Тапла хIяз дигантала байрам

Гьаларван Лавашала район­на МикIхIила шилизир 2002-ибил дуслизиб акIуб­ти яра илдачибра биштIати дурхI­нала ур­гар волейболли биркьнила абзани детер­хур.

Тапла хIязлизир чула устадеш чедаахъес районна шимазирадти урчIемал команда дакIилри. ГIядатли детаурливан, Лавашала районнизир волейболла абзани гьар дус дура­дур­кIути сари. Ишдуслизир илди МикI­хIила шилизир дурадеркIахъес сиптакартили бе­таур шила ДЮСШ-ла хIянчизарти. Аб­за­ни гIердуциб ва кумекбариб шила ад­министрацияли, «МикIхIи» бикIуси МУП-ла директор Рабадан Гуль­бя­хIян­довли. Илала икьайчил командабас савгъатуни дедес ва абзани дурадеркIес хIяжатти харжани дарес имканбакIиб.
Абзани ибхьули, бекI судья Идрис ГIялиевли нушала гIямрулизиб спортла халаси кьадри лебниличила гьанбушиб. «Нушала дурхIнас компьютерлизирти хIязанази ахъес имцIали дигули саби. Марлира, илди тамашала секIал сари, амма арадешлис илдазибад пайда бекIлил агара. Нушала мурад саби жагьси наслу арасили, саберхурсили ва духусили биахъни. Спортлизи ахъибси адамла арадешцун ахIенну, гIякьлу-дагьрира шалатили дирар. Нушала район мурталра машгьурсири спортла абзаназир чедиахъути сархибдешуначибли. Нушала спортсментани жура-журала абзаназир гьаларти мерани сархутири ва нушала улкала хIурмат чихъли бихIусири. Нушачиб чебла саби илдала гьуни даимбарес ва районна хIурмат бетхIехъахъес. Командабас сархибдешуни ва гьарбизуни дулгулра», – буриб И.ГIялиевли.
Ну дила бируси хIянчилизи ахъиб­си­ манзил Р.ГульбяхIяндовли, ну журна­лист виъни балухIели, телефоннизи­бад шилизир волейболла абзани ду­ра­дур­кIул­рану, илдачила СМИ-бази багьахъес­ кумекбара или тиладибарибсири. Мар­лира, нушала шилизир, ца­ца­хIели рес­публикала даражала булан абзани ду­ра­дуркIули дирар. Спортла гьарил адамла гIямрулизиб халаси кьадри лебси саби. Наб ишаб бурес дигуси ишгъуна масъала саби: сен гIергъиси замана нушала дурхIни спортлизи камли ихъутил? Чичиб саби гIяйиб: дурхIначиб, бегI­тачиб яра хIукуматличиб. Ну акIуб­сира СССР-ла ул­кализив. Ил улкализив сайри ну школализив учIра учIуси. Цаибил класслизивси виштIаси дурхIя сайси дила азадли мушулбашнила тренировкабачи вашес халаси иштяхI лебсири. Дила класслизив учIуси дурхIяличил варх, бегIтазира хIебагьахъурли, нуша ила ардякьунтири. Гарчли бицIибси заллизиб адам тIашизесалра мер агарли бири, амма лерилра нуша разили ва иштяхIличил тренировкабачи дашутири. Школализир дучIесра ва хъулир-хъумачир дирути хIянчи даресра бажардидиркули дирутири. Бурасли, итхIели школала спортзал дебали биштIаси бири. Гьанна шилизиб халаси, шаласи ва гьарзаси спорткомплекс лебли биалра, спортлизи ахъибти дурхIни дебали камли саби. Гьанна сабабтачила (нуни илди севан чедиулрал) бурес дигулра.
Цаибси. Гьанна гьарилла хъулиб ком­пьютер, някъбазир «гаджетуни» (гIер­гъи­си манзил дебали машгьурси дев) лер. Дунъяла дахъал компаниябани адамла акьуси замана буркIахъес, де­кIар-декIарти хIязани илдазир гьала­дир­хьули сари. ХIердизирая хIуша алав­чарли. Бахъалгъунти телефонтачил че­баэс дирудая. Лебу илгъуна адамла спорт­лизи ахъес пикри? Юх, спортлизи ахIенну, диванничивад чеимцIякь айзес дигули ахIен. ГьатIира ишгъуна секIал: биштIати дурхIни лехIяхъили буахъес багьандан, бегIтани някъбази телефон бедлугули саби. Ил, кIинайс, сасесра вирули ахIен, сенкIун дурхIя итмаданал исес вехIирхьули сай. Дила дурхIя гьанна вецIну авра дус виубли сай. Ил мурталра компьютерла хIязаначила сай гъайикIуси. Илкьяйдали саби ара­гIеб­ли лебталалра гIулухъабира. Гьалаб шила кьакьурби дурхIнани дицIили дири. Гьанна илди лерилра дацIли сари, сенкIун дурхIни компьютертала гьалаб сабхIели. ДурхIначира гIяйиб барес бекIлил хIейрар, гIяйиб, нуша бегIтачиб саби.
