ГIяхIгъабзала баркьудиличила

Дагъистан – ахъти дубур­та­чил, бахъал гIялимти-спортс­ментачил, жамигIятла хIяракат­чи­­ба­чилцун ахIенну, адам­деш­ла бегIлара ахъти къиликъуни духI­на­дуцибти, адаб-хIяяла, кабизлачебти ду­бур­ланти-гIяхI­гъубз­на­чилра машгьурбиубси саби. Ба­хъал леб ре­с­пуб­ли­кализиб гьар бархIила гIям­рулизир игит­дешла баркьудлуми дура­дур­кIу­ти гIяхI­гъубзни.

ГIяхIгъабза чи сая? Ил су­не­ла жан мяхI­кам­хIедарили, анцI­­букьунала кахдеш­личи хIер­­­­хIеили, къиян бакIибси мер­­личи музаулхъуси ва вегI­ли­чила вегI гапхIейкIуси адам сай.
ХIера, илдигъунти гIяхI­гъубз­ни чебаэс нушаб им­кан­­бакIиб: Россияла Президент В.Пу­тинна хIук­му хIясиб­ли, Ук­раинализиб бетур­хуси хасси­ бал­буц­­лизир бу­тIа­кьяндеш да­рес саби гIя­хIъу­лати ду­­ра­­бу­хъунхIели. Улка ибкьти аги-кьяйдализи би­киб­хIели, халкьла азаддеш ка­лахъес дурабухъунти дагъистан­ланти ба­хъал сабри.
Хасси балбуц бехIби­хьиб­хIе­ли арбякьунти, ца­цабехIти жагьилти гьаннара илаб леб. Чула жан дер­цахъес ибси пикри хъумкартурли, чедибдеш сар­хес бебкIалис дяхI кадурцули сари илдани.
Ишди бурхIназиб Интернетлизиб тIинтIбиубли леб ца дарган гIяхIгъабзала баркьудиличила багьахъни. Сергокъалала районна Бурдекила шилизивадси, Смоленскла противовоздушная академияла выпускник МяхIяммад Сулайбановли алавчарти душмантачи ва урехилати аги-кьяйдаличи хIерхIеили, Херсоннизибси шин дурхьуси мерлабси бегIлара ахъси къуббаличи байрахъ катIун. Халкьли чула игитуни балес гIягIнили саби. БахъбикIаб илдигъунти гIяхIгъубзни нуша-ургаб! Арали, разили, чедибдешличил, хIулкIули хъули чардухъабая, ахIерти дагъистанланти.