Дибгашавадси разведчик

«Къияндикалли саби гъабзала хIял балуси», — бикIар дубурланти. Даршули хIеркабирули, бучIули, бузули ряхIятли гIямру дуркIути жагьилтас, хапли лергIер жавабкардеш тIалабдирути баркьудлуми дурадуркIес кьадарбиуб гIергъиси замана. Украинализиб хасси балбуц бехIбихьибхIели, дубурла нартанира бегI гьалабси яргализиб жибарибтири.

ВатIа хъарбаркь ламусличил таманбирули, илдани игитти баркьудлуми дурадуркIули сари гьанна гIяхIцад замана. Илаб бургъути уршбала нешани, гъамти ва шантицунра ахIи, лебилра улкала халкьра илдачирадли гIяхIла хабурти иргъес дигули, мурталра кьакьадешлизиб, гьарил баянничи сабурагарли хIерли саби. Бургъантачил бархбасунси гьарил баян лебтанилра тяп чула даргла узилаван ва ахIерси уршилаван кьабулбирули саби.
Гьайгьай, лебтасалра дигуси илди игитунала арадеш саби ва илдачирадли гIяхIлацун хабурти иргъес хIерли саби. ХIера, гьалабван нушачи Дахадаевла районна Дибгашила шилизивадси Амирбек Маммаевлис баркалла балахъути баянти дашескадииб Украинализирадли.
Амирбек мугIяллимла хъалибарглизивадси сай ва бехIбихьудла классуначивадли вехIихьили ункъли учIусири. Уршили шила школа отличноли таманбариб ва Новосибирсклизибси чебяхIси дявила командное училищелизи керхур. НВВКУ-лизив учIухIели илини сай чIянкIли гIяхIла шайчивадли чеваахъибсири ва илала сурат мурталра гьаркьятала, хIурматла уркьуйзиб бирусири.
Амирбеклис виштIахIейчивадли дебали спорт дигахъусири. Ил сунечил варх учIуси юлдаш ХIяжимурад Ибрагьимовличил варх районна центрли сабси Уркарахъибси азадли мушулбашнила секциялизи вашусири 5 дус виубхIейчивадли. Гьар мурталра районна мер-муса хIясибли дурадуркIути абзаначи вашусири ва гьаларти мерани сархутири.
Амирбек азадли мушулбашнила спортла ва дявила-прикладной спортла мастер сай. Илис хIейгахъу сунела сархибдешуначила гьанбуршули, сенахIенну ил дебали уктемдеш-хамдеш агарси урши сай. Училищелизиб белчIуди хъараахъурли гIергъи, Амирбек Маммаев Мурманскла областьлизи къуллукъбарахъес вархьибсири.
Украинализир дявила анцIбукьуни дехIдихьиб­хIели, Амирбек сай гIяхIъулали ила вякьунсири. Ил разведкала командир сай.
А.Маммаевли бурули сай сунечил варх Дагъистаннизивадси 7 дурхIяла дудешра ургъули сай или. Ил Амирбекличил варх вирусири мурталра. Гьачамалра иличивад гьарахъхIеркухIели, илизи хьарбаили саби сен хIу мурталра Амирбекла мякьлаври или. Илини жаваб бедили сай, къияндикибхIели ну илини уцахъниличи вирхулра или. Гьарли-марли гьачам Амирбекли ил верцахъибсири ва дибгашан илхIели сайра вяхъибсири.
Амирбекгъунти багьадуртани уркIи пахрули бирцIахъули саби, ва илдигъунти гIяхIгъубзни бяркъурти бегIтас, мугIяллимтас ва шантас уркIи-уркIилабадси баркалла багьахъес лайикьли саби.
ХIулкIули чарухъаби хIу, игит дибгашан урши, хIела бегIтачи. ХIечил барх лебилра нушала бургъантира ара-сагъли чула нешанала гьала бакIаб!