Н.Идрисовла ­роланала — сагаси жура

Театрла ва кинола гIяртист НурбяхIянд Идрисовли пах­ру­ли­чил дурули вирар сунени ролани дузахъути ишди спектакльти: «Салам, Москва!», «ВиштIаси Бахачил кадикибти гIя­жаибти анцIбукьуни», «ГIур­ра дубуртази», «Уруслан хаб­чаб», «Гьар секIал цагьакI­ли».

Ишди бурхIназир МяхIяч­къа­­лализир «Гьар секIал ца­гьакIли» бикIуси кино кайсниличилти хIянчи тамандирули сари. Ил кинолизирти ролани Дагъистанна искусствола бурибти хIяракатчибани дузахъути сари. НурбяхIянд Идрисовли кинолизиб рибачила (ростовщик) роль бузахъуси саби. Ил кинолизиб кабиркуси бекIлибиубси анцIбукь гьар секIал цагьакIли дигуси жагьил адамли рибачи Будай Залимовичлизирад халати процентуначил чардаресли чеблалис арц сасни саби. Балулигу илини сунени халаси хатIа бирули виъни, амма се биру…
Сай НурбяхIяндли бурни хIясибли, кинола бекIлибиубси мягIна жагьилти, гьамадли хужаимти бетаэс багьандан, кункти гьундурагIиб умцIнилизиб саби. «Чинаралра кункти гьун­дури лерти ахIен, къиянде­шуни биалли, дахъал лер, ил­кьяйдали къаршикартира. Ил­гъуна гьуни чеббикIибси жа­гьил адам, сунес арц дедибсила­ къазакъ ветарули сай», — их са­би кинола бекIлибиубси мягI­на.
Сагаси кинола режиссер ва сценарист МяхIяммад Мажидов сай. Кино кайсуси «Студия 136»-ли саби. Гьайгьайрагу, нушала регионни илис кумекбируси саби. ДР-ла шел театрла гIяртистунани дузахъути са­ри ил кинола ролани. Илдала лу­гIи­­лизиб Даргала театрла гIяр­тис­­тунанира.
НурбяхIяндли дузахъути гьа­ларти ролани кIиибил-хIя­­бъи­бил даражала дирутири. Гьан­на биалли, илини бекI­­ли­диубти ролани сари дузахъу­ти. ХIебиалли, ­режиссёрли или­­зир гIяртистла ус­тадеш че­­­даили сари. Н.Ид­ри­­совлис че­­­­лябкьлализир кай­сути Да­гъис­­­­­танна кинобазир­ра бекI­­ли­­­диубти ролани хIя­дур­да­­рили са­­ри.
НурбяхIянд Идрисовли су­нела кинолизибси хIянчира театр­лизибсира дарх дузахъес ба­лули сай. КIел дусла духIнар илини дахъал спектакльтазирти бекIлидиубти ролани ду­за­хъутири.
Нушала гIяртистлис, театрла ва кинола бекI­ли­диубти ролани ду­за­хъухIели, гьарбизуни диуб­ли дигулра.