«Халкьлизи далахъесра гIягIнити сари»

Россияла печатьла Бар­­хIиличил барх­ба­­­сахъи, ДР-ла Пред­­­­седатель ГIябдулмуслим ГIяб­дул­муслимов ­респуб­ли­­ка­ла багьахънибала ва пе­чать­ла Агентствола кол­лек­тив­ли­чил гьу­ниваиб. Бал­­буц­личи жи­ба­рилри рес­пуб­ли­кала СМИ-бала бекI ре­да­к­торти.

Премьер-министрли багьахънибала бетуцла вакилти республикала БекI С.Ме­­ли­ков­ла шайзибадли чула са­ни­гIят­ласи байрамличил му­баракбариб, илдала гьа­мадли ахIенси бузерилизир сар­хиб­де­­шуни диубли дигниличила буриб ва бе­кIа­хъудилашал мягI­­ничерти, жа­ми­гIят­ла-по­ли­тикала баркьудлумачила баянти че­де­таахъили гьа­ладирхь­нилис баркалла ба­гьахъур.
Гьунибаънила дазурбазир гъай детаур республикала СМИ-бала гьала тIашдатурти масъултачила, илдала бузери гьалабяхI башахъниличила. Ме­диа-бетуцла шайчир къаршидиркути шалубачилара бал­буцла бутIакьянчибани пре­мьер-министрлис баянти гьа­ладихьиб.
ГI.ГIябдулмуслимовлира республикала министерствобала бузерила хIясилтачила СМИ-базир аргъбаибти масъулти ахъдурцнила мягI­ни­чебдешличила аргъахъиб.
«СМИ-бала хIянчизартала хIукуматла багьахънибала шайчиб бузути вакилтачил цахIнабси хIянчи аргъбаибти масъултачила халкьлизи ба­гьахъес багьандан, ункъли ду­раберкIес хIяжатси саби. Ну­шала улкалис гьамадли ахIенси манзиллизир респуб­ликала руководствола бузерила гунзрачила белгити баянти ункъли халкьлизи далахъесра гIягIнити сари», — викIи ил.
Илини илкьяйдали гьанбушиб Агентст­во­ла бекI­ли­­биубсигъуна баркьуди «Да­гъис­­тан Республикализиб СМИ гьалабяхI башахъни» ибси па­чалихъла программа гIям­ру­лизиб дураберкIни мягI­ни­чебси саби или.
Программала дазурбазир «Дагъистан» РГВК-ла каналлизир 4520 сягIятла ман­зиллизир дуги-хIерила духI­нар передачаби чеди­ахъули сари.
Ил­­дала лугIилизир мил­латунала мезаначил 1050 ся­гIят. Радиолис хасдарибти 2000 сягIятлизирадли 486 сягIят миллатунала мезанас чедаахъили сари, 2022 ибил дуслизир дурадухъи сари 94 жуз.
ГIяхIяй илкьяйдали гьанбушиб арбякьунси дуслизир адамтала дагьриличи асарбарахъес багьандан къянала багьахъниби тIинтIдирнила баркьудлумира диуб или. СМИ-бала хIянчизартачи дебали кьадричерти жавабкардеш хъардарили сари дархьти баянти адамтачи диахънила шайчир. Республикала журналистунани гьар секIал пикрилизи касили, жамигIятлис зараллати, далкIти баянти урдирхъули, бузес чебиркур или багьахъур илини.
СМИ-бала вакилти республикала халкьанала гьаларла гIя­да­ту­начила ва культураличила камли баянти гьаладирхьули сари илира гьанбушиб. Дубурлантала игитти баркьудлумачила, илдала бузерила чедибдешуначила ва сагадешуначила макьалаби дебали камли сари федеральный СМИ-бачил цугдуцибхIели викIулри ил.
ГIур гъайбухъун СМИ-бала вакилти. Илдани гьанбуршулри бузери гьамадси хIебиалра, журналистунала алапа дебали камли биъниличила. «Дагъистан» РГВК-ла директор К.ХIямзатовани багьахъур журналистунас бузес дебали къиянни биъниличила, Украинализи бархли кIина корреспондентуни букьниличила ва гIурра ила архIя дураберкIес хIядурбикIниличила. ДР-ла Правительстволи журналистунас алапа ахъбурцнила масъала хIербирниличи дирхала леб илира багьахъур илини.
Камила ХIямзатовани дурутачи лехIизурли гIергъи, Правительствола Пред­седатель ГI.ГIяб­дул­мус­ли­мовли Агентствола руководитель ГI.Жа­­­ма­лут­диновлис хъарбаркьуни де­диб журналистунас алапа ахъбурцнила хIекь­ли­зиб­си масъала хIербарахъес.
Балбуц ахирличи бикиб бузерилизиб декIарбулхъути журналистунас пачалихъла шабагъатуни дедниличил. Шабагъатлабарибтала ургаб лебри «ДР-ла урибси хIянчизар» ибси уличи лайикьбикибтира. Илди сабри «Илчи» газетала редакторли рузули калунси К.ХIусейнова ва «Регионна журналистика гьалабяхI башахънила Каспий-медиа центр» ДРОО-ла руководительла заместитель А.ГIяб­дул­хIямидов.
ИшбархIи республикализир миллатунала мезаначил дурадулхъути 14 газетализибад «Замана» гIяхIтигъунтала лугIилизи каберхниличила премьер-министрли ба­­гьахънира дигеси саби. Илгъу­на баркьудили редакцияла хIян­­чи­зар­ти уркIичеббиахъуб ва гьатIира ункъли бузес кьаслизи кабизур.