«Хъумартес асухIебирар!»

ЧебяхIси ВатIа дергъ таман­биуб­ла гIяхIцад дусми ар­дякьи сари — 74 дус. Ле­рилра дургъбала гIязабти, алхунти бургъанти тарих аурли диалра, ил та­рих буркьбирули ахIен ва халкьла да­гь­ри­лизиб даимлис кавлули саби.

Кабурхули саби улкализибти дургъ­бала бутIакьянчибира, чулира чеал­кIути наслуби ВатIайчи дигичебтили биахъес руркъути, гъабзадешличи ва чIу­мадешличи гьуцIбирути, ВатIайс гIяг­I­нибикибхIели ва ил жибикIухIели, се­гъунти-дигара къияндешуни чекасес хIя­дурли биахъес бурсибирути.
Сецад гIядабли биалра, каберхурли саби илди Сагаси Вихърила шилизибра. Ар­бякьунси дуслизив 101 дусла гIям­ру­личив нушачивад ахиратла хъули арякьун дургъбала бутIакьянчи Мя­хIям­мадов МяхIяммад Мусаевич (сунела бунагь-хатIаличивад Аллагь чевверхабну).
Наб жагьхIейчибад гьанбиркур, секьяйда илди, шилизиб хIурматла адамти, нушани школабази жибирутирил ва сегъунти гIякьлула гъай дурутирил илдани школала дурхIнас.
ИшбархIи дила макьалала игит сай ну хIерируси кьакьала у бихуси, дургъбазир гIяхIцад гъабзадеш чедаахъили, Берлиннизи ваили, хъули чарухъунси, Вихърила шилизив акIубси, гьанна мицIирли агарси Мирзахъа ХIябиб. АкIубсири ил итхIели Хайдакьла районнизи кабурхуси (кьанниван Дахадаевла) Вихърила шилизив, гIядатла хъубзарла хъалибарглизив, 1926 ибил дуслизив. Документунани балахъуливан, илини школализир хIябал класс делчIунтири.
Дургъби дехIдихьибхIели, ХIябиб 16 дус сайри виубси. 1944 ибил дус­ли­зив ил сай гIяхIъулали дургъбази арякьунсири. Илис бахъхIи агарли дя­ви­ла цIа че­баэс кьадарбиуб. Дявила гьуни бехI­би­хьибсири 124 ибил Западла стрелковый полклизиб. КIинайс 687 ибил стрелковый полклизив ургъули калун. Илав ил хIя­бал мерличивад декIли вяхъибсири. ГIяр­мия­лизиб къуллукъбирнила баянти лукIуси кагъарла белкI хIясибли, ил бекIлизивад ва кьяшлизивад вяхъилри.
Сагъиэс бекIхIейубли, ХIябибли дя­виласи гьуни даимбариб: 313 ибил гвар­­дейский стрелковый полклизиб пулеметчикли.
Будапешт азадбалтахъуси дявилизир бутIакьяндеш дариб ва Берлиннизи ваиб.
Урехиагарси ургъан, гъабзадеш дакIударни багьандан, гIяхIцад медальтачил ва ордентачил шабагъатлаварибсири. Ноябрьла 27-личив 1945 ибил дуслизив гIярмиялизивад чарухъунсири.
Илди шабагъатуни даимдирутири дургъби тамандиубли гIергъира. Чедибдешла байрам гьар вецIал дус бирнилис багъишладарибти медальти лер. 1985 ибил дусла мартла 11-личив ил ЧебяхIси ВатIа дергъла II-ибил даражала орденничил, январьла цаличив 1996 ибил дуслизив Жуковла медальличил, 1980 ибил дусла декабрьла 16-личив «Бузерила ветеран» медальличил шабагъат­ла­ва­рибсири.
Дургъбазивад чарухъунмад ХIябиб бузерилизи ахъиб, сенкIун сунела хIулбани чедаиб фашизмала гъармукадеш ва жанивардеш, илдани агардарибти шагьурти, заводуни ва фабрикаби, арагIеб улкала палакатдеш.
Ил багьандан илини иргъулри улка са­гали кьяшмачи тIашбатес гIягIнили биъ­ни. ИлкIун хьунранира, балугъла­хIе­биуб­ти гIулухъабанирацун барес хIе­би­ри!
Асилси бузерилизи ахъили, колхозлизив узи сунела ахъри лебал­цад­хIи. ХIябал рурсира кIел уршира халабаахъиб ва хъайчикабатур. Нуни бехIбихьудлизиб гьанбушиливан, ученикуначил дирути гьунибаънибачи ва байрумтачи ваши, чеалкIуси наслулис лергIер манпагIятти насихIятуни дури. Дур­хIнанира илала халаси хIур­мат­б­и­рули бири.
Шантани ишбархIира ил гьарли-марси гIяхIгъабза дигиличил гьануршули сай.
«Лерилра нуни чедаибти гьандикахъес кахли саби, амма илди хъумартес асухIебирар!» — викIусири ХIябиб Мирзаев.