Масъулти хIердариб

Гьалабван Дагъиста багьуди гьалабяхI арбикуси институтлизиб «Школализиб багьуди кайснила бузерилизиб фольк­лор­ла кьадри» бикIуси «журуга стол» бетерхур.

Илаб нешла мезла ва литературала учительтани, илкьяйда Дагъиста пачалихъла университетла ва баягъи Институтла преподавательтани бутIакьяндеш дариб.
Гъай детаур халкьла мухIлила пагьмуличила, илала кьадриличила, школализиб илини буцибси мерличила, ил руркънила тяхIуртачила ва кьяйдуртачиала.
БекIлибиубси пикри бяхIчиаиб даргала машгьурси фольклорист, Дагъиста халкьла писатель, Россияла Федерацияла урибси учитель БяхIяммадов Расул Мусаевичли гъайухъи дурибтачи. ЧеалкIуси наслулис бяркъ ва багьудлуми дедлугули, ил урегцIали дусцад узиб.
Халкьла хабурти дурчес ва илкьяйда сунени хабурти лукIес Расул вехIихьибсири университетла студент вирухIейчивадли. Илала гьалар-гьаларти хабурти дурадулхъутири газетабазир ва журналтазир. Фольклорист сайливан Р.БяхIяммадовли сунени дучибти даргала халкьла мухIлила пагьмула чумал жуз дураиб: «Даимси лами», «Даргала халкьла хабурти», «Даргала халкьла пагьмула зурхIяб», «УркIила тимхъ».
Меусишала школализиб илини «НикIа литератор» бикIуси авторская школа абхьибсири ва бузахъусири. Илини бучIахъутала произведениебала «Савлила шала» бикIуси жуз дурабухъун.
Даргала писательла произведениеби руркъули сари республикала школабазир, педагогический колледжуназир, Дагъиста пачалихъла университетла ва Дагъиста пачалихъла педагогический университетла филологияла факультетуназир. Илди кадерхурли сари Даргала прозала Антологиялизи, даргала дурхIнала литературала Антологиялизи, Даргала поэзияла Антологиялизи, Россияла халкьанала биштIатала ишхIелла литературала Антологиялизи, Дагъиста постсоветская поэзияла Антологиялизи, Россияла халкьанала ишхIелла прозала Антологиялизи.
Балбуцла сиптакар ва ил бузахъуси ДГУ-ла Дагъиста мезанала кафедрала заведующий Муса Бя­хIям­мадовли илар ахъдуцибти масъултачила сунела пикри буриб. Дарган мезла учительтани балбуц ду­ра­бер­кIибтас ва илала бутIакьянчибас баркалла багьахъур.