Адаб-хIяяличил гIямру дуркIуси

Ванзализир дахъал лерти сари ахъси кьи­матла давлуми. Ил­дазирадли адамтани бел­ги­дарибтира камли ахIен. БегIлара дурхъати­гъун­та­зи­рад­ли сари мургьи, ал­маз, якьут ва цархIилтира. Ван­заличиб хIер­бирути адам­тира декIар-декIарти би­рар. Илдазибадли «якьут­уни» чула азир рангла нурличибли де­кIар­булхъути саби. Дигеси саби ил­дигъунти пергер адамти дарганти-ургабра лебни. Адаб-хIя­я­личил лерилра гIямру дур­кIу­ти гIяхI­гъубзназибадли Губ­да­нила шили­зи­вадси Па­па­ла­шов ГIябдулвагьаб ЯхIъяе­вич­ла ура бегI гьалаб гьан­бушес лайикьли саби.

ГIябдулвагьаб ЯхIъяевич акIубси сай Губданила шилизив 1947 ибил дусла январьла цаличив. 1966 ибил дуслизиб Да­гъистанна механический тех­никум, 1979 ибил дуслизиб Москвала Бауманна ули­чилси чебяхIси даражала техническое училище тамандариб. Узес вехIихьиб 1966 ибил дуслизив М.ХIяжиевла ули­чилси заводлизив слесарь-ремонтникли. 1979 ибил дуслизив станокунала участокла начальникли катур. 1982 ибил дуслизив Из­бербашла радиозаводлизив бекI технологли узахъес вархьибсири. Дус дикили гIергъи, ГI.Папашовличи бекI инженерла къуллукъуни хъар­дариб.
…Лебилра улкализирван Дагъистаннизирра дургъбас гьа­лар ва илдас гIергъи фаб­рикаби ва заводуни дузеси­у­тири ва халкь илкьяйдали хIян­чиличил гIеббурцутири. Мя­хIячкъалализиб 1930 ибил дуслизиб тIашбатес бехI­бихьибсири ремонтно-ме­ха­нический завод. КIел дус ди­кили гIергъи, ил бузесаибсири. 1942 ибил дуслизиб илис Советский Союзла Игит Мя­­хIяммад ХIяжиевла у бедибсири.
ИшбархIи Россиялизибра халасигъунали сабси «М.ХIя­жиев­ла уличилси завод» АО-ли улкализирцунра ахIи, дунъяла улкназирра дебали пайдалати гIягIниахълуми дирцес имканти акIахъубли сари.
Заводли илдигъунти сархибдешуни дирахъули сари илала генеральный директор ГI.Папалашовла гIяхIти устадешла кумекличирли.
1988 ибил дуслизив М.ХIя­жиевла уличилси заводлизи ча­рухъун. Илав директорли катурсири. М.ХIяжиевла уличилси завод «М.ХIяжиевла уличилси завод» ибси Гьаргси Акционерное О­бществоличи шур­ба­турхIели, 1993 ибил дусла январьличивадли илала ге­неральный директорли катурсири.
ГI.Папалашов 1990-1995-ибти дусмазив ДАССР-ла халкьла депутатли калунсири. ДР-ла промышленностьла предприятиебала Советла член, ДР-ла пачалихъла шабагъатунала шайчибси комиссияла, ДР-ла ЖамигIятла палатала тIабигIят мяхIкамбирнила шайчибси комиссияла председатель, ДР-ла гьести гIямрула адамтала Советла президиумла член сай.
Ил шабагъатлаварибси сай «Дагъистан Республикала гьаларти къуллукъуни багьандан» орденничил, меценатла мургьила грамоталичил, «Россияла флотлис —300 дус» ибси медальличил.
РФ-ла промышленностьла Министерствола хIурматла машиностроитель, РФ-ла хIурматла судостроитель, ДР-ла промышленностьла урибси хIянчизар, «Лидеры ХХI столетия» ва «Золотой меркурий» ибти халкьани-ургарти программабала Лауреат ибти умачи ва техникала бетуцлизив ДР-ла пачалихъла премияличира лайикьикибси сай.
