гьалабяхI башахъести шуртIри

Дагъистаннизир диули ахIен спортла майдунти. Дусличи-дус гьар бархIи спортлизи ихъути адамти бахъбикIули саби, амма илдас лайикьти шуртIри агара. Адамти физическая культурализи ихъахъес багьандан, хъа яра хIянчила мякьлар гIягIнити шуртIри акIахъес хIяжатли сари.

БусягIятла замана республикала шагьуртала кьакьурбазир спортла майдунти тIашдалтули сари, парканазир биалли — дуцIбикIеси ва зярядка диреси мерани далкьарахъули сари. Илала дурабад, арбякьунси дуслизир спортла ваяхI лерти дахъал майдунти тIашдатуртири. БекIлибиубси нушала адамтани илди мяхIкамдарни саби.
Илкьяйда, спортла «духути» майдунти тIашдатес пикрибарниличилара бурес гIягIнибиркур. Илдачирти ваяхIличир QR-код бирар, чулира, телефонна камера чебуцалли, спортлизи вархибсилис гIягIниси видео, ит яра иш упражнение бархьли дурабуркIнила тяхIяр чебиахъуси.
Ишдус республикали 52 миллион къуруш касиб, 2023 ибил дуслизир 60 миллион кайсу, спортлис ваяхI асахъес декIардарибти.