Шимази архIя

Наб иш макьала бел­кIес дигулра даргала театрличила ва илаб бузути хIянчизартачила, чу­ли­ра даргантала тарихлизи, куль­турализи, гIядатуни ду­захъ­­нилизи ва илди гьала­дяхI дашахънилизи мекелли халаси пай кабир­хьути.

Театрла хIянчизартани даргала гьари­л балбуцлизир — ди­галли районтала, ди­галли республикала даражала — жи­гарла бутIакьяндеш диру. Гьан­на театрла Юрт са­га­барили гIергъи, илдала бузери гьа­тIиралра жигарчеббиубли саби. Театр­ла хIянчизарти гьаман даргала шимазира ба­шули бирар. ХIера, арбякьунси жу­мягI­ли­зибра, ДР-ла Министерствола «Сце­на­ла уста — Дагъиста халкьлис» би­кIу­си проектла дазурбазиб, ГI.Батирайла у биху­си дар­гала театрла хIянчизартани Сер­го­къа­лала районна Ванашимахьила школала бучIантас «ГугляхIяй» бикIуси сценка гьалабихьиб. Хабарла автор сай Рашид Ра­шидов, суненира биштIати дурхIнас хас­да­рили, дахъал назмурти ва хабурти дел­кIун­си.
Балбуц ибхьули, гьаланачи гъайухъун театрла директорла заместитель Р.Ра­ба­данов. Илини гьала хили буриб, «Гуг­ла­хIяй» бикIуси хабар чеббикIили касибси саби или. «Хабарлизиб буруливан, дахъал гьалабизуни къаршидиркули сари вацIала мицIирагунас, амма или биалра илдала уржибдешли, балгундешли лерилра къияндешуни ахъес имканбикIули саби. ХIушара, ахIерти дурхIни, гIямрулизир илкьяйдали диэс гIягIнили саби. Цалис цали кумекбирули, уркIила ванадешличил ва дигиличил хIердиэс гIягIниси саби».
Сценкализир бутIакьяндеш дариб ДР-ла бурибти гIяртистуни ГIябдуллагь Ризвановли, Мухтар НухIовли, Саният Каримовани, Аминат Дациевани ва цархIилтани.
БиштIати дурхIнас сценка дебали гIяхI­бизур. Илцадра ункъли, иштIяхI акIесли гьа­лабихьиб дурхIнас ил. Таманбиуб­ли гIер­гъира биштIати дурхIни бахъхIи иличила гъайбикIули калун.
Театрла хIянчизарти илкьяйдали Сергокъалала районнизирти чумал шилизира бякьун (Мяммаул, Кичи-ХIямри, ГIяя­ли­зи­ма­хьи, Бурдеки ва цархIилти). КIинайс биал­ли, Хайдакьла районна шимази архIя дур­беркIес пикри саби. Иларра даргала писательтала произведениеби хIясибли декIар-де­кIарти спектакльти чедиахъу.