Омар Хайямличил цугуциб

Ишди бурхIназиб ДГУ-ла фи­ло­логияла факультетлизиб дар­гала поэт, мугIяллим, школала директор ва жамигIятла гIямрулизир жи­гарла бутIакьяндеш дируси адам ГӀямаров ХӀя­жирабадан МяхӀяммад­са­ли­хIовичлис хас­барибси балбуц бетерхур.

Илаб лебри поэтла хьунул ГӀямарова Хадижат Баталовна, узи-урши, филологияла факультетла декIар-декIарти кафедрабала гӀялимти ва студентуни.
Балбуц бехӀбихьиб филологияла гӀилмула доктор ХӀясанова Узлипат ГIус­ма­новнани. Илини ХӀяжирабадан ГIя­ма­ровличила бурули, ил гьалабла заманала пагьмучевси шягӀир Омар Хайямличил мешууциб. У.ХIясановани буриливан, илдала назмурти цаличи ца мешутира сари.
«Дебали вайси саби нушани ишгъуна гӀяхӀси поэтличила кьанни багьни», —уркIила децI аргъахъиб гIялимли.
Узлипат ГIусмановнани халаси баркалла багьахъур поэтла гIямрула рархкьязи: «Мекелли халаси хIянчи саби ХӀяжи­ра­ба­дан МяхӀяммадсалихIовичла лерилра наз­мурти делчIи, лугӀяндарили ва печатьлизи дедлугни».
Пикридухъенаягу ца, ил пергер дубурлан хьунул адам миллат хIясибли булеган риубли хьалли, дарган мез машгьурдирнилизир рузули сари!
«Се буриша, гьатӀи, нуни? ХӀяжирабадан МяхӀяммадсалихIовичличила вахъхӀи гъай­икӀес вирар, ишар лерилра дуресра ба­жардихӀеркур. Нуни балусири илини назмурти лукӀниличила, амма илцадра мурхьти пикруми илдазир лерниличила балули ахӀенри. Ну илизи цацахӀели масхарала ахӀенси хӀянчи барга или рикӀаси, амма илис сунела хӀянчи бекӀлил масхарала ахӀенри. Ил баркьуди нуни итхӀели аргъес хӀериубра. Илала назмурти даргибхӀелира, нуни илди делчӀес риубси ахIенри, сенахӀенну илди Ахъушала лугъатличир делкӀири, нуни биалли цӀудхъурлацун мез далас.
Илала назмурти лугӀяндарес Дагъиста халкьла поэт Аминат ГӀябдулманаповачи духибхӀели, илини ибсири: «ХӀерагу, нуни иш­ди лугӀяндарес рирусирав, набчир гӀяхӀ­ли делкӀи диалли!» – буриб поэтла хьунул Х.ГIямаровани.
ГӀур студентунани ХӀяжирабадан Мя­хӀям­­мадсалихIовичла назмурти саркъахъили делчӀун.
Цалис гӀергъи ца гъайбулхъули, поэтла юлдашунанира тухумтанира илала гӀям­ру­личила ва бузериличила чула пикруми дуриб.
Ахирличиб филологияла факультетла Дагъиста мезанала кафедрала заведующий БяхIяммадов Муса Расуловичли поэт­ла­ бузерила сархибдешуначила гьанбика­хъиб.
Наб бурес дигулра: ХӀяжирабадан Мя­хӀям­мадсалихIович Даргазивцунра ахIи, арагIебли республикализивра машгьурвирар, сенахӀенну гьаннала замана илван жагали ва мягӀничебли лукӀути рахлира агара.