Узидешла анкъила лами

Жяв заманали­чи­бад­ли ду­бур­ланти анкъила вана­дешличил пайдалаби­кIу­тири янила манзиллизиб. Гьаннаван отоплениебира хутIра лерти ахIенри итхIели.

Гьести гIямрула адамтала дирутири илдигъунти анкъурби. РиштIахIели гьанбиркур анкъила дайлаб шанг руржули. Шанг руржахъуси цIали илала мякьла кабиибти ванабирахъулри. Шанг чебяхIкахъили бирусири мегьла рахажличи ва мурт-дигара, сегъуна-дигара беркалара барес вирусири илаб. Чуднира кьацIра гьала-гьала гантразир дуцIахъули кали сари. Багьла-багьлали халкьла яшавла шуртIри гьаладяхI дашули дурги, цIегъни ца уди кабихьили итил илала чеди кабихьили кьацI дуцIахъес бехIбихьиб. ХIябилра бизитира дири кьалли итхIелла берклуми. Гьаннаван химиябира дурала улкнала пайдаагарти берклумира агархIели арати адамтира бирутири. Анкъи-алав кабирутири лебилра хъалибарг ва ихтилатунази ихъутири. Буркьунзаличи яра шадиб бакIибтасра илаб мер камбируси ахIенри. Илкьяйдали дубурлантани уркIила ванадешла ва някъла сахаватдешла ахъти къиликъуни гьаладяхI дашахъутири.
Илдигъунти нушала хала бегIтала гIя­да­туни даимдирули, нешла мез гьаладяхI дашахъули, ишбархIи Дубуртар Улкала шими-шагьуртала даргала миллатла вакилти «Даргала анкъи» бикIуси авидлизи цалабикили саби. Илди чумал дусла бухIнаб уржибси хъалибаргличи шурбухъи саби викIалра хатIа бетхIерар. БегIлара дигеси, илдала авид бягIубикIни саби. Илаб гьести гIямрула, ургарти дусмала вакилти ва жагьилти леб. Илди лебилра цаличи ца узи ва рузи или саби дугьабилзутира.
Чисалра дигIяндеш ахIен, даргантала дахъал лугъатуни лерти сари. Лер аргъес дебали къиянтира. Амма илдигъунти дала­гардешуни селизилра дирули ахIен ца­балгунси авидли. Савли шала дикили, хIе­ди­кили лерай, бегI гьалав айзурсини ватсапла кумекличил салам лугули саби:
— ДелхIунраяв, дила узбира рузбира!
— ВелхIунрив, МяхIяммад, Кьади, БяхIмуд…, — саламтала ва жавабтала заб челкьули сари цархIилтанира.
— РелхIунрив Зубалжат, ПатIимат, Аминат, Хадижат… — чумра гIурра багьахъни да­кIу­дулхъули дирар гьар-гIергъи­деш­ли­чил.
ГIур дехIкадирхьур гIямруличила, мезличила, чула баркь-бацличила ва масхарала ихтилатуни. ЦацахIели илди гьибандибас гIевваэсра гьамадли хIебирар. Дигалли суратуни, дигалли видеоби дакIудирар кьукьяла узидешла майдайчир.
Савлила берхIила нураниван хабурти тIинтIдирар анкъила ургубакад чи-биалра акIубси бархIиличила баянти аргъалли. ИлхIели зурхIябла ранг дулъахъули суратуни, багъишлаби, мубаракуни дагьардирар. Илкьяйдали гьарилла уркIи хIулбуркIахъу.
Даргантала шадлихъла яра творчестволичил дархдасунти далдуцуначира цабалги дурабулхъан анкъила узби-рузби. Ил таманбиубмад кафелизи яра рестораннизи цалабиркур, шадлихъ даимбиру.
