Сари-ургар дархдасунти диъни багьандан

Лерилра излуми белгидируси ахтарди дурабуркIни. Ил­гъуна ахтарди бируси ахIен. Чархла духIнарти биркIанти де­­кIар-декIарти гIягIниахълумани хIер­­дирути сари: рентген, флю­орография, КТ, УЗИ, эндоскоп. Амма ил­дани биркIан секьяйда бузулил ва илала бегIлара бибгIянси бутIала бу­зе­рилизир нукьсандешуни лерал агарал чехIебиахъу. Иличила «буруси» саби хIила анализли, илкьяй­да­ли ахтардибарес багьандан, бир­кIай­зибад бакIахъибси биштIаси ке­секли (биопсия). Амма, илданира изала алкIахъуси микроб лебал ага­рал белгихIебиру. Ил белгибарес ба­гьан­дан, хасти тяхIяр-кьяйда дал­дур­цути сари.

Тухтурли секIал ункъли хIебални багьандан, чеимцIати ахтардлуми дурадур­кIахъес хъарбирни. Ил бархьси пикри ахIен. Цаибилгъуна, декIар-декIарти кья­лубала тухтурти цар­хIилталайзирад де­кIар­дулхъути бир­кIантачил, илдала хасдешуначил къаршибиркули бирар. Буралли, илди хIисаблизи касесра гьамадси хIянчи ахIен. КIиибилгъуна, анализуназиб ташмишдеш акIесра асубирар. ХIябъибилгъуна, изала балкIли кабизахъес асубирар. Гьалаб кабизахъурси изала марбарес яра уббяхъес багьандан сари тухтурли чеимцIати ахтардлумира дурадуркIахъути. Гьайгьайрагу, устадеш лерси тухтурли сунечи дугьаизурси зягIипсилизи имцIати харжани хIедирахъу, амма, чараагарли дурадеркIес хIяжатти ахтардлумира дирути сари.

Дурхъати диубцад, анализунала баянтира дархьли дирар. ХатIа саби. Анализунала багьа гIяхIцад секIултазибад дигахъуси саби: илди дирнила къияндеш, гIягIниахълумала дурхъадеш, специалистла устадеш. Лерилра ахтардлуми сари-ургар дархдасунти сари ва, зягIипсила арадешлизи, гьарилли белгиси пай кабирхьуси саби. ЦацадехIти анцIбукьуназиб, хIила тIинтIси анализли специалистлис имцIати баянти гьаладирхьули бирар, дурхъаси анализливанра ахIи.

Белгити санигIятуначилти специалистуни бузути центрлизиб ахтарди дураберкIалли, гIяхIси саби. ЖихIла ва хIила анализуни, рентген, УЗИ районна поликлиникализир яра больницализир дарес асубирар. КТ, МРТ, МСКТ, микробиологияла ва илдигъунти журала цархIилти ахтардлуми медицинала белгити санигIятуначилти тухтурти бузути центртазир дурадуркIес гIягIнибиркур.