ЛукIахъес жибариб

ГIергъиси замана нешла мезличи имцIали пикри бяхIчииъни дигеси анцIбукь биалра, илди хIедалути биштIатицун ахIенну, халатира имцIабикIни дебали хIейгеси анцIбукь саби. БиштIали лебалли, мез далутанира, илди хIедузахъули, хъулиб нешла мезличил гъайхIебикIалли, хала­баибхIели тамай хъу­муртули сари. Мез мяхI­камдарес гIягIнили биъни­ли­чила жамигIятла хIяра­катчибани, гIялим­тани, му­гIяллимтани, журна­лис­тунани мурталра гьан­буршули саби. Дарган мезличил назмурти ва далуйти сецад-дигара лерли диалра, илдачирлицун мез мяхIкамдарес хIейрар. СенкIун мез калахъес гьаликIли детаэсти, нешла мезличил делкIунти, биштIатас хасдарибти хабуртала, назмуртала, багьирабала жузи дебали камли сари.

ЦацабехIтала пикри хIясибли, мез калахъес багьандан дурхIнас дарган мезличил мультфильмаби дураэс гIягIнили сари. Илра бархьси пикри саби, амма илдалацун халаси асар хIебирар, эгер хъулиб бегIтани биштIатази мез далахъули хIебиалли. Илди чедир гьандушибти гьар секIал цахIнарли дузахъалли, биштIатани мез дала.
Гьалабван дарган мезличил дурабулхъуси «Ас-салам» газетала редактор, ГТРК-ла миллатла мезличил дурадулхъути передачабала диктор, «Замана» газетала хIянчизар Наида Гъуруева ва дарган мезличил дурабулхъуси «Гьалмагъдеш» журналла редактор Кьади ГIялисултIанов ДГПУ-ла филологияла факультетла урусла-дагъистанна мезанала отделениелизиб бучIути студентуначил гьунибаиб.
Илдала мурад сабри нешла мез руркъути студентунала багьудила даражаличил тянишбиъни. Илдас дарган мезличил дурадулхъути газетаби-журналтачила ба­ян­ти гьаладихьиб ва студентуни чучи имцIали макьалаби лукIахъес жибариб.
БегI гьалабси яргализиб филологияла факультетла деканна заместитель Ильясов МяхIяммадхIяжи ВалихIяжиевичли студентуни гIяхIлачил тянишбариб. Илини буриб факультетлизиб бучIути гIяхIти ва бажардичебти студентуни бахъал лебниличила.
Ил факультет таманбарибси Кьади ГIялисултIановли «Гьалмагъдеш» журналла тарихличила, илизиб бузули калунтачила ва ишбархIила масъултачила бурули гъайухъун. Журналли мез мицIирли калахъес бируси халаси хIяракатличила, илизи гьалабла ва бусягIятла манзилла лукIантачила буриб.
Журналист Наида Гъуруевани сунела бузериличила гьанбуршули, студентунази дарган мезла кьадри-кьиматличила ар­гъахъиб. Дарган мезличил дурадулхъути изданиебазиб ва телерадиокомпаниелизиб бузули калунти даргала поэтуни-писательтачила баянти гьаладихьиб. Университет таманбарили гIергъи, мугIяллимтаницун ахIи, илди газетабазиб, журналтазиб, ва радио-телевидениелизиб бузули, дарган мез гьаладяхI ардукес бирниличила баянбариб.
«…СенкIун гIергъиси манзил вегIла миллатла мез детихънила урехи алкIули саби. Нушаб хала бегIтани букьурли датурти мез мяхIкамдарили, илди дурхIнази далахъес чебиркур. Гьарилла гIямрулизиб халаси мер бурцути литература, культура ва гIядатуни детихъути сари, мез детахъалли. ИшбархIила замана дарган мезличил дурадулхъути газетаби-журналти ва теле-радио передачаби лер. Илди мяхIкамдарили, мез «мицIирли» калахъес гIягIнибиркур», — буриб Наида Гъуруевани.