Гьаркьятала ­къяянази дурарухъун

Нушала республикализиб гIя­датли бетаурли саби гьар дус нешла мезла конкурсуни ду­ра­дуркIни.

Мез мяхIкамдарес, гьа­ла­дяхI дукес ва нешла мез руркъ­ни­личи иштяхI имцIабиахъес багьандан дурадуркIути далдуцунира. Гьалабван Мя­хIячкъалала 11 ибил гимназиялизиб республикала «2019 ибил дусла бегI­лара гIяхIси дарган мезла ва литературала учитель» конкурс бетерхур. Илар бутIакьяндеш дарилри Дагъиста шагьуртала районтала да­ра­жаличир гьаларти мерани дуцибти учи­тельтани. Лебил мугIяллимтани дарган мезла ва литературала дурсри гьаладихьили чула устадеш чеда­ахъиб. Ил конкурсличиб цаибил мер сар­хиб Дахадаевла районна Меу­си­­шала шилизирадси Юсупова Зем­фи­­ра Муъминовнани, кIиибил мер – Сергокъалализирадси МяхIяммадова Эльмира МяхIяммадовнани ва хIябъибил мер — Ахъушала районна Ургубамахьила школала дарган мезла ва литературала учительница МяхIяммадова ПатIимат ШайхгIялиевнани.
ПатIимат МяхIяммадова акIубси сари Ахъушала районна ХIямшимала шилизир. Школа таманбарили гIергъи Дагъиста пачалихъла университетла урусла-дагъиста мезанала отделение хъараахъур ва илхIейчирад школализир дарган мезла ва литературала дурсри кадирхьули рузули сари. Хъали-цIа дуциб ва мурул МяхIяммадличил жагаси хъалибарг абикьур. Халал уршили 11 ибил класс таманбирули сай, кIиэсил урши 8-ибил, рурси 3-ибил класслизиб бучIули саби. КIелра урши футбол, волейбол, бокс ва азадли мушулбашнила спортла журабазиб дебали саберхурти ва абзаначиб мурталра гьаларти мерани дурцули дахъал кубокуни ва грамотаби сархути саби (илдачила газетализи декIарли лукIехIе). Илис сабабра леб, дудеш МяхIяммадли ДЮСШ-ла гIулухъабала тренер сайливан дурхIни гьар шайчиб гьалабяхI арбякьунтили ва цIакьтили бетаэсли абилкьули сай.
ПатIимат МяхIяммадова чебяхIси категорияла учитель, МО-ла руководитель сари, 18 дус дурхIнас бяркъ бедлугули ва нешла мезличи иштяхI алкIахъули хIялалли рузули сари. Илини сунела юлдашунас ва тухумтас назмурти-багъишлабира лукIа, черетаибси някъла устара сари. СанигIятлашал республикализир ва районнизир гьаман дурадуркIути багьудила «Хала бегIтала мез», «БегIлара гIяхIси дарган мезла учитель – 2018» ва цархIилти конкурсуначир бутIакьяндеш дирули дипломтачил ва ХIурматла Грамотабачил чуйнара шабагъатларариб.
Бетерхурси конкурсличиб ПатIимат МяхIяммадовани 11 ибил классла бучIантас литературала дарс кабихьиб. Дарсла тема сабри машгьурси даргала писатель, киносценарист ГIяхIмадхан Абу-Бакарла биографияличил тяниш­бар­ни. Дарсла мурадуни сарри: бел­чIун­сила мягIна иргънила бурсидешуни диахъес, дугьбала хазна давлачеббарес ва ВатIайчи диги имцIабарес ибти. Класс чебаъла гIягIниахълумани жагали балкьаахъурлири, жузи, таблицаби ва суратуни пайдаладарили. Писательла гIямруличил дурхIни тянишбариб. Кьукьяличил бируси хIянчи дураберкIиб, поэтунала умачилси кроссворд бицIахъиб. Интерактивная доскала кумекличил дурхIнала дарсличи иштяхI имцIабирулри, илдани жигарчерли бутIакьяндеш дирулри. Илкьяйдали ГIяхIмадхан Абу-Бакарла «Чехьери» произведение пайдалабарили, дурхIнани сценка чебаахъиб. Илар жагати арцла матяхIли даршибти миллатла палтарличил, гьарли-марли исбагьи-чехьери дурарухъун, ил сарри 42 ибил школала ученица ПатIимат Мяммаева Дарсла мурадуни детерхур.
СанигIятлашалти устадеш чедаахъили буцибси хIябъибил мерра ил халаси сархибдеш саби, сенахIенну дурхIнас бяркъ бедлугнила шайчиб бируси хIянчи бегIлара къиянтазибад биънилизи халбирулра. ПатIиматлис биалли, чIумаси арадешра, хъалибарглизиб баракатра, сагати сархибдешунира дулгулра.