Нешван малхIямси

Арали ва сагъли, гьачамалра зягIипдеш къячхIебикили хIербиубти адамти гьаннала замана дебали камли саби.

Дубутазирти шимазиб бири тухтур­та­чи хIяжатхIебикили ва дарма хъа­пIа хIебержили, цалра цула кат­хIе­бикили, дагьри-гIякь­лу­лизиб сегъу­налра барсдеш агарли, 70-80 дус хIербиубти адамти. Гьан­нала замана биалли илгъуна, бикIуливан, къаркъаван чIумал арадеш­личилти адамти баргесра гьамадли ахIен. Гьалабла замана чинар дирутири гьаннала заманацада больницабира, тухтуртира, дармунтани­ гарчли дицIибти аптекабира. Амма адамти гьаннаван ахIи, сагъли би­ри.
Халаси игъбар саби хапли ва хаба­рагарли зягIипдеш къаршибикибси адам заманаличив больницализи ваахъес бажардибикни ва илаб чула хIянчи ункъли барес балути тухтурти къаршибикни. Нушала республикализирти больницабазибра леб чула хIянчи уркIила ванадешличил ва чекабизурдешличил барес бажардибиркути тухтурти. Илдала кумекличилра къайгъиличилра дебали бахъал зягIипбикибти сагъбиубли, больницабазибад дурабухъун. Газетабазир урга-ургади цIуба халатунала бегIти тухтуртала бузери гапбирути макьалаби дурадулхъули дирар.
Лерилра лерти хIянчурбазиб тухтурла хIянчи бегIла дурхъаси саби или гьанбиркур. Дебали декIти излумалала кьялшубазибад зягIипти сагъбарес бажардибиркути тухтуртала хIянчи дурхъал саби викIни балкIси хIебургар.
Иш макьала лукIухIели ДР-ла культурала урибси хIянчизар, поэт ва журналист МяхIяммад Рабадановли Ахъушала районна Урхьучимахьилизибси медпунктла заведующаяли дахъал дусмазир рузули, шантала ва алавти шимазибти адамтала диги-хIурмат сархибси хIямшиман ПатIимат МяхIяммадовас белкIунси «ЦIуба халат» бикIуси назмулизирти тугъи гьандикиб:
«ЦIуба халатла ранг хIечил дарх сарри.
Дигалли дугели, бархIехъ, хIерели….
Тухтур зягIипсилис ил АЛЛАГЬ сари
Адамла уркIила арицIухIели.
ЦIуба халатла ранг — умути някъби,
ХIялалси уркIира дяхIра шалати…»
Писки МяхIлира дел­кIун­тири цачумал куплет хIям­шиман тухтур ПатIи­мат­лис:
«Адамтас гIяхIдеш барес
ПикририкIуси мурхьли,
ЗягIипти сагъбиахъес
Рузуси шямван рархьли».
(Бунагь-хатIа урдуцаб чула гьанна илди цалра мицIирли агара)
ХIямшиман тухтур ПатIимат МяхIяммадовагъунти зягIипбикибти адамтала халаси хIурматра дигира сархибти цIуба халатунала бегIти тухтурти, игъбарлисван, гьаннара больницабазиб къаршибиркули саби.
