Масъулти белгидариб

Арсен Юсупов, «Дагъистан» этноме­ди­ахолдингла руководитель, «Замана» газетала бекI редактор: «Рес­­публикала БекIли сунела Дугьа­биз­лизиб гъамси заманалис Дагъистанна Правительстволис лерилра бяхI­чибизуни хIясибли бузерила программа белгибариб — багьуди, арадеш бихIни, гьундури къулайдирни, экономика гьалабяхI башахъни. Дугьабизличил дарх хасти гунзрира кацIни, аргъбаибти масъулти гIягIниси тя­хIяр­ли гьунчидикахъни дебали мягIничебси саби.

Дигеси саби, предпринимательти гIеббурцес хIяжатли биъ­ни­личила иргъни — налогунала шайчирти кунк­дешуначи­бад бехI­би­хьили, инвестициябала проектуначи бикайчи.
Дагъистанна БекIли республика гьалабяхI башахънила аргъбаибти масъулти белгидариб, ил бетуцлис бекIмахдулхъути тяхIяр-кьяйдаличила гьанбушиб, мисаллис — хIяяагарли бузути хъулри лушанти, предпринимательти ва цархIилтира».