«Гьунби гIяхIдираб!»

ГIянручI, ноябрьла 15-личиб РФ-ла Ярагъ­ладарибти ЦIа­­кьа­назиб дявила къул­лукъ­барахъес жибарибти Да­хадаевла ва Хайдакьла районна комиссариатла аз­бар­лизиб учибикиб. ДурхIни гьу­ниббатес бегIти, гьал­ма­гъуни ва гъамти цала­бикиб.

ГIярмицуначи дугьаизурси МяхIяммад Пашаевли гьанбушиб, МяхIячкъалализи бетаибхIели, илди республикализирти ва улкализирти дявила руркъути частанази мерлабирути саби или. Украинализиб бетурхуси хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дарахъес илди жибирути ахIен илира буриб.
«АхIерти дурхIни, гIяр­ми­цунала БархIиличил хIуша му­баракдирулрая. Россияла гIяр­­миялизиб къуллукъбирули, ко­­мандиртачи лехIирхъули, хъар­­баркьуни тамандирули, къуллукълис марли калес къай­гъибарая. Халаси арадеш хIушаб булгулра. Гьунби гIяхI­ди­раб!» — викIи ил.
ГIярмицунани дявила къул­лукъ ахъси даражаличиб хъараахъес ва цаванзалантала игьдибар бетерхахъес чесиб.
Хайдакьла районна
администрацияла пресс-служба