Замана бургу анкъилантани бамсриихъесра. Байрам гъамбикIалли, лебилра сабемцIурли бирар, чинаб ва секьяйда шадлихъличи цалаикес вирарал белгибиру. ИмцIаливан Ирайгьанатли ва Разиятли чула кафебази жибирули бирар къугъаси къушум. Дубурла гьарахъти шимазибадли бархли гьалакли бирар шадлихъличи кьукьяла членти.
Пикрила дурар далтав, гьатIи, илгъуна гьайбатси авидли февральла 23 ва мартла 8 байрумти? Гьайгьай, Разиятла «Хан» кафелизи ил байрамла бархIира дураберкIес лебилра иштяхIличил учибикиб. Бемжахъур ихтилат, зайдухъахъун далай-делхъла агурби, багъишладариб рузбани чула узбас мубаракуни, назмурти.
Нушала къушумлизир гъай-мез, шутIни-къунби лерти ахIен. Нуша цаладиркухIели лерилра зугIлумира хъумартурли, тяп уржибси хъалибаргла агьлуван уркIила гьаргдешличил датдулхъутира. Кьукьялизив цалра пагьму агарси адам агара. Шаднила шилизирадси Зугьра Мажидовани, Дегвала шилизирадси Индира Сулайбановани, Зилбачирадси СайхIят Каримовани, Мургукла шилизирадси Пазилат ГIямаровани ва цархIилтани гьайбатли далуйти дучIа. Хъярбукла шилизирадси Аминат ГIябдулманаповани, МикI­хIила шилизирадси Хадижат ГIя­ма­ро­вани, Уркарахъивадси СягIидуллагь ГIяб­дуллабековли, ДугIахъарлизирадси ПатIимат Кьурбановани, Чумлирадси Мисей Рабадановани, ХIулливадси Кьурбан Ибациевли, Усишавадси БяхIмуд Булатовли, Краснопартизансклизирадси Насибат ХIяжиевани, КьярбачIимахьилизирадси ПатIимат ГIяллаевани ва бахъал цархIилтани назмурти цаладирхъу.
Дебали къугъаси шадлихъ бетерхур гьалабван хьунул адамтала байрамла бархIилис хасбарибсира. Ил анкъила уз­ба­ни лебгIеб чебетаахъили хIядурбарни ба­гьеслири. Багьла-багьлали «Хан» мирхъила тIакьаличи мешубиркескабииб. Зай­дикIулри дарган далуйти, цацали, кIи­кIили, хIяб-хIябли… бухIнабулхъутас анкъила узби разидешличил гьунибиулри. Гьайгьай, нушала узбани столтира жура-журала бизити берклумани дицIахъилри. Агь, илхIели ванати дугьбани разидирахъути уркIби. ГIулухъахIелла гIямру гьандиркулигу илгъуна манзиллизир. УркIи-рухIла ле­рилра черяхIти дигира гьаргдарили, хIул­базир малхIямдешла зубартира алка­хъи, цаличил ца гьунибиулригу илхIели дар­гала багьадурти. Илгъуна къушумлизир чIянкIли хIялалдешла, бархьдешла, адам­дешла къиликъуни дирар гьарилла ур­кIи­лизир.
Бемжур илкьяйдали хIурматла даргантала къугъаси шадлихъ. БегI гьалаб цали ца чебиутира бархли лерилра гIямрулизиб барх хIербирутиван къушумлизиб балбиркулри, булхъулри, далайбикIулри, разили ихтилатунази ихъулри. Адамти-ургаб иличиб жагаси гьунибаъни биэс бирару?
Масхуртала духемра бархбикахъили, узбани гьарил рузила у гьанбушили, савгъатунира мубаракла дугьбачилти открыткабира дедлугес бехIбихьиб. Шадлихъ гьатIира ахъси даражала бетарахъулри даргала якьутла мачниван рурхIути шимала уми дурухIели. Илдачил секьяйда далдикилрил кьукьяла рузбала умира. Илис бурги гьарил дурарухъунсилис кабиибтани вяхли хъутрира дирхъути.