Баркалла хIед, дубурла чIака

БерхIила нуранани ванзалис, илаб хIербирути адамтас ва духълумас кьуват бедлугуси са­би. Дубуртани биалли, ил кьу­ват­лис дебш дедлугути сари. Ил багьандан бургар дубуртазиб акIубти уршбани чула цIакь­личибли ва кьуватличибли дунъя гIяшикьбирахъусира. Да­гъистанна нартанани гIяхIцад дус­мазир хабардерхахъурти сари чула урхIмешуахIенти гьу­нартачибли. Дубуртар Улка­лизиб акIубти спортс­ментани ишхIелла манзил­лизибра чула хала бегI­тала ва бегIтала цIакьдешла, ур­кIила чIумадешла кумекличил сагадан гьунарти сархули сари. Ил­дигъунти спортла бегIлара чедибси ганзухъличир чула уми мур­гьила хатIли делкIунти чумра гIяхI­гъабза лебти саби. ИшбархIи ил­дала гьуникад чевхIелкIи ва­шу­си жагьилличила саби дила белкI.

ХI.НурмяхIяммадовли Дагъистанна хабар иш­ди бурхIназибра бегIлара ахъти зубартачи ба­ахъибхIели, дубурланти бахъ хIулбукIибтиригу. Ил хамдеш ва халадеш агарси жагьилли дурибти гъай наб дебали гIяхIдизуртири: «Дагъистаннизиб ну­гъунти ва набчибра цIакьти уршби сецад-дигара леб…». Агь, ил уршили дурибти гъайла къугъадеш, черяхI­деш… Марлира, илала гъай мардирули, чула спорт­ла узбала гьуни даимбарили, гьунартала бегIти гьан­нара цацали дунъяла бегIлара цIакьтигъунти къар­шикартачибадли чедибиркули, абзанала лерил­ра журабазиб ахъанайтачи яргаличил абицIес даим­биубли саби.
Дахъал дусмазиб мушулбашнила спорт кьуватчебти ва урхIмешуахIенси цIакьличил декIарбулхъути мушлукьябачил машгьурси саби. Ил журализиб дагъистанланти мурталра гьалаб бирутира саби. ИшхIелла манзиллизиб жагьилтас дигусили бетаурли саби ил журала дурабадли, UFC ибси журара. Дубурла чIакнани ил журала чемпионтачибадлира чедибиркес имканти даргиб. ХIябиб НурмяхIяммадовла гъамси юлдаш Ислам МяхIячевлира дунъялизи дубурла нартани сегъунти бирутил чебаахъиб.
Дила пикри хIясибли, илкьяйда миллионтала диги сархес ва спортла ил журализив бегIлара чебяхIси ахъанайличи ацIес цIакьра гьунарра даибти ахIен, спортсменнизир кьасра уркIила чIумадешра диэсра хIяжатти сари. Илдигъунти уркIби арсланталагъунти ва яхI-ламус чула хала бегIтачирадли даибти уршби дубурла шими-шагьуртазиб заклизиб зубартицад лебти саби. КъантIли буралли, дубурланти-ургаб усалти хасиятунала бегIти баргес гьамадси ахIен. Камси манзилла бухIнаб лебилра дунъялизи гIядатла кIел дубурла лачинни чебаахъибгу сегъунти игитуни абилкьулил Дагъистанни.
Ислам МяхIячев бегI гьалав чедиикибхIели, гьар мерлабад илала къугъаси сипат малхIямли хIербикIули чебиухIели, уркIи пахрули бирцIулри. «Агь, хIед хIялалдиъ, хIябилра разидиахъубра кьалли хIуни. ХIу айкьурти бегIтас баркалла биаб, уршилис илгъуна бяркъ бедни багьандан…», — разидешла хIяланазир ну хIулруркIулри. КIинайсра ил камси битIакIлизив дунъяличив бегIлара цIакьсилизи ва бекIлил удихIеркусилизи халируси Александр Волкановскиличивадли чедиикибхIели, тамай разириубдешли рикеси мер хIебалули калунра. Илкьяйдали лебилра дагъистанлантира разибиъниличи рирхулра. СенахIенну ил лебил республикала, лебил Россияла игит урши сай. Ил лебталалра дурхъаси пахру сай.
Исламлизир минала дубурлантала залумдешла ва урехиагардешла цIа алки сари. Илдигъунтазир усалдеш, шилтахъ, кIибяхIяндеш,… дирути ахIен. Илди дубурла шараб-шинни хIила тумазир умудеш хьурадирули, гIяшулла шурмани чархлизи цIакь лугули, зубартани уркIилизи хIялалдеш калкьули халабаибти саби. Илди лерилра дигIяндешуни гьаргдирули сари нушала дубурла къапланти кьалтинничи дурабухъи, абзлизи кабизурхIели.
Янила бугIярси аргълизир дубурлантала уркIби хIябилра ванадиахъуб ил пергер дубурланни. Хаслира чеалкIуси наслула уркIбази черяхIти умутуни илини минадариб.
Дагъистанланти, россияланти ва лебилра дунъяла спорт диганти ишцад разибиахъубси гIяхIгъабза Ислам «Замана» газетала агьлулира уркIи-уркIилавадли мубаракирули сай. Илала гIямрулизир чIянкIли сархибдешуни ва гьарбизуницун дираб. Дерхъаб, багьадур дубурлан чIака, хIела хъура гIямрура!