— 50 ибил дуслизиб Къаякентлизи нушала хъалибарг гечбиубсири. ИлхIели нуша кIел дурхIяцун сарри, рузи Гулжанатра нура, — бурули сай ГIябдулвагьаб Папалашовли. – Гьанна нуша авал узира авал рузира сарра. Гудермеслизирадли Яламализи даайчи гьунила дубла галгуби удалтухIели ва илдас къуллукъбирухIели нушала дудешлира бутIакьяндеш дарибтири. Ну Къаякентла кIиибил школализив учIули калунсира. Илав бузерила мугIяллимли узусири Николай Степанович Маисеев. Илини токарный станокличив узахъес бурсиварибсири. БелчIудилизивад акьуси замана узусири ил ва нура сунечил варх викусири. БегI гьалав илини сунечи тIалабварили илгъуна бузериличи бурсивиахъес маслигIятбарибсири. Илкьяйдали ну бузерила гIягIниахълуми дирес илини бурсиварира.
ГI.Папалашовла гъамти ва барх бузути иличи мешутили бетаэс кьаслизиб саби.
Илдани дурутазирадли цацадехIти баянти учIаннисра гьаладирхьехIе. ГIябдулвагьаб ЯхIъяевич дебали серхурси, бузери дигуси адам сай. Ил, сунени деркIибти дусмачи хIерхIеили, бусягIятра сабухъчевли узули сай. Сунени бекIдеш дируси коллективлизиб ва цархIилти адамти-ургаб илала халаси хIурматра леб. Ил мурталра адамтас кумекбарес хIядурси сай. Хъалибарг къугъали бяркъур. Авалра рурсилизи чебяхIси даражала багьуди касахъиб. Илала рурсби ПатIиматли, ШугIянатли, Саниятли ва Зугьрани хIунтIена дипломтачил белчIуди хъараахъур. Илди ламусличил бузули саби.
… —Ну дила бузерила учительли мегьлизирадли ваяхI дируси станокличира бурсиварира, — даимирули сай ГIябдулвагьаб ЯхIъяевич, — ишхIелла манзиллизиб набзи чили-биалра секьяйда ил санигIятличи илцад ункъли хIядуриубсири или суал хьарбаибхIели, нуни къантIли жаваб чарбалтули вирус: «Дила дигуси учитель Степановичли бурсиварибсира».
ИтхIели белчIудилизи ахъибти дебали камли бири. Дила дудешли школала директорлизи хьарбаили сай 7-ибил класс таманбарибхIели, ну чина учIахъес вархьес гIяхIси или. Директорли урга даражала багьуди касайчи вати или бурибсири. Амма ну 8-ибил класс таманбарибхIели, 1962 ибил дуслизив МяхIячкъалализибси техникумлизи учIес керхурра.
«Математика агарли селра барес вируси ахIен», — рикIусири дила математикала мугIяллим Евгения Андреевна. Дебали гIяхIси адам рири ил. Физикала учительницара дебали багьудичерси рири. Илкьяйдали илди предметуни гIяхIил дяркъурхIели, бучIантасра гIямрулизир пайдаладиубтири.
Нуша техникумлизир дучIухIели, практикаличи заводлизи дашутири. 1962 ибил дуслизив цехла начальникли узусири Кизатов Виктор Васильевич. Илини наб 1964 ибил дуслизиб слесарь-сборщикла кIиибил разрядла удостоверение гибсири. «3-ибил разрядличи лайикьли виадра, хIела белчIуди таман­хIебиъни багьандан кIиибил разряд лугулра», — викIусири ил. Слесарь-ремонтникла санигIят касахъес нуша Ленинградлизи дархьибтири. Ил санигIят касили чардухъунра. ИтхIели бахъал жагьилти бузутири заводлизиб, нушани станокуни ремонтдирутири.
