ДурхIнас ва бегIтас дига­хъу­с­и

ГIисаева Раисат Сулайбановна 8-ибил класс таманбарили гIергъи, Буйнакъск шагьарлизибси педучилищелизи карерхур. 1994 ибил дуслизиб ил педучилищера таманбарили, Ахъушала урга даражала цаибил школализир бехIбихьудла классунала бучIантас дурсри кадирхьули рузес рехIрихьиб.

28 дус учительницала хIянчи барили сари Раисат ГIисаевани. Ил черетаибси, чекаризурли сунела хIянчи бируси адам сари. Илини «РФ-ла цахIнабси багьудила хIурматла хIянчизар» ибси у касиб, илкьяйдали — чумра ХIурматла Грамотара. «Дизайн проект» бикIуси республикализиб бетерхурси конкурсличиб Раисатли хIябъибил мер буциб. Иличила сунени бучIахъути дурхIнала бегIти дебали гапбикIули саби.
Раисат Сулайбановнани дурхIни мурхьти багьудлумачи бегIбирули сари. ДурхIнас ва илдала бегIтас ил дебали дигахъу. Сари рузуси коллективли ва халкьли илала халаси хIурмат биру.
Ил гIяхIси организаторра сари, шадлихъуни, байрумти дурадуркIухIели, школала гIямрулизир илини жигарла бутIакьяндеш диру.
Раисатли сунела гIямрула вархкья МяхIяммадличил барх кIел рурси абикьур, халалгъуна рурсили нешлагъуна санигIят чеббикIиб ва учительницали рузули сари.
Раисатла неш ХIяжипатIиматли ва дудеш Сулайбанни илис гIяхIси бяркъ бедиб, багьуди касахъиб. Раисатла неш ХIяжипатIиматли Ахъушала шилизибси библиотекализиб дахъал дусмазиб хIялалли хIянчи бариб, чуйнара баркаллаличи лайикьрикиб. Илдала хъалибарг шилизиб халаси хIурматличил пайдалабикIуси саби.
Сархибдешуни имцIадикIаб, Раисат Сулайбановна, хIела гIямрулизир ва бузерилизир!