КIел шила жамигIятла узидеш

Ахъушала районна ГIяли­хан­махьила урга даражала школала коллективли живарни хIясибли, Лавашала районна Къуппала шилизив хIерируси хIурматла адам ГIиса ГIямаров сунела гъамтачил 1952-54-ибти дусмазив мугIяллимли узули калунси школализи гIяхIладли вякьун.

ДР-ла культурала урибси хIянчизар, «Къуппала край руркънила, археологияла ва палеонтологияла музей» МКУК-ла заведующий ГI.ГIяма­ров гIяли­хан­махьилан­тас гъамси адамли ва па­сихI­кар насихIячили ветаурли сай. 70 дус дикили диалра, ГIиса ГIисаевичли бучIахъули калунти дурхIнани ил халаси хIур­матличил гьаниркахъу. Хаслира или­ни бучIахъути дурхI­називадли ца Кьур­­бан­кьади Жамалудиновла хъа­ли­­­барг­ли­чил гIяхIялдешла барх­басуни кади­захъурли сари. Гьанна ил нуша-ургав агара, гIяхIялдеш Кьур­банкьадила узи Гъа­зи­мя­хIям­мадли даимдирули сай. Илини сунела узила гьалмагъла хIурматлис дур­хIяла дурхIялис ГIиса ибси у бархли бедиб. Кьурбанкьадила хьунул Аминат ХIу­­сейновна школализир дар­ган мезла ва ли­тературала му­гIял­лимли рузули сари. ДР-ла хIурматла учительла уличи лай­­икь­рикибси Аминат ХIу­сей­новнани бу­чIа­хъути дурхI­на­ни районна даражала ва рес­публикала кьадрила олим­пи­а­да­ба­чир гьа­ларти мерани сархули бирар. Кьур­­бан­кьадини ва Аминатли шел дур­хIя аби­кьур, илдази че­бяхI­си даражала ба­гьу­ди ка­сахъиб ва гIямрула бягIуси гьун­­чи ду­раиб.
Жамалудиновхъала дурхI­ни Табанни ва Зубалжатли ГIя­­ли­ханмахьила школала му­­­­гIял­лимтала, дурхIнала, ил­кьяй­­дали Ахъушала культурала Юртлара кумекличил гIяхIси вечер дураберкIиб. Бал­буц­личи ГI.ГIя­маровли бу­чIа­хъули калунти дурхIни жиба­риб: ДР-ла урибси учитель ХIу­­сен ГIяшурлаев, РСФСР-ла Халкьла багьудила отличник Мя­хIяммад Искандаров, ХIяжи Жа­малудинов.
ГIялиханмахьила урга даражала школала коллектив 16 мугIяллимлизибад саби ца­лабикибси, илдазибад 4 — РСФСР-ла Халкьла багьудила отличник. Ши биштIаси биъниличи хIерхIеили, бучIнила ва низам-кьяйдала шайчиб шила школа районнизиб мурталра гьаркьятала къяйлизиб бирусири.
Школала директор Сайпудинов Мя­хIям­мад ХIя­жи­гIялиевичли бусягIят­ла заманара гьалабла мугIял­лимтала гIяхIти гIядату­ни даимдирули, ахIерси школа гьалабяхI башахъес, белчIудила даража ахъбуцес къайгъибирули сай.
Хасси балбуцла мурад сабри ГIяли­ханмахьила ва Къуппала жами­гIятунала бархбасуни уржахъни, чеалкIуси наслулизи багьудила кьадри-кьиматличила аргъахъни. ГIиса ГIисаевич ва илдигъунти вегIла ВатIан дигахъути цархIилти адамти гIибратли биахъубли, пагьмула ахъанайтачи ваэс вирниличи бирхауди бихьиб дурхIнани.
Вечер ибхьули, Зубалжат Жамалудиновани ГIиса ГIисае­вич­лла гIямрула гьуниличила, пагьмуличила ва сархибдешуначила буриб. Балбуц бузахъуси М.Искандаровли 1952 ибил дуслизиб ГIялихан­ма­хьила шко­лализиб бузули калунти Къуппала шилизибадти мугIяллимтала кьукьяличила, илдани касахъибти багьудлумачила буриб.
ГI.ГIямаровла пагьмуличила тема даимбирули, ХI.ГIя­шур­лаевли илала назму белчIун.
ГI.ГIямаровли ГIялихан­ма­­хьи­лизив узу­хIели баргибти гьал­магъуначила, багьудлу­мачил вегIиэс багьандан, ахъибти къияндешуначила, пагь­­­­мулашалси гьуниличила ха­­­­бурти дуриб. Илини школала дурхIнас дигиличи гъира, мугIяллимтас сархибдешуни­ра далгун ва мягIничебси бал­буц дураберкIибтас баркалла ба­гьахъур. Архивлизир диахъес или школала директор М.Сайпудиновлизи 1952 ибил дуслизир касибти 6 сурат дедиб.
ГI.ГIямаровли дурибтачи чеимцIа­да­рили Кьурбанкьадила узи ГъазимяхIям­мад­ли Жамалудиновхъала ва ГIя­ма­ровхъала хъа­либаргунала гьалмагъдешличила буриб.
ГIиса ГIямаровли учIахъули калунси Жа­лалутин ГIябдулгIя­зи­зовли («Цудахария» центрла руководитель) ЦIудхъурла лерилра шимала жамигIятуни гъам­бирахъути, хала бегIтала дурхъати гIядатуни, мез ва тарих мяхIкамдирахъес жибирути гьунибаъниби дурадуркIнила мягI­н­и­чеб­дешличила буриб. Илкьяйдали сунела мугIяллим ГI.ГIямаровлис багъишлабарибси назму белчIун ва лебтасалра гьарбизуни далгун.
Тарихла тема даимбирули, ил мяхI­камбарес ва чеалкIуси наслуличи баахъес гIягIнили биъ­ниличила аргъахъира. ДурхI­­нани вегIла тарихличила балалли, Кавказ багьанданси, ЧебяхIси ВатIа ва граждан дургъбазир бутIакьяндеш дарибти нушала игитуначилара бала. Нушала хъалибаргла ва къуппакантла шайзибад вечер дураберкIибтасра халаси баркалла багьахъурра.
ГIялиханмахьила шила бекI Т.Жа­­малудиновли кIел шила шантала гьалмагъдешличила буриб ва балбуцличир бутIакьяндеш дарнилис ГI.ГIя­маровлисра цалабикибти гIяхIласра баркалла багьахъур. КIинайс, Къуппала ва ГIялиханмахьила жамигIятуни-ургабси бархбасуначила ка­гъар белчIун ва ГIиса ГIисаевич ГIяли­хан­махьила хIурматла адам ветаъниличила буриб.
ДурхIнани делчIунти назмуртани, Р.Нуровла «Зулму» пьеса хIясибли гьала­бихьибси сценкали, делхъли цалабикибти разибариб. «ЦIудхъурла анкъи» бекIахъудила гIягIниахълумани баршили, жагали балкьаахъурлири. Анкъила бутIакьянчибани дубурлан хьунул адамтала гIядатла палтарличил буркьунза сценкара гьалабихьиб.
Буралли, цIудхъурла делхъли лебтачилра асарбариб. ХI.ГIяшурлаевли, ГI.ГIя­маровли ва балбуцла бутIа­кьян­чибани делхъла мява гьарзабариб.
Ахъушала культурала Юртла хIян­чизартани концертла программа гьалабихьили, лебталалра уркIила гьав ахъбуциб.