ДяхIила Хала Дудеш Карим

Ишдус гьаб-гIергъили 11 дус Дахадаевла районна Кьялкнила шилизи Сагаси Дусла байрамлис ДяхIила Хала Дудеш вашули сай. Гьанбикес асубирар ил гьар дус школализиб тIашбалтуси ёлкаличи вашуси ДяхIила Хала Дудеш ургар или. Юх, вари илкьяйда гьанмабиркихъидая!

Нуни сунечила лукIуси ДяхIила Хала Дудеш Москвализивад вашуси сай. Илала савгъатунани би­цIиб­си халаси гавлагра леб. ЦацахIели илини ДяхIила Рурсира сунечил рарх рикули рирар. Ишдус илала гавлаглизир, бурни хIясибли, 80 дурхIялис савгъатуни лерли дуилри. Иларадти чумал савгъат мякьлабси Дибгашила шила биштIатасра даиб.
Нушачи вашуси дяхIила Хала Дудешлис Сунгъурла Карим бикIар. Ил бегI гьалав ДяхIила Хала Дудеш виубсири Кьялкнила урга даражала школализив учIухIели. ГIяхIбизур биэс гIягIнили саби илис итхIели Кумли къаданибад хибси ёлкалиув къунзикIес…
Шилизибси школа таманаибси Сунгъурла Карим, хъулри лушанна санигIят чеббикIили, Москвализив узули сай. Илаб илини ДяхIила Хала Дудешуни хIядурбируси хIябал бархIила школа таманаибси саби, бикIар. ХIебиалли, нушачи вашуси ДяхIила Хала Дудеш дипломла вегI сай дикIес дирехIе.
Илини ДяхIила Хала Дудешунала школализир касибти багьудлуми баркьудилизир чедаахъибтири Владимирла областьлизир, Юрьев-Польский бикIуси шагьарлизир. Карим илав учIуси сунела узи Маратличи гIяхIладли вякьунхIели, илабти биштIатачира ДяхIила Хала Дудешван вякьунсири.
2023 ибил дус, гороскоп хIясибли, шинна ЦIудара гIярала дуслизи халбируси саби. Вирив, гьатIи, Карим сагаси дуслизив сай акIубси шилизи хIекIес. Иш яргалис илини сунечил ДяхIила Рурсира киб. ДяхIила Рурсила роль бузахъулри сунечил варх байрамлис шилизи вакIибси СягIид Абакаровли. Ил кьялклан художник Сулайбанна уршила урши сай. Сагаси дусла дуги чула шилизибад савгъатунани дицIибти гавлагуначил къунзбухъун илди кIелра. Баиб бахъал биштIатала бегIтала, чулахъуни биштIати лебтала, хасси дявила балбуцлизиб бутIакьяндеш дирутала хъа­либаргуначи.
Сунгъурла Каримла спортла «Мотомант» фирмала мотоциклра леб. Дигахъу илис иличи кайили районна шимази вашес.
БусягIятра Карим Москвализив «ООО лайк Лонрестик» фирмализив узули сай. Илала хъулри чедетаахъили къулайдирнила хIянчи саби. ДяхIила Хала Дудеш вирни биалли, илала гIяхIбаркьла хIянчи саби. ИмцIабикIаб нушачиб илдигъунти гIяхIбаркьла адамти.
Каримлис Кьялкнила шила администрация, школала коллектив, шанти баркалла бикIули саби. Дила шайзирадра илис арадеш ва разити гIямру дулгулра!