МяхIкамдарес багьандан

2017 ибил дуслизиб, МяхIячкъалализиб, ДГПУ-ла конференц-заллизиб, «Дар­ган мез мяхIкамдарни ва гьала­дяхI­ дашахъни» бикIуси мажлис дураберкIибсири. Ил маж­лисличиб апрельла 5-эсил бархIи дарган мезла Бар­хIили кабизахъурсири.

ХIера, ишдус хIяйнайс ДГПУ-ла филологияла факультетлизиб дарган мезла БархIилис хасбарибси балбуц дураберкIиб. Балбуцличи дакIибти нушаб Мя­хIяммадхIяжи ВалихIяжиевич, Раисат Мур­ту­за­гIя­лиевна ва ПатIимат Хайбуллаевна факультетла жаняхI­лизиб гьунибаиб. Илдани нушази чебаахъиб жагали балкьаахъурси даргала мезла кабинетра.
Балбуц МяхIяммадхIяжи Ильясовли сабри бузахъуси. Сунела гъайлизиб илини нуша даргантас нешла мезла кьадриличила буриб ва дарган мез мяхIкамдирес, гьаладяхI дашахъес жидарира.
Балбуцличив гъайухъунси Дагъиста писательтала Союзла даргала секцияла руководитель, ДГУ-ла профессор Муса БяхIяммадовли ДГУ-лизиб даргала мез руркънила хIянчи секьяйда тIашбатурлил аргъахъиб. Писатель, поэт, тилмаж ва гIялим Хизри Юсуповли буриб се тяхIярли дураибтирил сунени словарьти, делчIун сунела сагаси жузлизирад назмурти. Дарган мез секьяйда гьаладяхI дашахъес гIягIнилил сунела пикри буриб Дагъиста халкьла поэт Аминат ГIябдулманапованира. ДелчIун дарган мезлис багъишладарибти сунела назмуртира. Дарган мез гIуррара гьаладяхI дашахъес багьандан сунени бируси хIянчиличила буриб Расул ХIямзатовла уличилси республикала Миллатла библиотекала хIянчизар Салимат ХIяжиеванира. ИшхIелла замана дарган мез гьаладяхI дашахъес се баралли гIяхIсил баянбариб Зарипат Къаратовани ва Раисат ЧIапIаевани. Жагьси учитель Салим Гирейхановли сунела сагати назмурти делчIун. Наб дебали гIяхIбизур къадарлан даргай даргала литературала мезли назмурти лукIни.
Дебали дигеслири ну школализив учительли узухIели, дила бегIлара ункъли бучIути ученицабала цали рируси дила шан ва тухум Залиха Арсланова даргала мезла шадлихъличир чераибхIели. Ил нуни ириъра чераира сунела рузикьар Муъминат ХIясановара сарра. Ириъла балбуцличиб илди кIелра гIяхIси белчIуди багьандан шабагъатлабарибтири. Шадлихъла цаибил бутIа таманбиубхIели, нуни Залихала белчIудиличила (ил ДГПУ-ла авъибил курсла студентка сари) МяхIяммадхIяжи Ильясовлизи хьарбаибхIели, илини Залиха гапрариб. Нуни балусири, ил секьяйда ручIусил, амма наб дигулри цархIилтани бакьесли дила ученица гапрарили. Наб дигуси тяхIярли бетаур.
Даргала гIядатуни дузахъес балути университетла преподавательтани нуша, гьайгьайрагу, балбуцла кIиибил бутIаличира жидарира. Илав нушала тямада Хизри Юсупов сайри.