Дарган акушер-гинеколог ГIяли­ханова Роза ГIябдулмажи­дов­начила дахъал гапла гъай дакьибтири. Иличила макьала белкIесра замана хIебаргили увухъунра. ХIера, се буриба пединститутла преподаватель ЧIапIаева Раисат МуртузагIялиевнани ил тухтурличила:
«Наб дебали ахIерси дудеш Мурта­за­гIяли МирзамяхIяммадов ахи­рат­­ла хъули арякьунхIели, декIли зягIип­ри­киб­си ну больницализир къарширикира. Дудеш вебкIнила децIлира чархлизирти излуми цIакьдирахъулри. Илгъуна агиличирси наб сегъунтилра дармунтанира кумекхIебиру или гьанбиркусири. Излуманира децIлира кьакьарарибси дила чархла аги-хIял къулайдиахъес, наб кумекли риахъес ДУРХЪАЛ АЛЛАГЬЛИ малхIямти хIял-тIабигIятла регI тётя Розази дила агиличила багьахъурли бииши. Илини, ну зягIиприкибси замана больницализир рузули хIериалра, набчи зянкъдяхъиб. ГIяхIси тухтурли зягIипсила излуми дайхъала дармунтачил сагъдирули виалли дайхъала излуми сунела бизити гъайличилра мялхIямти някъбачилра сагъдирути сари ибси буралара бархьси буили сари. Тётя Розани дила кьутIкьубиубси уркIиличи нешли кьяйда, дигиличил дурути гъайли гьуни баргиб. Илини дурути жагати ва бизити гъайли ну паргъатриахъубра, ряхIятриахъубра. Больницала халал тухтурличира зянкъдяхъили набчи хIеруди барахъес тиладибариб. Излуми сагъдиахъес дирути процедурабанира излумала цIакь багьла-багьлали гIелабяхIбиахъуб. Нешли виштIал дурхIялизигъунти ну паргъатриахъести гъайра дурги илини гьар зянкъдяхъибхIели. ГIяхIси ва халаси пагьличил сунела хIянчи барес балуси тухтурлис урусуни бикIули бирар: «Врач от Бога». Илгъуна сунес АЛЛАГЬЛИ адамти кахти излумазибад сагъбирахъес халаси пагьра, малхIямти хIял-тIабигIятра, жагати чарх-бекIра пешкешдарибси адам сари нушала тётя Роза».
ГIялиханова Роза ГIябдулмажидовна 1965 ибил дуслизиб Дагъиста мединститут (лечебное дело) таманаили гIергъи тухтурли рузес рехIрихьибсири. Илала тухтурла къиянси хIянчиличир рузуси бузерила стаж 54 дусличи абиркули саби. Вирхесра гьамадли ахIен. Илди дусмала замана чум адам дугьабизура иличи? Чум адамлис кумекриуба ва чум адам декIти излумала кьялшубазибад сагъбиахъуба? ХIедургар илдигъунти баянти чинаралра. ЧIянкIли Аллагьли кьалли бала Роза ГIялихановани адамтас дарибти кумекуначила. Илини 1967 ибил дуслизиб акушерство ва гинекологияла интернатурара таманбариб. 1995 ибил дуслизир илис рурибси тухтурла у бедиб, 1999 ибил дуслизир биалли, арадеш балтахъантала гIяхIси (отличник) хIянчизар ретаур. 2016 ибил дуслизир Роза ГIябдулмажидовнас чебяхIси даражала (категория) лишан бедибсири. Гьанна Роза ГIябдулмажидовна больницализир рузули ахIен. Амма зягIипбикили сунечи дугьабизуртас кумекриэс гьаннара илини сунела багьудлумира цIакьанира пайдаладирули сари.
Раисат ЧIапIаевани ГIялиханова Роза ГIябдул­мажидовнас биштIал назмура багъишлабарили сари.
«Излумани чархлизир
Мер-муса даргибхIели,
Неш кьяйдали малхIямси,
ДяхI-някълизир жагаси,
Куц-курцIайзир кегIебси
ЧеббикIибси санигIят,
Сунни ункъли балуси.
Чи дугьаизаллира,
Кумекбарес хIядурси,
Тухтур наб къарширикиб.
Сунна уста някъбани,
Нешани ва биштIати,
Инша АЛЛАГЬ рикIули,
БахъалбегI берцахъири.
Хьурабиубти гIяхIлас
Разити дяхI-някъла регI,
Жагати нигIматуна
Баршибси кьумурла регI.
Дебали жигарчерси,
Ламус –хIяяличилси,
Нушала тётя Роза,
ДеркIаби хIуни гIямру
ЧIумал арадешличил,
Гьанналауб кьяйдали
Халаси хIурматличил,
БекI гIяшбуцили хIези,
РикIулра ну баркалла,
нушала тётя Роза».
Писки МяхIли дарган тухтурлис белкIуни назмула къяяначил таманбарес дигулра иш макьала:
«Адамтас алкахъунси
Дарган ламусла шала,
ХIу АЛЛАГЬЛИ рихIяби
Дарили гIямру шала».