бузахъули саби.
Республикала БекI В.Васильевлира, са­й бусурман хIейалра, ил гIяхIбаркьла бар­кьуди гIеббуцили, чумал бархIила адам­ти дубкабалтнила харжани сунечи че­асиб.
Майла 21-личиб Дагъиста БекI В.Васильевла бекIдешлиуб республикала Правительствола вакилти Дагъиста Муфтиятлизи баиб. Илди-ургаб илкьяйдали лебри ДР-ла БекIла ва Правительствола Администрацияла руководитель В.Иванов, ДР-ла Правительствола Председательла заместитель Р.ЖягIпаров, ДР-ла миллатла политикала ва динна бархбасуни дузахънила шайчивси министр Э.Муслимов ва цархIилтира.
ГIяхIлас уркIи гьаргли гьуниваиб Дагъиста муфтий шайх ГIяхIмад-апанди ва лебилра цахIнаб «Рабаза къушлизи» баиб.
Илав гъайухъунси республикала БекI В.Васильевли Дагъистайзиб даршудеш калахъес ва халкьани уржахъес багьандан мекелли халаси хIянчи дурабуркIнилис шайх ГIяхIмад-апан­дис баркалла багьахъур, цалабикибти ле­билра дурхъаси базличил мубаракба­риб.
Сунела яргализиб, муфтийли республикала руководстволи гьаман кумек гIеббиахъни багьандан, «Инсан» фондла шайзибад баркаллала кагъар бедиб.
«Нуни ЧевяхIсилизи тиладибирулра, иш дурхъаси базлизир хIушала лерилра гIяхIти пикруми-кьасани гIямрулизир детерхахъес», — викIи ил.
Буралли, илдигъунти далдуцуни нушала Дагъиста халкь уржахънилис, цали цала хIурматбирнилис кумеклира детарар. Баркалла биаб республикала руководстволис, гIяхIбаркьла баркьудила ца шайчиб кахIелнилисра. Илгъуна гIибрат саби цархIилтасра хIяжатси.
ХIурматла узби-рузби, даширая, иш дурхъаси базлизир кьяйдали, нуша мурталра цаличи ца кумекличи музадухъес хIядуртили, лерти имканти адаб-хIяяла ва рухIла давла гьаладяхI дашахъес дяхIчииутили, алавтачи дигичертили ва уркIецIичертили кавлехIе!
Лебталалра балгни кьабулдараб Кьудратла ВегIли! Амин!