КIелра группализивадли мастерли ну декIарварира. Набчи бихьибси игьдибар марбарес нура къайгъилизиври. Дудеш бехIемцIлизи викили алхунсири. ИлхIели Ленинградлизи учIес укьес дигуси ну узби-рузбазивадли халасигъуна сайри, илди гIеббуцес ва гьар секIайзиб кумекбирес хIяжатлири. Хажакан СултIанов ГIяхIмад ГъазимяхIяммадович гIяхIси специалист вири ва пергер адамри. Иличил ихтилатбарира белчIуди даимбарес дигниличила. Илини маслигIятбарни хIясибли, Москвализи чебяхIси техническое училищелизи учIес вякьунсири. ГIяхIмадли бурибси техникумлизи керхурра. Техникум ибси дев гIяхIбилзуси ахIенри итхIели наб, амма илаб чебяхIси даражала багьуди кайсниличила балуси ахIенри. Заводли направлениера гибсири, стипендияра лугусири.
БелчIудира касили чарухъунхIели, участокла начальникла хIянчи гиб. Квартира декIарбарахъес или директорличи вякьунра, илди агара или, кьабулхIерира. Квартирализирадли квартирализи дашес гьамадли ахIенри. Хьунулра илхIели дурхIнала тухтурли рузахъес Избербашлизи рархьилри.
Избербашлизиб сагаси завод акIахъубхIели, ила нура гечиубра ва бекI технологли узес вехIихьира. Илаб квартирара гиб. Юрт барес вехIихьира. МяхIячкъалализибадли дила гьалмагъуни заводла директорли узес ваши или бакIиб. Гьала-гьала разихIейкира. КIинайс бакIибхIели, вякьунра наб гъамсили бетаурси заводлизи. ИтхIели ну коллективли директорли викIибсири.
Дахъал дарсдешуни кадикиб итхIейчирадли. Къиянти замунтира диуб. Нушани завод цархIилтиван хIебебкIахъили, бихIулра, сагаси продукция пикрибарира. ХIянчизартанира гьар секIайзив гIевуцилра. Амма хIякимтани хIу сен сайри, се тяхIяр леба или ирули ахIен. Лерилра технологияби лер ва гьаладяхI дашес кьаслизирра.
Сагати технологияби дузесаъниличирли сархуси продукцияра имцIабикIусири. ИшбархIи заводли дявила-урхьула флотла хъарбаркьуни тамандирули сари. Россияла энергетикала предприятиебас, учреждениебас ва организациябас хIяжатти гIягIниахълуми хIядурдирулра.
Шагьарлантас зараллати секIал дурадулхъни пикрилизи касили, шагьарла дура арбухили завод сагали бирулра. Гьанна илар дузули цацадехIти цеханира лер.
ГIябдулвагьабла гIямрула рархкья Умуханум ишбархIира педиатрли рузули сари. Илдала балгунси хъалибаргра бахълис гIибратли бетаурси саби.
— Нуша 47 дус дарх хIердирулра, гьачамалра цала итилли уркIи бамкьахъурси ахIен, — бурули сари Умуханумли. — Дила муруйс ил жавабласи къуллукъ бузахъес гьамадли ахIенри. Илис се хIяжатлил ва селизив гIевуцес гIягIнилил нуни мурталра балусири. Илини набзи халаси къиян чехIебаахъили, хIеррарира. БиштIати бяркъличи биркахънилизив ва гьар секIайзив кумекикIусири.
Пергер дубурлан ишдусла бехIбихьудличив 75 дус виубсири. Илгъуна мягIничебси анцIбукьличил бархбасахъи, «Замана» газетала редакцияла хIянчизартанира ил уркIи-уркIилавадли мубаракирули сай. Гьаннала гIергъира илкьяйда бахъла мурад бирули, лебтасалра кумекуни гIердиахъули, арали ва талихIчевли 75 дус гьатIи хIериаби, хIурматла ГIябдулвагьаб ЯхIъяевич!