«ХIязла жураличил дучира»

Дагъистан РИА-лизиб «Уму­ти хIязани» бикIуси про­ект­ла руководитель ГIиса Раба­за­новличил гьунибаъни бетерхур.

Илини бур­ни хIясибли, ил федеральный проект 2017 ибил дусличибад бехIбихьили дура­бур­кIуси саби.
«Нуни Санкт-Петербурглизиб жярга-зекъ секьяйда учидирхъулил чебаибхIели, Да­гъистайзибра билхъа дураберкIес гIяхI­сиригу или пикри акIубсири. ХIера, ит­хIей­чирад дехIдихьили нушани хIязла жураличил жярга-зекъ учидирхъес дехIдихьира ва бегI гьалабси балбуцлизир 350 къап дицIили 2 тонналичир имцIали жярга-зекъ дучира. Абзбикибти жагьилтас ил барес сягIят байхъа замана сабри гIягIнибикибси. ИтхIейчибад бехIбихьили нушани Интернет сайт акIахъубра ва илала кумекличил илдигъунти далдуцуначи жагьилти жибирес дехIдихьира», — викIи ГI.Рабазанов.
Илдигъунти 9 хIяз детерхур ва 20 тон­на гIукъа-къусла дучиб. Сайтлизи белкIи бу­тIакьяндеш дарес дигутала лугIи 100 командаличи абикиб. Илдани илкьяй­да­ли «Асилдешла анхъ» балбуцлизир бутIа­кьян­деш дариб, Машукличира баиб, илаб В.Пу­тинничилра къаршибикили ихтилатбариб.
МяхIячкъалализиб «Оазис», «Березка» пляжаназиб, Таркиличиб ва дахъал цархIилти мераначибра умудешла билхъа дураберкIиб.
«МяхIячкъалализиб жярга-зекъ дурчуси ва бекIдируси завод абхьес кьасбарили саби, ил бузесаибхIели нушаб халаси кункдеш алкIан. Нушала бекIлибиубси пикри саби школьникунази ва цархIилти адамтази экологияла масъултачи пикри бяхIчиаахъес, умудеш бихIниличила мурхьли пикрибухъахъес. Гьанналис нушала жагьилти бутIакьянчибас спонсортани кумекбирули саби, илди саби: Эхнотон, Визаж-холл, Шатим-трейд ва цархIилтира. Илдани «Умути хIязани» абзлизиб чедибикили, гьаларти мерани сархибтас савгъатлис киноличи, Анжи-ареналичибси батутличи, рестораннизи ва катокличи билетуни лугути сари», — буриб проектла руководительли.
Апрельла 20-личир Избербашлизир, гIур биалли Каспийсклизир, майла бехIбихьудличиб МяхIячкъалализир ва Къизларлизир дурадеркIес пикри саби илдигъунти журала билхъаби. Илгъуна балбуц гъамси заманализиб «Умудешла Кубок» ибси уличил лебил Россияла 100 шагьарлизиб бетурхар.
Умудешла билхъализиб бутIакьяндеш дарес дигутани сайтличи белкIес ва илабси сияхIлизи каберхес бирар. Илдигъунти далдуцуни нушала республикализиб умудеш бихIяхъес ва адамти уржахъес ибси мягIналичил дурадуркIути сари. Амма илар бутIакьяндеш дарес хIебиаллирра, гьарил адамли сунела гьаларти азбар-гIяя, подъезд ва хъа гьаларти мер-муса умули дихIес ва жагадирес къайгъилизир диэс гIягIнибиркур.