ХIукуматличила гъайикIасли, гIер­гъити дусмазиб нушала улкала бургани спорт гьалабяхI букес хIяжатли саби или телевизорлизирад гъай ахъдурцули сари. Марлира, жагати стадионти, спортла кIялгIяби лушули сари, алкIахъули сари хIязтала майдунти. Интернетлизибад спортла «флешмоб» (цагьатIи сагаси машгьурси дев) балахъули саби. ХIякимти спортла журабази кабилзули саби, цархIилтас мисал чебиахъули. Кумекбирули сабира илди аварали дурхIни спортлизи жибарес? Ишаб бурес гIягIнибиркур, спорт адамла гIямрула цархIилти шалубачил дебали бархбасунси саби. Сунела хъалибарг яшавличил гIеббуцес гьуцIлизивси мискин адам вирару цархIил секIайчила пикривикIес? Вирару илгъуна адамли сунела дурхIя, чумра азир къуруш дедлугули, тренировкабачи вашахъес? Асес гIягI­нити ваяхIличила гъайра хIе­ди­кIе­хIе. Юх, хIейрар. Гьачамлис нушала республикализир дузули лерти ДЮСШ-ни шимазир матъал сари. Шагьарлизиб хIе­балас. ЦагьатIи тамашала секIал: матъал дурадуркIути тренировкабачиб дурхIни камли саби, арцлис бурцути мераначирти залани дицIили сари. Марлира, нушала адамтала дагьри рынокла экономикала шуртIрачи дарсдиублира? Матъал лугуси секIал вайси саби ибси пикри минабиубли биэс. Гьанна биалли спортра рынокла шуртIрази дебали бархбаси саби. Лебтанилра бала нушала улкала машгьурти мушлукьяби дурала улкназирти декIар-декIарти абзаназиб абзбикIули саби. Бахъалгъунти бурули саби, илдани нушала улкала у машгьурбирули саби или. Дила пикрили илди чус дахъал арц дарес дурабулхъути саби. Арц багьандан, чидил-дигара улкала байрахъла удиб дурабухъесра гIелумхIебилзан. Сен биалра, илдачи хIербикIути дурхIнала спортлизи ахъес пикри, гъира алкIули саби. Сабира машгьурти спортсментачи мешубикес къайгъилизиб саби. Илдигъунти мушлукьябачиб чебла саби цархIилтас лайикьси гIибрат чебиахъес, чула яхI-ламус детхIейхъахъес, халахIебурхес. Ца­цахIели мехIурти, някъбаницун вяш­би­кIес балути «маймалагуни» саби или гьанбиркахъутира бирар илдала ургаб. Гьалабван ну «ЧехIебиуси шали» би­кIуси киноличи хIеризурра. Илар гъай сарри машгьурси, америкала журала футболлизив виркьуси спортсменничила. Ишаб наб бурес дигуси: Америкала черяхIти белчIудила заведениебазиб бучIути студентуни илдала футболла командабази буцахъес дигули биалли, белчIудилизирра гIяхIти кьиматуни кайсес хIяжатли сари. Командализи уцибси студентлис стипендия кабилзахъуси саби. Нушала тяхIярли буралли, матъал учIахъуси сай. СССР-ла манзилра спортсменни гьар мерличиб цархIилтас гIибрат чебиахъес хIяжатсири.
МикIхIила шилизир дурадеркIибти абзаначила гъай даимдирули бурес дигулра, чедибдеш сархес лерилра командабас дигулри. Амма, наб дебали гIяхIдизур УбяхI ЧIугIлила ва ХахитIала шимазирадти командаби. Финаллизиб илдани жагаси хIяз чебаахъиб. Цаибил мер сархиб УбяхI ЧIугIлила командали. КIиибил мер ХахитIала командали ва хIябъибил мерличи бакIиб МикIхIила шилизибадси волейболли биркьантала кIиибил команда. Лебтасалра медальти, грамотаби ва савгъатуни дедиб. ЧIугIлила командала тренерлизи переходящий кубок бедиб. Абзанала ахирлизиб, командабала тренертани халаси баркалла багьахъур МикIхIила шила биштIатала ва гIулухъабала спортла школала хIянчизартас, абзани ахъси даражаличир дурадеркIнилис. Командабас биалли – волейболла хIяз дигнилис ва абзаназир жигарла бутIакьяндеш дарнилис.
Иш жумягIла ахирлизир МикIхIила шилизир рурсбала командабала ургарра абзани детурхар.