МугIяллимтачил ихтилат

АлхIят бархIи биъ­ни­­ли­чи хIер­хIеили, тах ша­гьарлизивад гIя­­­хIял ляв­кьничила хабар ар­гъиб­ти МКОУ Ира­гъи­ла шко­лала мугIяллимти ва дурхI­­­ни илис разидешличил гьу­­ни­­­­­баиб.Гьала-гьала ­Да­гъи­­с­­­т­а­­ пачалихъла универ­си­тет­ла­­ пе­д­а­гогикала ва пси­хо­ло­гия­ла факультетла коор­ди­­натор Му­рад Алжанбековли ка­би­не­тунала куц-кабиз ах­тар­ди­да­риб. Хабарагарли ил къар­ши­­и­киб школала художест­вен­ная само­дея­тель­­ностьли Че­бяхI­­си Чедибдеш 74 дус биъ­ни­­лис бируси шадлихъличи. Ил сагали би­­руси, гьачамлис гIя­­­хIил балкь­хIеурси, ак­то­вый заллизиб бетурхулри. Илаб илини школала ур­шби-рурс­бани дучIути далуйти, ду­ру­ти наз­мурти, устадешличил ди­ру­ти делхъ че­даиб. Делхъли бул­хъути рурсби че­баиб­хIели, Му­рад ХIяжимурадовичли, ахъу­­шан делхъла агурби дя­хъя­хъес тиладибариб. Ва шко­ла­ла учительницачил делхъ­­ли­зи кав­хъун. Шагьарла гIя­­хIяй кон­церт­ла бутIа­­кьян­­­чибас шко­ла­ла дураб бируси хIян­чи­ли­зир жи­гар­ла бутIа­кьян­деш дирни ба­гьан­­дан бар­кал­ла ба­гьа­хъур. СягIят 11-лис учительскаялизи учибикибти учительтачил илини хасси дарс дураберкIиб, сунечирра ишдигъунти 4 суал хIер­да­рибти: багьудила тя­хIяр-кьяй­да гIил­мулашал си­пат­­дирни; багьудила тя­хIяр-кьяй­ла гIилмулашал си­пат­дир­ни­­ла жу­раби: а) пассивный (ж­и­­­гар агар­си, хъар­хIерси); б) ак­­тивный-учитель-уче­ник­ла барх­­бас (гьалабяхI башуси, жи­гар­­­­чеб­си); в) интерактивный-учи­тель-уче­ник-ученик; ФГОС се са­­бил. Цаибил ФГОС кIи­ибил­ли­­чил цугбуцибхIели, илала де­­кIар­­дешличила учительтани ва ва­­кIибси гIя­хIяй чула пикруми­ ду­риб; устадешла дурс­ри дура­дуркI­ни.КъантIли буралли, университетла вакилли педагогикала, психологияла, методикала  суалталашал асарчебси кумекбариб. Илини Дагъистайзир дура­дур­кIути конкурсуначир, олимпиадабачир «Дахадаевский рай­он» МО-ла багьудилашалти че­диахъути устадешличилара гьанбушиб. Ил лугIилизиб ха­ла­си пай кабихьибти Ирагъила школала дарган мезла, ОБЖ-ла, физкультурала му­гIял­лим­тасра баркалла багьахъур. Чулира гьаларти мерани ду­циб­ти. Ахирличиб школала мугIяллимтани ва­кIибси гIя­хIяйс уркIи-ур­кIи­ла­бад баркалла багьахъур.