Пагьмурти гIурра дерхъаб!

Анхълизирти цIе­деш­ла галгуби ца­ван дерхъили хIе­дирар. Ца­дехIличир гьар дус да­хъал цIе­деш дашар. Ца­ца­дехI­тачир камли дирар. Ил­­дира – куцагарти ва мил­къяли дер­гун­ти. Ил­да­чи хIеррикIухIели, наб твор­чест­­­волизиб бузути адамти гьан­­биркули бирар. Се­на­хIен­­ну цабехIла пагьмула бу­­га­­дешли дахъал «цIедеш» сархес им­кан­би­кIахъу. Бирар пагьму агаркъи, поэтуни, пис­а­тельти, журналистуни, ху­дож­ни­куни, мургьи-арцла устни,… бе­таэс ди­гутира. Цар­хIил шайчир дургаргу чула ус­та­деш ил­ди­гъун­тала, амма поэ­тунала хIур­мат им­цIа­ли би­рули чебиухIели, илди илдачил къяйли ба­шулицунра ка­хIели, илдачибадли чеди­би­кес­ра кьас­лизи кабил­зули бирар. Ил­ди­гъунтас ду­бур­лан­тани «пагь агар пагь­му­карти» иру.

Нушала даргала лукIан­тазир иш­бар­хIила манзиллизир бегIлара берхъибси «анхъла» регI Аминат ГIябдул­ма­напова сари викIалра, хатIа бетхIерар. Илиницад жузи дураибси ва бахъхIи журналистикализиб хIянчи барибси дарганти-ургав ишбархIи агара. Иличил барх бу­зули калунти И.ХIясанов, ГI.Абу-Бакар, А.Гъази, М.ХIя­ми­дов, Р.Рашидов, С.Ра­баданов, Г.-Б.БяхIяндов,… гьанна цалра нуша-ургаб агара. Илдигъунти пагьмула нурли шалабарибти адамтачил варх узес кьа­дарбиънира халаси игъбарлизи халбарес вираргу. Мур­гьила мякьла кабихьалли, жармара лямцI­бикIар би­кIар­гу. Баралра пагьму лебси адамлара илдигъунтачил варх виралли, ил шайчирти устадеш гьаладяхI аркьян, пагьмула хIячми чIумадирар ва гьарли-марси творчестволизи гьуни бургу. Аминат ГIябдулманапова биалли, сунела кьаламла узбачил ца къяйлизир мурталра ганзрикIусири ва гьаб-гIергъидешличил жузи дурайутири. Илкьяйдали илала га­зе­таби-журналтазир багьладеш агарли, аргъ­баибти макьалабира дурадулхъули дирар.
Сарира илдигъунти изданиебазир мурталра рузуси сари. ИшхIелла манзиллизир ил дурхIнас хасбарибси «Лачин» бикIуси дарган мезличил дурабулхъуси журналла редактор сари. Сунела бузерилизир гIяхIти сархибдешунира дирахъули, ил мурталра дурхIначил рарх рирар.
Сегъуна ва чинаб дурхI­нас, жагьилтас хасбарибси балбуц бетурхалра, ил бегI гьалар ила музарулхъан. Илкьяйдали чеалкIуси нас­лулис патриот бяркъ бедес, творчестволичи жагьилтала диги адикьес кумекбирули сари. Аминатли акьуси заманара пайдалабирес балуси сари. Илини лукIути назмуртани бу­рули саби поэтли дугила манзиллизибра бамсри хIебалниличила. Илкьяйда хIебиалри, 62 сари-регIти жуз дураэс ририв илини? Даршалцад цархIилти автортачилтира жузи лер.
Гьайгьай, илала сабухъчебси бузери гIядатла адамтаницунра ахIи, улкали ва республикали ахъли кьи­матлабирули саби. Ишди бурхI­на­зибра, илис республикала БекI С.Меликовли Грант бе­диб­­хIели, иличил ихтилат дураберкIес кьасбарира:
— Аминат ГIябдулманаповна, Дагъистанна БекI Сергей ГIя­ли­мо­вич­ли культурала ва искусствола шайчиб 2022 ибил дуслизиб гьала­бихьибси Грантла конкурслизир чедибдеш сархнила Дипломличил хIу шабагъат­ларарири. Секьяйда бажардирикирил илгъуна сархибдеш биахъес бу­рили дигахъира. Ил Грантлис ди­киб­ти арц секьяйда харждарес кьаса?
— Нушала улкали лукIантас, куль­тура гьалабяхI арбукес къай­гъи­лизибти декIар-декIарти пагьмуртала бегIтас чула пикруми гIямрулизир детерхахъес багьандан, Грантуни дедлугни гIяхIси бар­кьуди саби. Нуни 2008-ибил дуслизибра Грант касибсири. Гьайгьайрагу, илди арц сари. Илди арцлис биштIати дурхIнас хасбарибси «СихIрула тугъи» бикIуси жуз дураира итхIелира. Ил жузличи бахъал мугIяллимтира дурхIнира разибиубтири.
БусягIятра Грантлис кадиза­хъур­ти арцла харжани гIяхIцад лер. «Шилизир шала пIякьдикиб» би­кIуси дурхIнас хасбарибси, жагали балкьаахъурси жуз урус мезли ва дар­ган мезли дураэс балкьаахъур­лира. Иларти дарган мезла наз­мур­ти урус мезличи шурдатурти сари. Тилмажлисра шурдалтнила ба­гьа кабизахъурси саби. БегIлара тIа­лаб­карси ва халаси хIянчи барес чевкъуси саби художниклис. Амма наб гьарбизур дила рурси Альбина художник риъни. Гьарил назмула мягIналичи балбикибси сурат бирули рирар илини. ДурхIни суратуначи халаси иштяхIличил хIерра бикIаргу. Гьанналаур нуни дураибти лерилра жузи художестволашал далкьаахъурси Альбина сари.
Жуз дураахъес ну «Лотос» типографияла директор МяхIяммад ХIяжи­ра­­бадановичличи дугьаризурра. Ша­гьарлизир сецад типографияби лерли диалра, ил типографиялизиргъунти технологияби агара. Дила ле­рилра жузира илар сари дуракаибти.
— ХIела пагьмуртани даргалацунра ахIи, Дагъис­танна литературара гьалабяхI арбукилри. Ил се­кIайчила лебтанилра балусира саби. Республикала ва улкалацунра ахIи, хIуни дурала улкназирра гIяхI­цад шабагъатуни сархилри. Илдачирли хIу уктемриублира ахIенри. Секьяйда илдигъунти ахъанайтачи раибсирил нушазира бурили дигахъира.
— ГIе, шабагъатунани ну тIалаб­кар­сили ретаахъурра. БучIантала гьалар урузхIериэсли, чекаризахъес хIяяли хъарбирули саби.
Дила гIяхIцад юбилейтира диуб. Илдачи даргала ва цархIилти миллатунала бахъал халкьра башутири.
Муху Гьимбатович прези­дент­хIели, наб илини ва МяхIячкъала шагьарла мэрла шайзи­бадли у бел­кIунси сягIят пешкешбарибсири. Мя­­хIяммадгIяли Мя­хIяммадовли (су­нела хIяб нурли шалабарабну) рес­публикалис бекI­деш ди­рухIели, «ДР-ла культурала руриб­си хIян­чи­зар» ибси у ва медаль гибтири. МяхIям­мад­салам МяхIяммадовли биалли, «Дагъистанна халкьла поэт» ибси Диплом ва медаль гибтири. ГIябдусамад ХIямидовли ва Рабазан ГIябдуллатIиповли ХIурматла Грамотаби гибтири. Наб лергIер дурхъати шабагъатуни сари Москвала писательтала Союзла бекIли гибти А.С.Грибоедовла ва Нобелевская премияла лауреат И.Бунинна умачилти премияби, «Россияла цIуба къургъи» бикIуси медаль, Дунъяла халкьани-ургабси «Филантроп» ибси, Шекспирла уличилси премияби, Италияла «Мургьила чIака» бикIуси премия кIина сархира. Россияла регионти-ургабси жамигIятла чулахъунала ва дявила баркьудлумала шайчибси организацияли «ЯхI ва пахру» бикIуси орден гибсири. Улкала ва республикала писательтала союзунани гибти грамотабира лер. Лерилра шабагъатуни ишар гьандушесра хIейрар. Камли ахIен далайчибани ва илдачи лехIирхъутани лугути кьиматунира.
Аминат ГIябдулманаповна, ил шабагъат хIела бегIла гIергъисигъуна хIебиъни гIячихъси саби. ХIу мурталра бамсриагарли рузулри ва гьа­ларяхI рашулри. «Замана» газетала хIянчизартани, хIу илгъуна сархибдешличил бархбасахъи, мубаракрирулри. Дерхъаб хIела пагь­мурти!